PDF til print    Find kalender

Projekt: Strategisk kommunikation og organisatoriske kontekster

Semester
E2021
Uddannelse
Strategisk kommunikation og digitale medier
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Den studerendes arbejdsindsats fordelt på projektarbejdet til 15 ECTS svarer til 405 arbejdstimer.

De 405 timers arbejde indbefatter bl.a. introfase og gruppedannelse, litteratursøgning, læsning og review af litteratur, udarbejdelse og læsning af oplæg, vejledermøder, gruppemøder, udarbejdelse af rapport, evaluering, eksamen mv.

Evaluering- og feedback former

I forbindelse projektvejledningen modtager de(n) studerende peer-feedback og vejlederfeedback (både mundtligt og skriftligt) i relation til problemformulering, teori, metode, formidling og proces.

I forbindelse med projekteksamen modtager de(n) studerende mundtlig feedback i forlængelse af karaktergivningen. Her gennemgår vejlederen de styrker og svagheder eksamenspræstationen bar præg af, og der gives også mulighed for at de(n) studerende kan spørge ind til bedømmelsen.

Hvert år gennemføres en evaluering af projektforløbet. Evalueringen bygger på en digital-spørgeskemaundersøgelse. Studielederne og studienævnet modtager evalueringsrapporterne fra administrationen, med henblik på at diskutere evalueringernes resultater.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Sander Andreas Schwartz (saansc@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om, og overblik over kommunikationsteori og metode, med særlig vægt på organisatoriske vilkår og kon­tekster for intern og ekstern strategisk kommunikation

  • Færdigheder i at kunne udarbejde, gennemføre og/eller vurdere og ana­lysere interne og eksterne kommunikations- eller infor­mationsindsatser rettet mod en eller flere nærmere afgrænsede mål­grupper

  • Færdigheder i at vælge, evaluere, diskuterere og anvende relevant teori og metode til empiriske analyser af kommunikative processer, især intern og ekstern strategisk kommunikation

  • Færdigheder i at kunne formidle forskningsbaseret viden om kommu­ni­­kation og diskutere professionelle kommunikations­pro­blemstillinger på et videnskabeligt grundlag til både fag­fæller og ikke-specialister

  • Kompetence i selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre et pro­jekt­­arbejde, samt indgå professionelt i samarbejde med andre, herunder evt. professionelle teknikere og produ­center

  • Kompetence i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig ud­vik­ling og specialisering

Overordnet indhold

Projektarbejdet på 1. semester omfatter et emne og en pro­blem­stilling valgt af den studerende selv inden for semesterets rammer. I projektet skal indgå en udførlig og systematisk litteraturbedømmelse indenfor den valgte problemstilling.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Projektet udføres som gruppeprojekt med 2-6 deltagere, men studielederen kan i særlige tilfælde tillade at en studerende udarbejder et projekt eller eksamineres alene. Projektarbejdet afsluttes med udarbejdelsen af en skriftlig projektrapport.

Projektarbejdet kan omfatte udarbejdelsen af et kommunikationsprodukt, så som en kampagne, video, flyer, website, app e.l. I de tilfælde hvor den skriftlige rapport er ledsaget af et kommunikationsprodukt, skal rapporten indeholde en redegørelse for de teoretiske og praktiske overvejelser i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og eventuel vurdering af produktet, og for de erfaringer, der er gjort gennem arbejdet. I produkter, der indeholder skriftlig eller mundtlig tekst, lægges der vægt på, at den sproglige fremstilling svarer til kommunikationens indhold og formål, herunder målgruppens forudsætninger, og at den overholder normale formkrav med hensyn til grammatik, retskrivning og udtale.

Pensumkrav

Projektrapporten skal tage afsæt i relevant, akademisk litteratur med et omfang på minimum 1000 sider.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport samt supplerende materiale. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige område, der relaterer til projektrapportens faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport samt supplerende materiale og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.

Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 81.600 og maksimum 100.800 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 81.600 og maksimum 100.800 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 100.800 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 100.800 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 100.800 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Disposition på maksimalt en A4-side samt præsentationsmateriale

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U27029
Sidst ændret 13/01/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 03-09-2021 09:15 - 03-09-2021 12:00 i uge 35
Projektrapport: Strategisk kommunikation og organisatoriske kontekster - Semesterstart (KOMM)

Tirsdag 21-09-2021 08:15 - 21-09-2021 12:00 i uge 38
Projektrapport: Strategisk kommunikation og organisatoriske kontekster - Projektdannelse (KOMM)

Onsdag 22-09-2021 12:30 - 22-09-2021 16:00 i uge 38
Projektrapport: Strategisk kommunikation og organisatoriske kontekster - Projektdannelse (KOMM)

Torsdag 23-09-2021 08:15 - 23-09-2021 12:00 i uge 38
Projektrapport: Strategisk kommunikation og organisatoriske kontekster - Projektdannelse (KOMM)

Onsdag 05-01-2022 08:15 - 05-01-2022 18:00 i uge 01
Projekt: Strategisk kommunikation og organisatoriske kontekster - Aflevering (KOMM)

Mandag 17-01-2022 08:15 - Fredag 28-01-2022 18:00 i uge 03 og uge 04
Projekt: Strategisk kommunikation og organisatoriske kontekster - Mundtlig eksamensperiode (KOMM)

Tirsdag 01-02-2022 08:15 - Mandag 28-02-2022 18:00 i uge 05 til uge 09
Projekt: Strategisk kommunikation og organisatoriske kontekster - Mundtlig reeksamensperiode (KOMM)