PDF til print    Find kalender

Strategisk organisationskommunikation

Semester
E2021
Uddannelse
Strategisk kommunikation og digitale medier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Forventet arbejdsindsats i forbindelse med kurset er 270 timer (1 ECTS point = 27 arbejdstimer):

  • 12 x 4 timer undervisning, fordelt på forelæsninger og øvelser
  • 11 timer forberedelsestid per undervisningsgang, hvilket inkluderer læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse hjemmeopgaver
  • 80 timer til eksamen, inkluderet forberedelse
  • 10 timer til andre aktiviteter, såsom evaluering, semesterintroduktion mv
Pensum

Der er en bog, som skal købes i forbindelse med kurset:

• Gulbrandsen, I. T., og Just, S. N. (2020) Strategizing Communication. Theory and practice. (2. udgave). Samfundslitteratur

Ud over dette vil resten af pensum udgøres af videnskabelige artikler og samt andre kilder, der er tilgængelig online via studieadgang. Det endelige pensum annonceres før kursusstart på Moodle.

Evaluering- og feedback former

På kurset foregår undervisningen i en vekselvirkning mellem læreroplæg og workshops, hvor de studerendes svar på opgaverne diskuteres i plenum. Der vil være løbende feedback mellem underviserne og de studerende, samt mellem de studerende, i relation to pensum, øvelser, samt kursets form og indhold. Endvidere modtager de studerende feedback ved eksamen.

Hvert 3. år gennemføres en formel evaluering af kurset. Evalueringen bygger på en digital spørgeskemaundersøgelse, og behandles af studieleder og studienævn.

Underviser kan også vælge at gennemføre en uformel evaluering af kurset (løbende og/eller afsluttende). Den uformelle evaluering behandles kun af underviser, med mindre underviser skønner at studieleder skal inddrages.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Ib Tunby Gulbrandsen (ibtunby@ruc.dk)
Sine Nørholm Just (sinenjust@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden om og kendskab til toneangivne teoretiske og metodiske retninger inden for strategisk organisationskommunikation.

Viden om og færdigheder i at identificere de muligheder, udfordringer og problemer der knytter sig til intern og ekstern kommunikation i, fra og med organisationer, beskrive deres art, intensitet, og omfang, og kortlægge deres mulige praktiske konsekvenser.

  • Færdigheder i at udvælge og anvende relevant empiri, teori og metode i analyser af organisationers strategiske brug af kommunikation, inkluderet identificering og analyse af interessen­ter.

  • Færdigheder i at kunne reflektere kritisk og uafhængigt over teoriernes kernebegreber og grundlæggende antagelser i en sproglig form der er faglig præcis, korrekt og klar.

  • Kompetencer i at selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for strategisk organisationskommunikation.

Overordnet indhold

Kurset Strategisk organisationskommunikation fokuserer på, hvordan organisationer arbejder strategisk med intern og ekstern kommunikation, på tværs af digitale og ikke-digitale kommunikationsplatforme. Kursets sigte er at gøre de studerende i stand til at opdage og af­dække kommunikationens rolle i konkrete orga­nisatoriske kontekster, inkluderet at kunne identificere organisatoriske problemer forårsaget af kommunikation.

De studerende introduceres og udfordres til at arbejde med teorier, modeller, begreber og metoder inden for dette tværfaglige felt, hvilket inkluderer, men ikke er begrænset til, organisationskultur, branding, management, marketing og mediestudier.

Formålet med kurset er at gøre de studerende i stand til at forstå, reflektere og analysere organisationers kommunikative muligheder og udfordringer, kortlægge interessenters roller og engagement, samt anbefale og præsentere strategiske kommunikationstiltag.

Under kurset vil de studerende blive præsenteret for, samt selvstædigt og i grupper, arbejde med cases fra forskellige typer af organisationer, med det formål at forberede og understøtte projektarbejdet på 1. semester.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, og kan omfatte gruppearbejde og peer feedback. Det er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve med forberedelse.

Prøven tager sit udgangspunkt i et spørgsmål.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Forberedelsestid inkl. udtrækning: 20 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.

Tilladte hjælpemidler: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U27026
Sidst ændret 10/05/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 03-09-2021 12:15 - 03-09-2021 16:00 i uge 35
Strategisk organisationskommunikation (KOMM)

Onsdag 08-09-2021 08:15 - 08-09-2021 12:00 i uge 36
Strategisk organisationskommunikation (KOMM)

Fredag 10-09-2021 10:15 - 10-09-2021 14:00 i uge 36
Strategisk organisationskommunikation (KOMM)

Onsdag 15-09-2021 08:15 - 15-09-2021 12:00 i uge 37
Strategisk organisationskommunikation (KOMM)

Onsdag 22-09-2021 08:15 - 22-09-2021 12:00 i uge 38
Strategisk organisationskommunikation (KOMM)

Onsdag 29-09-2021 08:15 - 29-09-2021 12:00 i uge 39
Strategisk organisationskommunikation (KOMM)

Onsdag 06-10-2021 08:15 - 06-10-2021 12:00 i uge 40
Strategisk organisationskommunikation (KOMM)

Onsdag 13-10-2021 08:15 - 13-10-2021 12:00 i uge 41
Strategisk organisationskommunikation (KOMM)

Onsdag 27-10-2021 08:15 - 27-10-2021 12:00 i uge 43
Strategisk organisationskommunikation (KOMM)

Onsdag 03-11-2021 08:15 - 03-11-2021 12:00 i uge 44
Strategisk organisationskommunikation (KOMM)

Onsdag 10-11-2021 08:15 - 10-11-2021 12:00 i uge 45
Strategisk organisationskommunikation (KOMM)

Onsdag 17-11-2021 08:15 - 17-11-2021 12:00 i uge 46
Strategisk organisationskommunikation (KOMM)

Mandag 06-12-2021 08:15 - Torsdag 09-12-2021 18:00 i uge 49
Strategisk organisationskommunikation - Eksamen (KOMM)

Fredag 14-01-2022 08:15 - 14-01-2022 18:00 i uge 02
Strategisk organisationskommunikation - Reeksamen (KOMM)