PDF til print    Find kalender

Professionel skriftlig kommunikation

Semester
E2021
Uddannelse
Strategisk kommunikation og digitale medier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Stort set uanset hvilken retning din uddannelse i kommunikation vil tage dig efter universitetet, så vil en stor del af dine arbejdstid blive brugt på at skrive. Sådan har det altid været, men behovet for skriftsproglige kompetencer er steget væsentligt i takt med den øgende brug af sociale og digitale medier i stort set alle aspekter af organisationers professionelle praksis. I dette kursus fokuserer vi derfor på den skriftsproglige side af kommunikatørens arbejde og hvordan man kan skrue op og ned for sine sprogligt-stilistiske ressourcer i forskellige sammenhænge.

Formålet med dette kursus er at give jer et sprogligt brush up, viden og inspiration til jeres skriveprocesser og tekster både som studerende og som kommende kommunikationsmedarbejdere. Kurset har to særlige fokusområder: korrekthed (sprognormer, stavning, tegnsætning) og professionel stil og sprogbrug i konkrete genrer (med fokus på formalitet, på klarhed, på evaluerende og på motiverende sprogbrug + på rapporterende, på promoverende og på relationsskabende genrer/kommunikationsopgaver).

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Forventet arbejdsindsats i forbindelse med kurset er 135 timer (1 ECTS point = 27 arbejdstimer):

  • 7 x 4 timer undervisning, fordelt på forelæsninger og øvelser
  • 8,5 timer forberedelsestid per undervisningsgang, hvilket inkluderer læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse hjemmeopgaver
  • 40 timer til eksamen, inkluderet forberedelse. Man kan arbejde på eksamensopgaver løbende gennem kurset (= 6 timer til portfolioopgaver per kursusgang.
  • 11 timer til andre aktiviteter, såsom evaluering, semesterintroduktion mv
Pensum

Pensum består af 350-400 siders akademisk tekst. Pensum består af dansk- og engelsksprogede udddrag fra grammatikker, fagligt-akademiske lærebøger/introduktionsbøger og fagligt-teoretiske forskningsartikler. Desuden vil der også blive præsenteret pointer og forskningsresultater mm på selve kurset som derved også kommer til at indgå i den viden og faglige refleksion, I som studerende forventes at tilegne jer.

Forberedelse til hver kursusgang ligger derfor i gennemsnit på knap 60 sider pr gang, men i praksis vil forberedelsesmængden variere fra gang til gang. Det er desuden sådan, at kun en del af materialet fungerer som forberedelseslæsning, mens den anden del læses som uddybende materiale efter den relevante kursusgang.

Udover læsning vil der også typisk være en skriveopgave tilknyttet hver kursusgang. Nogle gange arbejdes med den på selve kurset, mens den andre gang skal laves derhjemme.

Størstedelen af pensummaterialet vil være tilgængeligt via Moodle.

Evaluering- og feedback former

På kurset foregår undervisningen i en vekselvirkning mellem læreroplæg og workshops, hvor de studerendes svar på opgaverne diskuteres i plenum. Der vil være løbende feedback mellem underviserne og de studerende, samt mellem de studerende, i relation to pensum, øvelser, samt kursets form og indhold.

Endvidere modtager de studerende feedback ved eksamen.

Hvert 3. år gennemføres en formel evaluering af kurset. Evalueringen bygger på en digital spørgeskemaundersøgelse, og behandles af studieleder og studienævn.

Underviser kan også vælge at gennemføre en uformel evaluering af kurset (løbende og/eller afsluttende). Den uformelle evaluering behandles kun af underviser, med mindre underviser skønner at studieleder skal inddrages.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Sanne Knudsen (sannekn@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Regelmæssig og aktiv deltagelse. Dette betyder at der er et krav om tilstedeværelse i 80% af undervisningen, samt aktiv deltagelse i undervisningen (være forberedt, deltage i diskussioner, lave oplæg o.l.). Tilstedeværelse registreres ved navnelister og underviser vurderer, hvorvidt deltagelsen er aktiv.

Hvis kravet om aktiv, tilfredsstillende deltagelse ikke er opfyldt trækkes et eksamensforsøg og den studerende kan ikke deltage i den ordinære eksamen, men skal tilmelde sig næste gang kurset udbydes.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om og kendskab til genreteori- og forskning med særlig fokus på genrers funktion og anvendelse i professionel skriftlig kommunikation, herunder strategidokumenter, analyserapporter og pressemeddelelser.

  • Viden om metoder til undersøgelse af genrer, kontekster og situationer indenfor skriftlig professionel kommunikation med særligt fokus på strategisk organisationskommunikation.

  • Viden om forskellige lingvistisk-retoriske repertoirer og anvendelsesmuligheder i forståelse og produktion af udvalgte professionsrelaterede skriftlige genrer.

  • Færdigheder i at kunne analysere, forstå og forklare professionsrelaterede genrers funktioner og sprogligt-lingvistiske udtryk.

  • Færdigheder i at kunne anvende og selektere mellem sprogligt-retoriske repertoirer i forbindelse med at skrive tekster inden for forskellige genrer med forskellige kommunikative formål i forskellige professionsrelaterede situationer.

Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for analyse og produktion af professionel skriftlig kommunikation.

Overordnet indhold

Kursets sigte er at sætte de studerende i stand til at analysere og forstå genrers rolle i professionel skriftlig kommunikation, såsom strategidokumenter, pressemeddelelser, rapporter m.m. De studerende vil derfor blive introduceret til centrale teorier om genrebegrebet og genrebegrebets overordnede betydning i skriftlig kommunikation. De studerende bliver introduceret til eksempler på konkrete tekster med professionsrelaterede kommunikative formål inden for strategisk kommunikation, organisationskommunikation, corporate communication og faglig formidling, med det formål at afsøge og forstå muligheder og begrænsninger ved forskellige sprogligt-retoriske valg med fokus på repræsentation, inklusion og eksklusion af indhold, samt perspektiver og handlemuligheder.
Det er endvidere kursets formål at opbygget et lingvistisk, pragmatisk og retorisk repertoire, som de studerende bevidst kan selektere fra og bringe i anvendelse i forbindelse med produktion af egne tekster i professionelle kontekster.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, øvelser, hjemmeopgaver og peer feedback. En række af de øvelser og hjemmeopgaver der udføres på kurset, vil skulle indgå i den afsluttende prøve, hvorfor deltagelse i undervisningen anbefales. Kurset er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Prøveform
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre typer produkter.

Portfolioen består af op til 10 (antal fastsættes af den kursusansvarlige ud fra en faglig vurdering af den enkelte studerendes emne) produkter, som helt eller delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback, refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og visuelle produktioner. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Det samlede omfang af portfolioens skriftlige produkter er maksimum 60.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på universitetets hjemmeside.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på universitetets hjemmeside inden kursets begyndelse.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U27027
Sidst ændret 29/09/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 01-10-2021 08:15 - 01-10-2021 12:00 i uge 39
Professionel skriftlig kommunikation (KOMM)

Fredag 08-10-2021 08:15 - 08-10-2021 12:00 i uge 40
Professionel skriftlig kommunikation (KOMM)

Fredag 15-10-2021 08:15 - 15-10-2021 12:00 i uge 41
Professionel skriftlig kommunikation (KOMM)

Fredag 29-10-2021 08:15 - 29-10-2021 12:00 i uge 43
Professionel skriftlig kommunikation (KOMM)

Fredag 05-11-2021 08:15 - 05-11-2021 12:00 i uge 44
Professionel skriftlig kommunikation (KOMM)

Fredag 12-11-2021 08:15 - 12-11-2021 12:00 i uge 45
Professionel skriftlig kommunikation (KOMM)

Fredag 19-11-2021 08:15 - 19-11-2021 12:00 i uge 46
Professionel skriftlig kommunikation (KOMM)

Onsdag 24-11-2021 10:00 - 24-11-2021 10:00 i uge 47
Professionel skriftlig kommunikation - Eksamen (KOMM)

Mandag 10-01-2022 10:00 - 10-01-2022 10:00 i uge 02
Professionel skriftlig kommunikation - Reeksamen (KOMM)