PDF til print    Find kalender

Sociale medier

Semester
E2021
Uddannelse
Strategisk kommunikation og digitale medier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Sociale medier har, som navnet indikerer, fokus på nye digitale platforme og kommunikationsformer. Vi arbejder teoretisk med at forstå, hvad sociale medier er, hvilke kommunikationsbetingelser de skaber, og hvordan brugerne udnytter dem. Det gør vi ud fra to perspektiver: produktion og reception. Desuden er der i kurset en gennemgående praktisk komponent, hvor vi arbejder strategisk med RUC Kommunikations egen tilstedeværelse på sociale medier.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Forventet arbejdsindsats i forbindelse med kurset er 135 timer (1 ECTS point = 27 arbejdstimer):

  • 12 x 2 timer undervisning, fordelt på forelæsninger og øvelser
  • 10 timer forberedelsestid per undervisningsgang, hvilket inkluderer læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse hjemmeopgaver
  • 40 timer til eksamen, inkluderet forberedelse
  • 11 timer til andre aktiviteter, såsom evaluering, semesterintroduktion mv
Pensum

Vi arbejder med et pensum bestående af forskningslitteratur om sociale medier. De konkrete tekster vil være tilgængelige på Moodle umiddelbart inden kursusstart.

Evaluering- og feedback former

På kurset foregår undervisningen i en vekselvirkning mellem læreroplæg og workshops, hvor de studerendes svar på opgaverne diskuteres i plenum. Der vil være løbende feedback mellem underviserne og de studerende, samt mellem de studerende, i relation to pensum, øvelser, samt kursets form og indhold.

Endvidere modtager de studerende feedback ved eksamen.

Hvert 3. år gennemføres en formel evaluering af kurset. Evalueringen bygger på en digital spørgeskemaundersøgelse, og behandles af studieleder og studienævn.

Underviser kan også vælge at gennemføre en uformel evaluering af kurset (løbende og/eller afsluttende). Den uformelle evaluering behandles kun af underviser, med mindre underviser skønner at studieleder skal inddrages.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Sine Nørholm Just (sinenjust@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om og overblik over teoretiske og metodiske retninger, der kan bidrage til at forstå sociale medier ud fra en organisatorisk, videnskabelig og kommunikativ vinkel

  • Viden om grundlæggende mediesociologiske begreber og metoder

  • Viden om principper for interaktion på sociale medier, og hvilken rolle teknologien spiller i denne interaktion

  • Færdigheder i at kunne definere og evaluere brugen og effekten af sociale medier, både teoretisk og praktisk, med særligt henblik på strategisk kommunikation herunder at kunne vurdere, hvilke medieplatforme der er relevante i forhold til forskellige organisationers kommunikationsbehov

  • Færdigheder i at kunne analysere, vurdere, og diskutere kommunikative muligheder og udfordringer ved brugen sociale medier

Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for brugen af sociale medier til strategisk kommunikation.

Overordnet indhold

På kurset bliver de studerende introduceret til grundlæggende teorier, metoder og begreber indenfor kommunikations-, strategi- og medieforskningen, med det mål at udvikle en forståelse for, og kundskab om, hvordan sociale medier, både selvstændigt og integreret, kan bruges i en organisations strategiske kommunikation.

For at forstå hvad sociale medier er, fokuserer kurset på teorier og problemstillinger i tilknytning til, hvad de betyder for organisationers kommunikation. De studerende bliver udfordret til at overveje fx samspil mellem online / offline sociale netværk, motivationsfaktorer for deltagelse på forskellige typer af sociale medier og globale skævheder i adgangen til sociale medier. For at forstå hvordan sociale medier kan anvendes strategisk, gives en teoretisk og metodisk introduktion til den målrettede brug af platformene.

Desuden introduceres de studerende til overordnede praktiske og juridiske/etiske problemstillinger i forbindelse med kommunikation via sociale medier.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, og kan omfatte gruppearbejde og peer feedback. Det er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt.

Individuel mundtlig prøve baseret på en synopsis.

Den studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en dialog.

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på minimum 7.200 og maksimalt 14.400 anslag inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Disposition på maksimalt en A4-side samt præsentationsmateriale.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ekstern censor.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U26139
Sidst ændret 10/05/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 01-09-2021 12:15 - 01-09-2021 16:00 i uge 35
Sociale medier (KOMM)

Fredag 10-09-2021 08:15 - 10-09-2021 10:00 i uge 36
Sociale medier (KOMM)

Fredag 17-09-2021 08:15 - 17-09-2021 10:00 i uge 37
Sociale medier (KOMM)

Fredag 24-09-2021 08:15 - 24-09-2021 10:00 i uge 38
Sociale medier (KOMM)

Fredag 01-10-2021 08:15 - 01-10-2021 10:00 i uge 39
Sociale medier (KOMM)

Fredag 08-10-2021 08:15 - 08-10-2021 10:00 i uge 40
Sociale medier (KOMM)

Fredag 15-10-2021 08:15 - 15-10-2021 10:00 i uge 41
Sociale medier (KOMM)

Fredag 29-10-2021 08:15 - 29-10-2021 10:00 i uge 43
Sociale medier (KOMM)

Fredag 05-11-2021 08:15 - 05-11-2021 10:00 i uge 44
Sociale medier (KOMM)

Fredag 12-11-2021 08:15 - 12-11-2021 10:00 i uge 45
Sociale medier (KOMM)

Fredag 19-11-2021 08:15 - 19-11-2021 10:00 i uge 46
Sociale medier (KOMM)

Tirsdag 07-12-2021 10:00 - 07-12-2021 10:00 i uge 49
Sociale medier - Eksamen, Synopsis aflevering (KOMM)

Mandag 13-12-2021 08:15 - Tirsdag 14-12-2021 18:00 i uge 50
Sociale medier - Mundtlig eksamen (KOMM)

Onsdag 05-01-2022 10:00 - 05-01-2022 10:00 i uge 01
Sociale medier - Reeksamen, synopsis aflevering (KOMM)

Torsdag 13-01-2022 08:15 - 13-01-2022 18:00 i uge 02
Sociale medier - Mundtlig reeksamen (KOMM)