PDF til print    Find kalender

Digitale metoder

Semester
E2021
Uddannelse
Strategisk kommunikation og digitale medier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Den studerende bør møde op med en bærbar computer, der har den nyeste version af Office-pakken installeret, herunder særligt Excel. Kurset stiller ikke høje krav til computer-kapacitet, men meget gamle computere eller gamle versioner af Office kan give problemer i forbindelse med kursets gennemførsel. Kurset forudsætter ikke, at studerende har nogen forudgående viden om statistik eller brugen af Excel.

Portfolioeksamen udgøres af fire dele, hvoraf de første tre laves i grupper i løbet af kurset. Inden eksamensaflevering har den studerende mulighed for at revidere sine opgaver efter behov. De studerende skal også løse en eksamens-case som udleveres i slutningen af kurset og afleveres sammen med de tre andre portfolioopgaver. Portfolioen skal afspejle den studerendes erfaring med at indsamle og analysere data via Google, Facebook og Twitter. Det endelig portfolio skal indeholde følgende:

1: Brugerrejseanalyse af data via Google Analytics 2: Statistisk analyse og visualisering af Facebook-data 3: Netværksanalyse af Twitter-data 4: Udleveret eksamens-case

Hver portfolioopgave forventes ikke at overstige 9600 tegn per opgave svarende til fire normalsider inkl. mellemrum.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Forventet arbejdsindsats i forbindelse med kurset er 270 timer (1 ECTS point = 27 arbejdstimer):

  • 12 x 4 timer undervisning, fordelt på forelæsninger og øvelser
  • 11 timer forberedelsestid per undervisningsgang, hvilket inkluderer læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse hjemmeopgaver
  • 80 timer til eksamen, inkluderet forberedelse
  • 10 timer til andre aktiviteter, såsom evaluering, semesterintroduktion mv
Pensum

Der er to bøger, som skal købes i forbindelse med kurset:

• Madsen, S., B. (2017) Statistik for ikke-statistikere (3. udgave). Samfundslitteratur • Wahlstrom, C., & Henriksen, L. F. (2016). Netværksanalyse: En introduktion (1. udgave). Samfundslitteratur

Ud over dette vil resten af pensum udgøres af videnskabelige artikler og samt andre kilder, der er tilgængelig online via studieadgang. Det endelige pensum annonceres før kursusstart på Moodle.

Evaluering- og feedback former

De studerende får løbende feedback i forbindelse med deres aktive deltagelse i øvelser og deres arbejde med portfolioopgaverne. Endvidere vil de studerende modtage samlet skriftlig feedback på eksamensopgavernes centrale problemstillinger.

Hvert 3. år gennemføres en formel evaluering af kurset. Evalueringen bygger på en digital spørgeskemaundersøgelse, og behandles af studieleder og studienævn.

Underviser kan også vælge at gennemføre en uformel evaluering af kurset (løbende og/eller afsluttende). Den uformelle evaluering behandles kun af underviser, med mindre underviser skønner at studieleder skal inddrages.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Sander Andreas Schwartz (saansc@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om teori og metode for indsamling og analyse af data fra digitale medier, såsom sociale medier, netværksmedier, web-baserede medier, mobile medier og lign., herunder overblik over tekniske værktøjer til dette.

  • Viden om hvordan digitale metoder og online data kan anvendes til at analysere kommunikation om og mellem organisationer og deres interessenter.

  • Viden om fordele og ulemper ved brug af digitale metoder og online data, herunder overblik over hvilken type analyse der egner sig til hvilke platforme baseret på de specifikke platformes teknologiske arkitektur og datatilgængelighed.

  • Færdigheder i at kunne indsamle og analysere data fra sociale medier via API samt andre muligheder for indsamlingsteknikker til analyse af online datamateriale.

  • Færdigheder i at kunne lave elementær, deskriptiv statistisk analyse med henblik på at måle og præsentere kvantitative data i sammenspil med kvalitative metoder.

  • Færdigheder i at kunne visualisere digitale data i grafer, tabeller og netværk til analyse og præsentation i både akademisk og professionel sammenhæng.

Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering i arbejdet med teorier og metoder der knytter sig til digitale metoder og analyse af online data.

Overordnet indhold

Med sociale medier og internettet som omdrejningspunkt fokuserer dette kursus på tekniske egenskaber, metodiske aspekter samt teori og praksis omkring digitale metoder og analyse af online data. De studerende vil få viden om og praktisk erfaring med hvordan digitale kommunikationsplatforme giver mulighed for nye og dynamiske indblik i menneskelig og organisatorisk adfærd, interaktion og kommunikation. For eksempel hvordan analyse af sociale medier kan bruges af en organisation til at følge reaktioner og holdninger til dets aktiviteter, produkter, optræden i medier, mm., og hvordan dette kan bruges fremadrettet i organisationens strategiske kommunikation.

Kurset giver de studerende overblik over de metodiske og tekniske aspekter ved dataindsamling via sociale medier og andre typer digitale data fra internettet. Endvidere diskuteres og afprøves hvilke analyser der efterfølgende kan foretages baseret på de typer data man praktisk kan få adgang til. Dette inkluderer kritisk refleksion over hvilke udfordringer og begrænsninger der er forbundet med brugen af denne type data såsom datasikkerhed, privacy og generalisering på baggrund af digitale data.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, øvelser, hjemmeopgaver og peer feedback. En række af de øvelser og hjemmeopgaver der udføres på kurset, vil skulle indgå i den afsluttende prøve, hvorfor deltagelse i undervisningen anbefales. Kurset er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Prøveform
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre typer produkter.

Portfolioen består af op til 10 (antal fastsættes af den kursusansvarlige ud fra en faglig vurdering af den enkelte studerendes emne) produkter, som helt eller delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback, refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og visuelle produktioner. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Det samlede omfang af portfolioens skriftlige produkter er maksimum 60.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på universitetets hjemmeside.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på universitetets hjemmeside inden kursets begyndelse.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41049
Sidst ændret 10/05/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 03-09-2021 12:15 - 03-09-2021 16:00 i uge 35
Digitale metoder (KOMM)

Fredag 10-09-2021 10:15 - 10-09-2021 14:00 i uge 36
Digitale metoder (KOMM)

Fredag 17-09-2021 10:15 - 17-09-2021 14:00 i uge 37
Digitale metoder (KOMM)

Fredag 24-09-2021 10:15 - 24-09-2021 14:00 i uge 38
Digitale metoder (KOMM)

Fredag 01-10-2021 10:15 - 01-10-2021 14:00 i uge 39
Digitale metoder (KOMM)

Fredag 08-10-2021 10:15 - 08-10-2021 14:00 i uge 40
Digitale metoder (KOMM)

Fredag 15-10-2021 10:15 - 15-10-2021 14:00 i uge 41
Digitale metoder (KOMM)

Fredag 29-10-2021 10:15 - 29-10-2021 14:00 i uge 43
Digitale metoder (KOMM)

Fredag 05-11-2021 10:15 - 05-11-2021 14:00 i uge 44
Digitale metoder (KOMM)

Tirsdag 09-11-2021 12:15 - 09-11-2021 16:00 i uge 45
Digitale metoder (KOMM)

Fredag 12-11-2021 10:15 - 12-11-2021 14:00 i uge 45
Digitale metoder (KOMM)

Fredag 19-11-2021 10:15 - 19-11-2021 14:00 i uge 46
Digitale metoder (KOMM)

Mandag 20-12-2021 10:00 - 20-12-2021 10:00 i uge 51
Digitale metoder - Eksamen (KOMM)

Mandag 31-01-2022 10:00 - 31-01-2022 10:00 i uge 05
Digitale metoder - Reeksamen (KOMM)