PDF til print    Find kalender

Kursus: Videregående sprog og kommunikation

Semester
E2021
Uddannelse
Dansk
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kursets samlede arbejdsbelastning er 270 timer. Kurset omfatter 14 kursusgange af 2 timer samt to sessioner med individuelle vejledninger. Antal forberedelsestimer per kursusgang er 11. Forberedelsestiden omfatter litteratursøgning, læsning af kursets pensum forud for kursusgangene, formulering af spørgsmål til det læste og arbejdet med mindre opgaver. Eksamensopgavens forventede arbejdsbelastning er 60 timer.

Evaluering- og feedback former

Der evalueres i henhold til Studienævnet for Kultur og Identitets procedurer og formater.

Der gives feedback på øvelser og opgaveløsninger i undervisningsforløbet, og der kan gives mundtlig feedback på løsninger af eksamensopgaver.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Simon Uffe Borchmann (sub@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden om pragmatisk sprogteori

 • Viden om det danske sprogs grammatik med særligt henblik på de opgaver og funktioner tale og skrift varetager som redskab til at kommunikere med

 • Viden om ny-retorisk genreteori og sprogvidenskabelig genreanalyse

 • Viden om tekstlingvistik, herunder forskellige psykologisk og kognitionsvidenskabeligt funderede teorier om informationsstruktur og kohærens

 • Færdigheder i at skelne nuanceret mellem alternative udtryksformer inden for grammatiske og leksikalske paradigmer og give nuancerede karakteristikker af de enkelte udtryksformers kommunikative funktion

 • Færdigheder i at anvende evnen til at skelne mellem og karakterisere udtryksformers kommunikative funktion systematisk og relevant i analysen og vurderingen af autentiske eksempler på sprogbrug

 • Færdigheder i at skelne nuanceret mellem genrer i et genresystem og give nuancerede karakteristikker af en genres sociale motiv, relationer til andre genrer, funktioner, strategi og sproglige karakteristika

 • Færdigheder i at redegøre for hvordan læsere og lyttere skaber sammenhæng i forståelsen af sekvenser af ytringer, og lokalisere de sproglige valg der er udslagsgivende for læseres og lytteres sammenhængsskabende aktiviteter

 • Færdigheder i at redegøre for relationen mellem de sproglige valg der kendetegner en given sprogbrug, og faktorer i sprogbrugens historiske kontekst, herunder mediet og de teknologiske, konstitutionelle, institutionelle, juridiske, økonomiske, faglige forhold genren er bestemt af

 • Kompetencer i at formidle viden om det danske sprogs kommunikative funktioner ved hjælp af velvalgte eksempler

 • Kompetencer i at undervise i dansk sprog og sprogbrugsanalyse med særlig henblik på kommunikation

 • Kompetencer i selvstændigt og i samarbejde med andre at foretage en systematisk, formålsspecifik undersøgelse af mundtlig og skriftlig kommunikation, relatere kommunikationen til gældende normer i kommunikationsfællesskabet og forudsige og forklare kommunikationens effekter

Overordnet indhold

Kurset omfatter to dele. Målet med den første del er dels at skabe og udbygge viden om hvilke kommunikative opgaver og funktioner et sprog varetager, og hvordan dansk ved sin særegne grammatik varetager disse opgaver og funktioner, dels at opøve evnen til at anvende og formidle denne viden i analyser af autentiske eksempler på sprogbrug. Kurset omfatter pragmatiske og grammatiske emner. De centrale pragmatiske emner er sproghandlinger, kommunikationsprincipper, implikatur, reference, kohærens og informationsstruktur. De centrale grammatiske emner er konstruktion af syntagmer og sætninger, sætningsskema og ledstilling, modalitet, pronominer, adverbialer og partikler der angiver subjektiv relation, og adverbier og partikler der udpeger fokus. Der lægges vægt på vekselvirkningen mellem sprogsystem og sprogbrug. Viden om grammatik og sprogbrugsnormer anvendes i analysen af mundtlig og skriftlig sprogbrug, primært ikke-litterær.

Målet med den anden del af kurset er dels at skabe og opnå viden om genrer og interaktionstyper og de specifikke sproglige karakteristika og organiseringsformer de er forbundet med, dels at skabe og opnå viden om sprogforståelse. De centrale emner er genrer, genresystemer, trækstruktur, kohærens, informationsstruktur, inferenser og opmærksomhed. Der arbejdes med genrer og udvekslinger som typificerede sociale handlinger og med sprogforståelsen som resultatet af et samspil mellem en talers/skrivers sproglige valg og en lytters/læsers forståelsesaktiviteter. Viden om genrer og sprogforståelse anvendes i analysen og vurderingen af mundtlig og skriftlig sprogbrug, primært ikke-litterær.

Type

Obligatorisk kursus for studerende på studieretning A) og B).

Valgkursus for studerende på studieretning C) og D).

Undervisnings- og arbejdsform

Som forberedelse til hver kursusgang læses litteraturen til den pågældende kursusgang, og de eventuelt tilknyttede opgaver løses. På kurset drøftes den læste faglitteratur og løsningerne af opgaverne. Undervisnings- og arbejdsformerne omfatter kortere forelæsninger, gruppediskussioner, studenteroplæg og øvelser.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 28.800 og maksimum 36.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 21 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Den normerede arbejdstid er 8 dage. Andre prøver kan derfor forekomme inden for hjemmeopgavens varighed.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40960
Sidst ændret 19/08/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 09-09-2021 08:15 - 09-09-2021 10:00 i uge 36
Videregående sprog og kommunikation (DAN)

Tirsdag 14-09-2021 10:15 - 14-09-2021 12:00 i uge 37
Videregående sprog og kommunikation (DAN)

Torsdag 16-09-2021 08:15 - 16-09-2021 10:00 i uge 37
Videregående sprog og kommunikation (DAN)

Tirsdag 21-09-2021 10:15 - 21-09-2021 12:00 i uge 38
Videregående sprog og kommunikation (DAN)

Torsdag 23-09-2021 08:15 - 23-09-2021 10:00 i uge 38
Videregående sprog og kommunikation (DAN)

Tirsdag 28-09-2021 10:15 - 28-09-2021 12:00 i uge 39
Videregående sprog og kommunikation (DAN)

Torsdag 30-09-2021 08:15 - 30-09-2021 10:00 i uge 39
Videregående sprog og kommunikation (DAN)

Tirsdag 05-10-2021 10:15 - 05-10-2021 12:00 i uge 40
Videregående sprog og kommunikation (DAN)

Torsdag 07-10-2021 08:15 - 07-10-2021 10:00 i uge 40
Videregående sprog og kommunikation (DAN)

Tirsdag 12-10-2021 10:15 - 12-10-2021 12:00 i uge 41
Videregående sprog og kommunikation (DAN)

Torsdag 14-10-2021 08:15 - 14-10-2021 10:00 i uge 41
Videregående sprog og kommunikation (DAN)

Tirsdag 19-10-2021 10:15 - 19-10-2021 12:00 i uge 42
Videregående sprog og kommunikation (DAN)

Torsdag 21-10-2021 08:15 - 21-10-2021 10:00 i uge 42
Videregående sprog og kommunikation (DAN)

Torsdag 28-10-2021 08:15 - 28-10-2021 10:00 i uge 43
Videregående sprog og kommunikation (DAN)

Tirsdag 02-11-2021 10:15 - 02-11-2021 12:00 i uge 44
Videregående sprog og kommunikation (DAN)

Torsdag 04-11-2021 08:15 - 04-11-2021 10:00 i uge 44
Videregående sprog og kommunikation (DAN)

Fredag 05-11-2021 10:00 - Fredag 26-11-2021 10:00 i uge 44 til uge 47
Videregående sprog og kommunikation - Eksamen (DAN)

Fredag 04-02-2022 10:00 - Fredag 25-02-2022 10:00 i uge 05 til uge 08
Videregående sprog og kommunikation - Reeksamen (DAN)