PDF til print    Find kalender

Kursus: Sprog og kommunikation

Semester
E2021
Uddannelse
Dansk
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Samlet arbejdsbelastning er 135 timer. Kurset omfatter 8 undervisningsgange af 2 timer. Forberedelsestid per undervisningsgang er 9 timer. Forberedelsestiden omfatter litteratursøgning, læsning af kursets pensum forud for kursusgangene, formulering af spørgsmål til det læste og arbejdet med mindre opgaver. Varigheden af eksamen er 6 timer. Forberedelsestiden op til eksamen anslås at være 20 timer.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Simon Uffe Borchmann (sub@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om pragmatisk sprogteori

  • Viden om det danske sprogs grammatik med særligt henblik på de opgaver og funktioner tale og skrift varetager som redskab til at kommunikere med, herunder formidling af illokutionær værdi, modalitet, subjektiv relation, forudsætningsniveau, informationsprioritet, sagforhold og kohærens

  • Færdigheder i at skelne nuanceret mellem alternative udtryksformer inden for grammatiske og leksikalske paradigmer og give nuancerede karakteristikker af de enkelte udtryksformers kommunikative funktion

  • Færdigheder i at anvende evnen til at skelne mellem og karakterisere udtryksformers kommunikative funktion systematisk og relevant i analysen og vurderingen af autentiske eksempler på sprogbrug

  • Kompetencer i at formidle viden om det danske sprogs kommunikative funktioner ved hjælp af velvalgte eksempler

  • Kompetencer i at undervise i dansk sprog og sprogbrugsanalyse med særligt henblik på kommunikation

Overordnet indhold

Målet med kurset er dels at skabe og udbygge viden om hvilke kommunikative opgaver og funktioner et sprog varetager, og hvordan Dansk ved sin særegne grammatik varetager disse opgaver og funktioner, dels at opøve evnen til at anvende og formidle denne viden i analyser af autentiske eksempler på sprogbrug. Kurset omfatter pragmatiske og grammatiske emner. De centrale pragmatiske emner er sproghandlinger, kommunikationsprincipper, implikatur, reference, kohærens og informationsstruktur. De centrale grammatiske emner er konstruktion af syntagmer og sætninger, sætningsskema og ledstilling, modalitet, pronominer, adverbialer og partikler der angiver subjektiv relation, og adverbier og partikler der udpeger fokus. Der lægges vægt på vekselvirkningen mellem sprogsystem og sprogbrug. Viden om grammatik og sprogbrugsnormer anvendes i analysen af mundtlig og skriftlig sprogbrug, primært ikke-litterær.

Kurset samlæses med første del af 10 ECTS-kurset Videregående sprog og kommunikation.

Type

Valgkursus for studerende på studieretning C) og D).

Undervisnings- og arbejdsform

Som forberedelse til hver kursusgang læses litteraturen til den pågældende kursusgang, og de eventuelt tilknyttede opgaver løses. På kurset drøftes den læste faglitteratur og løsningerne af opgaverne. Undervisnings- og arbejdsformerne omfatter kortere forelæsninger, gruppediskussioner, studenteroplæg og øvelser.

Prøveform
Individuel skriftlig stedprøve i en opgave stillet af kursusansvarlig.

Stedprøvens varighed er 6 timer.

Tilladte hjælpemidler ved stedprøven:Computer uden internetadgang under prøven, lommeregner, kursusmateriale og egne noter.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41155
Sidst ændret 19/08/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 09-09-2021 08:15 - 09-09-2021 10:00 i uge 36
Sprog og kommunikation (DAN)

Tirsdag 14-09-2021 10:15 - 14-09-2021 12:00 i uge 37
Sprog og kommunikation (DAN)

Torsdag 16-09-2021 08:15 - 16-09-2021 10:00 i uge 37
Sprog og kommunikation (DAN)

Tirsdag 21-09-2021 10:15 - 21-09-2021 12:00 i uge 38
Sprog og kommunikation (DAN)

Torsdag 23-09-2021 08:15 - 23-09-2021 10:00 i uge 38
Sprog og kommunikation (DAN)

Tirsdag 28-09-2021 10:15 - 28-09-2021 12:00 i uge 39
Sprog og kommunikation (DAN)

Torsdag 30-09-2021 08:15 - 30-09-2021 10:00 i uge 39
Sprog og kommunikation (DAN)

Tirsdag 05-10-2021 10:15 - 05-10-2021 12:00 i uge 40
Sprog og kommunikation (DAN)

Fredag 05-11-2021 09:00 - 05-11-2021 15:00 i uge 44
Sprog og kommunikation - Eksamen (DAN)

Onsdag 05-01-2022 09:00 - 05-01-2022 15:00 i uge 01
Sprog og kommunikation - Reeksamen (DAN)