PDF til print    Find kalender

Kursus: Dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie før 1900

Semester
E2021
Uddannelse
Dansk
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kursets samlede arbejdsbelastning er 135 timer. Kurset omfatter 8 undervisningsgange af 2 timer. Forberedelsestiden per kursusgang er 11 timer. Forberedelsestiden omfatter litteratursøgning, læsning af kursets pensum forud for kursusgangene og formulering af spørgsmål til det læste. Eksamens varighed er 1,5 timer. Forberedelsestiden op til eksamen anslås at være 30 timer.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Charlotte Engberg (engberg@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Kurset giver den studerende viden om hovedtrækkene af dansk litteratur, idé- og kulturhistorie fra middelalderen og frem til omkring 1900. Det primære er arbejdet med litterære tekster, men der lægges også vægt på ændringer i bogens og litteraturens status i det sociale liv, blandt publikum, i offentligheden, institutionerne og i forhold til andre medieformer. Litteraturhistorien belyses også gennem emner fra de sammenhænge litteraturen indgår i, eksempelvis politisk historie, kunsthistorie, medie- og socialhistorie. Desuden inddrages litteraturhistoriografi.

  • Færdigheder i at analysere en tekst i en historisk, kultur- og idéhistorisk sammenhæng og redegøre for dens historisk specifikke træk

  • Færdigheder i at redegøre for en tematiks eller et motivs eller et tekstelements udvikling

  • Færdigheder i at forstå skønlitterære tekster i forhold til andre diskurser og medieformer

  • Færdigheder i at redegøre for en ældre teksts eller tematiks nutidige relevans og aktualitet

  • Kompetencer i at udarbejde og formidle oversigter over litteratur-, idé og kulturhistoriske perioder

  • Kompetencer i selvstændigt og i samarbejde med andre at analysere og sammenstille tekstgrupper, så de belyser vigtige periodetræk og historiske udviklinger

  • Kompetencer i at formidle viden om litteratur i samspil med andre kunstformer og medier

Overordnet indhold

Kursets genstand er (især skønlitterære) danske tekster, der belyser dansk litteratur-, idé- og kulturhistorisk udvikling fra middelalderen og frem til omkring 1900.

Type

Valgkursus for studerende på studieretning B) og D).

Undervisnings- og arbejdsform

Som forberedelse til hver kursusgang læses den skøn- og faglitteratur, der kræves til den pågældende kursusgang, og de evt. tilknyttede øvelser laves. På kurset drøftes i seminarform den læste faglitteratur og resultaterne af øvelserne. Undervejs kan inddrages andre undervisnings- og arbejdsformer, f.eks. kortere forelæsninger, gruppediskussioner og studenteroplæg.

Kurset samlæses med første halvdel af 10 ECTS kurset Videregående dansk litteratur-, kultur-, og idehistorie.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve med forberedelse.

Prøven tager sit udgangspunkt i et eller flere spørgsmål.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Forberedelsestid inkl. udtrækning: 60 minutter..
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter..

Tilladte hjælpemidler: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41154
Sidst ændret 19/08/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 09-09-2021 10:15 - 09-09-2021 12:00 i uge 36
Dansk, litteratur-, kultur- og idehistorie før 1900 (DAN)

Tirsdag 14-09-2021 08:15 - 14-09-2021 10:00 i uge 37
Dansk, litteratur-, kultur- og idehistorie før 1900 (DAN)

Torsdag 16-09-2021 10:15 - 16-09-2021 12:00 i uge 37
Dansk, litteratur-, kultur- og idehistorie før 1900 (DAN)

Tirsdag 21-09-2021 08:15 - 21-09-2021 10:00 i uge 38
Dansk, litteratur-, kultur- og idehistorie før 1900 (DAN)

Torsdag 23-09-2021 10:15 - 23-09-2021 12:00 i uge 38
Dansk, litteratur-, kultur- og idehistorie før 1900 (DAN)

Tirsdag 28-09-2021 08:15 - 28-09-2021 10:00 i uge 39
Dansk, litteratur-, kultur- og idehistorie før 1900 (DAN)

Torsdag 30-09-2021 10:15 - 30-09-2021 12:00 i uge 39
Dansk, litteratur-, kultur- og idehistorie før 1900 (DAN)

Tirsdag 05-10-2021 08:15 - 05-10-2021 10:00 i uge 40
Dansk, litteratur-, kultur- og idehistorie før 1900 (DAN)

Torsdag 11-11-2021 08:15 - Fredag 12-11-2021 18:00 i uge 45
Dansk, litteratur-, kultur- og idehistorie før 1900 - Eksamen (DAN)

Tirsdag 04-01-2022 08:15 - 04-01-2022 18:00 i uge 01
Dansk, litteratur-, kultur- og idehistorie før 1900 - Reeksamen (DAN)