PDF til print    Find kalender

Kursus: Mediehistorie og -æstetik

Semester
E2021
Uddannelse
Dansk
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kursets samlede arbejdsbelastning er 270 timer. Kurset omfatter 16 kursusgange af 2 timer. Antal forberedelsestimer per kursusgang er 12,5. Forberedelsestiden omfatter litteratursøgning, læsning af kursets pensum forud for kursusgangene og formulering af spørgsmål til det læste. Eksamensopgavens forventede arbejdsbelastning er 37 timer.

Evaluering- og feedback former

Der evalueres i henhold til Studienævnet for Kultur og Identitets procedurer og formater.

Der gives feedback på øvelser og opgaveløsninger i undervisningsforløbet, og der kan gives mundtlig feedback på løsninger af eksamensopgaver.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Erik Svendsen (evs@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Kurset giver dels viden om dominerende tendenser i den vestlige mediehistorie med særlig vægt på danske forhold, dels viden om centrale medieteorier og medieæstetiske traditioner som har præget medievidenskaben i det 20. og 21. århundrede. Det primære er dels arbejde med medie- og kommunikationsteorier og medieæstetiske problemstillinger som belyses i analytisk arbejde med såvel teoritekster som fakta- og fiktive visuelle medietekster, dels arbejde med historiske og teoretiske tekster som giver indsigt i bredere samfundsmæssige og kulturhistoriske forhold. Såvel centrale massemedier der har karakteriseret det 20. århundrede, som nye digitale medier indgår i kursets materiale. Desuden inddrages teknologihistorie hvor den spiller en rolle for den mediehistoriske udvikling. Kurset giver endvidere viden om mediehistoriografi. Kurset vil demonstrere samspil mellem tendenser i mediekulturen og samtidige kunstneriske udtryk.

  • Færdigheder i at redegøre for centrale tendenser i såvel massemedier som i de sociale netværksmedier.

  • Færdigheder i at redegøre for mediehistoriografiske problemstillinger.

  • Færdigheder i at redegøre for teknologihistoriske problemstillinger.

  • Færdigheder i at redegøre for samspillet med enkeltmediers udvikling og den brede mediekulturs udviklingstendenser.

  • Færdigheder i at analysere medietekster med henblik på at placere disse i et mediehistorisk og medieæstetisk perspektiv.

  • Færdigheder i at analysere medietekster med særligt henblik på æstetik og genre.

  • Færdigheder i at karakterisere og identificere centrale medie- og kommunikationsteorier og redegøre for deres samspil med samfundsmæssige og kulturelle tendenser.

  • Kompetencer i af identificere og forstå medieæstetiske udviklingstendenser fra de traditionelle massemedier til de sociale netværksmedier.

  • Kompetencer i at formidle viden om mediernes æstetiske udvikling og samspillet mellem medieformer og den demokratiske offentlighed.

  • Kompetencer i at selvstændigt og i samarbejde med andre at analysere og sammenstille medietekster, så de belyser vigtige tendenser i medieteori- kultur- og mediehistorien.

Kompetencer i at udarbejde og formidle oversigt over centrale mediehistoriske og medieæstetiske tendenser.

Overordnet indhold

Kursets materialer vil omfatte såvel medie- og kommunikationsteoretiske tekster som tekster der forholder sig til medieæstetiske problemstillinger, ligesom tekster der belyser mediehistoriske tendenser vil indgå i undervisningen. Kurset giver viden om hovedtrækkene i den vestlige modernitets mediehistorie, med særligt henblik på dansk mediekultur i det 19., 20. og 21 århundrede. Kurset giver viden om centrale medieteorier og medieæstetiske traditioner.

Type

Obligatorisk kursus for studerende på studieretning D).

Valgkursus for studerende studieretning B) og C).

Undervisnings- og arbejdsform

Som forberedelse til hver kursusgang læses den faglitteratur, der kræves til den pågældende kursusgang, og de evt. tilknyttede øvelser laves. På kurset drøftes i seminarform den læste faglitteratur og resultaterne af øvelserne. Undervejs kan inddrages andre undervisnings- og arbejdsformer, f.eks. kortere forelæsninger, gruppediskussioner og studenteroplæg.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 24.000 og maksimum 33.600 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41254
Sidst ændret 19/08/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 08-09-2021 14:15 - 08-09-2021 16:00 i uge 36
Mediehistorie og -æstetik (DAN)

Mandag 13-09-2021 14:15 - 13-09-2021 16:00 i uge 37
Mediehistorie og -æstetik (DAN)

Onsdag 15-09-2021 14:15 - 15-09-2021 16:00 i uge 37
Mediehistorie og -æstetik (DAN)

Mandag 20-09-2021 14:15 - 20-09-2021 16:00 i uge 38
Mediehistorie og -æstetik (DAN)

Onsdag 22-09-2021 14:15 - 22-09-2021 16:00 i uge 38
Mediehistorie og -æstetik (DAN)

Mandag 27-09-2021 14:15 - 27-09-2021 16:00 i uge 39
Mediehistorie og -æstetik (DAN)

Onsdag 29-09-2021 14:15 - 29-09-2021 16:00 i uge 39
Mediehistorie og -æstetik (DAN)

Mandag 04-10-2021 14:15 - 04-10-2021 16:00 i uge 40
Mediehistorie og -æstetik (DAN)

Onsdag 06-10-2021 14:15 - 06-10-2021 16:00 i uge 40
Mediehistorie og -æstetik (DAN)

Mandag 11-10-2021 14:15 - 11-10-2021 16:00 i uge 41
Mediehistorie og -æstetik (DAN)

Onsdag 13-10-2021 14:15 - 13-10-2021 16:00 i uge 41
Mediehistorie og -æstetik (DAN)

Mandag 25-10-2021 14:15 - 25-10-2021 16:00 i uge 43
Mediehistorie og -æstetik (DAN)

Onsdag 27-10-2021 14:15 - 27-10-2021 16:00 i uge 43
Mediehistorie og -æstetik (DAN)

Mandag 01-11-2021 14:15 - 01-11-2021 16:00 i uge 44
Mediehistorie og -æstetik (DAN)

Onsdag 03-11-2021 14:15 - 03-11-2021 18:00 i uge 44
Mediehistorie og -æstetik (DAN)

Mandag 08-11-2021 10:00 - Mandag 15-11-2021 10:00 i uge 45 og uge 46
Mediehistorie og -æstetik - Eksamen (DAN)

Mandag 03-01-2022 10:00 - Mandag 10-01-2022 10:00 i uge 01 og uge 02
Mediehistorie og -æstetik - Reeksamen (DAN)