PDF til print    Find kalender

Kursus: Mediehistorie

Semester
E2021
Uddannelse
Dansk
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kursets samlede arbejdsbelastning er 135 timer. Kurset omfatter 8 undervisningsgange af 2 timer. Antal forberedelsestimer per kursusgang er 11. Forberedelsestiden omfatter litteratursøgning, læsning af kursets pensum forud for kursusgangene og formulering af spørgsmål til det læste. Varighed af eksamen er 18 timer. Forberedelse op til eksamen anslås at være 12 timer.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Erik Svendsen (evs@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Kurset giver viden om hovedtrækkene i den vestlige modernitets mediehistorie, med særligt henblik på dansk mediekultur i det 19., 20. og 21 århundrede. Det primære er arbejdet med historiske og teoretiske tekster, som giver indsigt i bredere samfundsmæssige og kulturhistoriske forhold. Centrale medier der har karakteriseret det 20. århundrede indgår i kursets materiale. Desuden inddrages teknologihistorie hvor den spiller en rolle for den mediehistoriske udvikling. Kurset giver endvidere viden om mediehistoriografi

  • Færdigheder i at analysere medietekster med henblik på at placere disse i et mediehistorisk perspektiv og kunne redegøre for mediespecifikke træk

  • Færdigheder i at redegøre for centrale tendenser i såvel massemedier som i de sociale netværksmedier

  • Færdigheder i at forstå mediehistoriske udviklingstræk såvel på enkeltmedieniveau som på det samlede mediekulturelle niveau

  • Færdigheder i at redegøre for ældre medieteksters relevans og kunne forbinde dem med aktuelle tendenser i mediekulturen

  • Færdigheder i at redegøre for mediehistoriografiske problemstillinger

  • Kompetencer i at udarbejde og formidle oversigt over centrale mediehistoriske tendenser, herunder teknologiske innovationer med betydning for mediekulturen

  • Kompetencer i selvstændigt og i samarbejde med andre at analysere og sammenstille medietekster så de belyser vigtige tendenser i kultur- og mediehistorien

  • Kompetencer i at formidle viden om medier i samspil med tendenser i den politiske og kulturelle offentlighed, herunder litteratur og andre kunstneriske udtryk

Overordnet indhold

Kursets genstand er teoretiske og historisk forankrede medietekster der belyser de lange linjer i mediernes historie i det 19., 20. og 21. århundrede.

Type

Valgkursus for studerende på studieretning A), B) og C).

Undervisnings- og arbejdsform

Som forberedelse til hver kursusgang læses den faglitteratur, der kræves til den pågældende kursusgang, og de evt. tilknyttede øvelser laves. På kurset drøftes i seminarform den læste faglitteratur og resultaterne af øvelserne. Undervejs kan inddrages andre undervisnings- og arbejdsformer, f.eks. kortere forelæsninger, gruppediskussioner og studenteroplæg.

Kurset samlæses med første del af 10 ECTS-kurset Mediehistorie, -teori og –æstetik

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 16.800 og maksimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41156
Sidst ændret 19/08/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 08-09-2021 14:15 - 08-09-2021 16:00 i uge 36
Mediehistorie (DAN)

Mandag 13-09-2021 14:15 - 13-09-2021 16:00 i uge 37
Mediehistorie (DAN)

Onsdag 15-09-2021 14:15 - 15-09-2021 16:00 i uge 37
Mediehistorie (DAN)

Mandag 20-09-2021 14:15 - 20-09-2021 16:00 i uge 38
Mediehistorie (DAN)

Onsdag 22-09-2021 14:15 - 22-09-2021 16:00 i uge 38
Mediehistorie (DAN)

Mandag 27-09-2021 14:15 - 27-09-2021 16:00 i uge 39
Mediehistorie (DAN)

Onsdag 29-09-2021 14:15 - 29-09-2021 16:00 i uge 39
Mediehistorie (DAN)

Mandag 04-10-2021 14:15 - 04-10-2021 16:00 i uge 40
Mediehistorie (DAN)

Mandag 08-11-2021 10:00 - Onsdag 10-11-2021 10:00 i uge 45
Mediehistorie - Eksamen (DAN)

Fredag 07-01-2022 10:00 - Søndag 09-01-2022 10:00 i uge 01
Mediehistorie - Reeksamen (DAN)