PDF til print    Find kalender

Kursus: Sprog, kultur og kognition

Semester
E2021
Uddannelse
Dansk
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Den samlede arbejdsbelastning er 135 timer. Kurset omfatter 8 undervisningsgange af 2 timer. Antal forberedelsestimer per kursusgang er 10. Forberedelsestiden omfatter litteratursøgning, læsning af kursets pensum forud for kursusgangene og formulering af spørgsmål til det læste. Eksamensopgavens forventede arbejdsbelastning er 40 timer.

Evaluering- og feedback former

Der evalueres i henhold til Studienævnet for Kultur og Identitets procedurer og formater.

Der gives feedback på øvelser og opgaveløsninger i undervisningsforløbet, og der kan gives mundtlig feedback på løsninger af eksamensopgaver.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Carsten Levisen (calev@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om socialpsykologiske, antropologiske og kognitionsvidenskabelige teorier om sprog og sproglig interaktion

  • Kendskab til kvalitative og kvantitative metoder til undersøgelse af sprog og sproglig interaktion

  • Færdigheder i med udgangspunkt i mundtlig og skriftlig sprogbrug at afdække de værdier, prioriteter og vaner der gør sig gældende i aktiviteter, organisationer og kulturer

  • Færdigheder i at analysere mundtlig og skriftlig sprogbrug med henblik på sprogbrugens handlingsvejledende og kulturskabende egenskaber

  • Færdigheder i at planlægge og gennemføre handlingsvejledende og læringsunderstøttende kommunikationsforløb under hensynet til kognitive faktorer

kompetencer i at rådgive om sprogbrug i værdirealiserende og kulturskabende aktiviteter

Overordnet indhold

Kurset har til mål at skabe og formidle viden om den komplekse relation mellem sprogbrug på den ene side og kognition som en sociokulturelt konstitueret aktivitet på den anden. Kurset er teoretisk flersidigt og anlægger både et analytisk, fortolkende perspektiv og funktionelt, anvendelsesorienteret perspektiv. I det analytiske, fortolkende perspektiv betragtes sprog og sproglig interaktion som en refleksion af de værdier, relationer, prioriteter og vaner der konstituerer en aktivitet, en organisation eller en kultur. I det funktionelle, anvendelsesorienterede perspektiv undersøges sprogbrugens potentiale til at a) understøtte opøvelsen af evnen til at udøve en aktivitet, b) udvælge, prioritere, relatere og organisere information som led i udøvelsen af aktiviteter og c) dele information og regulere opmærksomhed med henblik på at koordinere handlinger. Centrale begreber er: værdier og vaner, relation og socialitet, handlemuligheder og information, opmærksomhed og viden, aktivitet og praksis. På kurset anvendes socialpsykologiske, antropologiske og kognitionsvidenskabelige teorier om sprog og sproglig interaktion i analysen af konkrete forekomster af mundtlig og skriftlig sprogbrug i specifikke kontekster.

De anvendte tilgange og metoder kan bl.a. omfatte kultursemantik, etnopragmatisk analyse, økologisk pragmatik, distribueret kognition, kognitiv etnografi, kognitiv opgave-analyse, korpusanalyse og interaktionsanalyse.

Kurset kan med fordel anvendes som et forstudium til specialet.

Type

Obligatorisk kursus for studerende på studieretning B).

Valgkursus for studerende på studieretning A), C) og D).

Undervisnings- og arbejdsform

Som forberedelse til hver kursusgang læses litteraturen til den pågældende kursusgang, og de eventuelt tilknyttede opgaver løses. På kurset drøftes den læste faglitteratur og løsningerne af opgaverne. Undervisnings- og arbejdsformerne omfatter kortere forelæsninger, gruppediskussioner, studenteroplæg, øvelser og små feltstudier.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt med omfangsbegrænsninger.

Individuel mundtlig prøve baseret på en synopsis.

Den studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en dialog.

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på minimum 9.600 og maksimalt 19.200 anslag inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40956
Sidst ændret 19/08/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 14-09-2021 12:15 - 14-09-2021 14:00 i uge 37
Sprog, kultur og kognition (DAN)

Tirsdag 21-09-2021 12:15 - 21-09-2021 14:00 i uge 38
Sprog, kultur og kognition (DAN)

Tirsdag 28-09-2021 12:15 - 28-09-2021 14:00 i uge 39
Sprog, kultur og kognition (DAN)

Tirsdag 05-10-2021 12:15 - 05-10-2021 14:00 i uge 40
Sprog, kultur og kognition (DAN)

Tirsdag 12-10-2021 12:15 - 12-10-2021 14:00 i uge 41
Sprog, kultur og kognition (DAN)

Tirsdag 19-10-2021 12:15 - 19-10-2021 14:00 i uge 42
Sprog, kultur og kognition (DAN)

Tirsdag 02-11-2021 12:15 - 02-11-2021 14:00 i uge 44
Sprog, kultur og kognition (DAN)

Tirsdag 09-11-2021 12:15 - 09-11-2021 14:00 i uge 45
Sprog, kultur og kognition (DAN)

Mandag 22-11-2021 10:00 - 22-11-2021 10:00 i uge 47
Sprog, kultur og kognition - Skriftlig aflevering (DAN)

Mandag 29-11-2021 08:15 - 29-11-2021 18:00 i uge 48
Sprog, kultur og kognition - Mundtlig eksamen (DAN)

Torsdag 06-01-2022 10:00 - 06-01-2022 10:00 i uge 01
Sprog, kultur og kognition - Skriftlig reeksamen aflevering (DAN)

Fredag 14-01-2022 08:15 - 14-01-2022 18:00 i uge 02
Sprog, kultur og kognition - Mundtlig reeksamen (DAN)