PDF til print    Find kalender

Kursus: Kulturjournalistik

Semester
E2021
Uddannelse
Dansk
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kursets samlede arbejdsbelastning er 135 timer. Kurset omfatter 8 kursusgange af 2 timer. Antal forberedelsestimer per kursusgang er 12,5. Forberedelsestiden omfatter litteratursøgning, læsning af kursets pensum forud for kursusgangene, formulering af spørgsmål til det læste og arbejdet med mindre skriveopgaver. Den forventede arbejdsbelastning af den skriftlige eksamen er 20 timer.

Evaluering- og feedback former

Der evalueres i henhold til Studienævnet for Kultur og Identitets procedurer og formater. Der gives feedback på øvelser og opgaveløsninger i undervisningsforløbet, og der kan gives mundtlig feedback på løsninger af eksamensopgaver.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Erik Svendsen (evs@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Kurset giver dels en viden om kulturteorier- og opfattelser der har domineret i det 20. århundrede, dels en praktisk produktiv indføring i det brede kulturjournalistiske felt i den aktuelle mediekultur. Udgangspunktet er dels læsning af tekster om forskellige kulturbegreber, herunder det finkulturelle universalistiske og det hverdagslige relativistiske kulturbegreb, dels et analytisk arbejde med en bred vifte af aktuelle kulturjournalistiske produkter fra den trykte presse, radio-tv og de sociale netværksmedier. Kurset vil rumme såvel tekster, der er centreret i et æstetisk paradigme, som tekster, der kan rubriceres som livsstilsjournalistik eller som er forankret i hverdagskulturen.

  • Færdigheder i at bestemme en bred vifte af medietekster og deres forankring i dominerende kulturopfattelser

  • Færdigheder i at operere analytisk med en mediesociologisk tilgang til kulturjournalistiske tekster

  • Færdigheder i at redegøre for centrale udviklingstendenser i kulturjournalistikken med særligt henblik på den danske

  • Analytisk kendskab til dominerende genrer inden for kulturjournalistikken og færdigheder i selv at arbejde produktivt med dem

  • Færdigheder i at reflektere over egen kulturjournalistisk praksis og give konstruktiv feedback på andres kulturjournalistiske tekster

  • Kompetencer i at udarbejde og formidle oversigt over vigtige tendenser i den danske kulturjournalistiks historie

  • Kompetencer i at operere analytisk med en flerhed af kulturbegreber

  • Kompetencer i at påvise brud på konsensus i den kulturelle offentlighed qua sammenstød mellem forskellige kulturopfattelser

  • Kompetencer i at bestemme det kulturjournalistiske felt og arbejde produktivt med tekster som kan indgå i den kulturelle offentligheds debatfora

Overordnet indhold

Kursets genstand er såvel tekster om dominerende kulturteorier fra det 20. århundrede som analytisk arbejde med såvel professionelle, aktuelle kulturjournalistiske tekster som egne kulturjournalistiske produkter. I løbet af kurset skal de studerende selv producere forskellige genretekster indenfor kulturjournalistikken, og de studerendes tekster bliver kollektivt evalueret af holdet

Type

Obligatorisk kursus for studerende på studieretning D).

Valgkursus for studerende på studieretning A), B) og C).

Undervisnings- og arbejdsform

Som forberedelse til hver kursusgang læses dels den faglitteratur, der kræves til den pågældende kursusgang, og de evt. tilknyttede øvelser laves, dels arbejdes der analytisk med helt aktuelle kulturjournalistiske tekster. På kurset drøftes i seminarform den læste faglitteratur og resultaterne af øvelserne. Undervejs kan inddrages andre undervisnings- og arbejdsformer, f.eks. kortere forelæsninger, gruppediskussioner og studenteroplæg.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 14.400 og maksimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og helligdage.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40966
Sidst ændret 19/08/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 13-09-2021 16:15 - 13-09-2021 18:00 i uge 37
Kulturjournalistik (DAN)

Mandag 20-09-2021 16:15 - 20-09-2021 18:00 i uge 38
Kulturjournalistik (DAN)

Mandag 27-09-2021 16:15 - 27-09-2021 18:00 i uge 39
Kulturjournalistik (DAN)

Mandag 04-10-2021 16:15 - 04-10-2021 18:00 i uge 40
Kulturjournalistik (DAN)

Mandag 11-10-2021 16:15 - 11-10-2021 18:00 i uge 41
Kulturjournalistik (DAN)

Mandag 18-10-2021 16:15 - 18-10-2021 18:00 i uge 42
Kulturjournalistik (DAN)

Mandag 25-10-2021 16:15 - 25-10-2021 18:00 i uge 43
Kulturjournalistik (DAN)

Mandag 01-11-2021 16:15 - 01-11-2021 18:00 i uge 44
Kulturjournalistik (DAN)

Mandag 22-11-2021 10:00 - Onsdag 24-11-2021 10:00 i uge 47
Kulturjournalistik - Eksamen (DAN)

Tirsdag 11-01-2022 10:00 - Torsdag 13-01-2022 10:00 i uge 02
Kulturjournalistik - Reeksamen (DAN)