PDF til print    Find kalender

Kursus: Kulturteori og medier

Semester
E2021
Uddannelse
Dansk
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Samlet arbejdsbelastning er 135 timer. Kurset omfatter 8 undervisningsgange af 2 timer. Antal forberedelsestimer per kursusgang er 10. Forberedelsestiden omfatter litteratursøgning, læsning af kursets pensum forud for kursusgangene og formulering af spørgsmål til det læste. Eksamensopgavens forventede arbejdsbelastning er 35 timer.

Evaluering- og feedback former

Der evalueres i henhold til Studienævnet for Kultur og Identitets procedurer og formater. Der gives feedback på øvelser og opgaveløsninger i undervisningsforløbet, og der kan gives mundtlig feedback på løsninger af eksamensopgaver.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Charlotte Engberg (engberg@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Kurset giver den studerende viden om en række af de vigtigste kulturteorier i det 20. og 21. århundrede og hvordan modernitetens mediekultur både kan være udtryk for og korrektiver til kulturelle tilstande. Kurset er tematisk anlagt således at for eksempel identitet, klasse, køn, massen som modernitetsfænomen, teknologi, klima og økonomi belyses fra forskellige teoretiske positioner og i analytisk dialog med udvalgte medietekster (der kan være hentet fra de traditionelle massemedier, de digitale sociale medier, litteratur og andre kunstnerisk medierede tekstformer). Kurset vil desuden reflektere spændingen mellem populærkultur og finkultur som den har sat sit præg på modernitetens historie. Den studerende får viden om hvordan forskellige teoretiske positioner har forholdt sig til temaerne, og hvordan de pågældende teorier spiller sammen med sociale, kulturelle, kulturpolitiske, videnskabelige og kunstneriske processer og bevægelser.

  • Færdigheder i at vælge de teoretiske tilgange, som er relevante for analysegenstanden

  • Færdigheder i at diskutere forholdet mellem de teoretiske tilgange

  • Færdigheder i at redegøre for den sociale, kulturelle, videnskabelige og mediehistoriske baggrund for teoriernes tilblivelse

  • Færdigheder i at beskrive hvordan teorierne krydser fagligheder og binder dem sammen

  • Færdigheder i at beskrive teorierne i relation til de værdier og bestræbelser, de er udtryk for

  • Færdigheder i at analysere en tekst eller et problem ved hjælp af kultur-, medie- og litteraturteori

  • Kompetencer i at forholde sig kritisk og refleksivt til forholdet mellem teori og analyse

  • Kompetencer i at sammenligne og belyse aktuelle problemer med relevant teorihistorisk viden

  • Kompetencer i at samarbejde på tværs af fagforskelle

Overordnet indhold

På kurset læses der kultur- og medie- og kunstteoretiske tekster. Arbejdsformen er lagt an på, at de studerende i undervisningen lærer at udvælge og anvende de teoretiske tekster til at identificere centrale kulturelle spændinger som medieteksterne reflekterer igennem deres specifikke æstetiske former

Type

Obligatorisk kursus for studerende på studieretning C).

Valgkursus for studerende på studieretning A), B) og D).

Undervisnings- og arbejdsform

Som forberedelse til hver kursusgang læses både den faglitteratur der kræves til den pågældende kursusgang, og de medietekster af forskellig art som knyttes til den enkelte kursusgang. På kurset drøftes i seminarform den læste faglitteratur og resultaterne af eventuelle øvelser. Undervejs kan inddrages andre undervisnings- og arbejdsformer, for eksempel kortere forelæsninger, gruppediskussioner og studenteroplæg.

Den studerende sammensætter et tekstmateriale centreret omkring en specifik kulturkritisk problemstilling. Materialet skal indeholde refleksioner over, hvordan den pågældende problemstilling kan tages i anvendelse i analysen af en konkret medietekst.

Den mundtlige eksamen former sig som en diskussion af de perspektiver mødet mellem teori og analyse rummer.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve baseret på en synopsis.

Den studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en dialog.

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på minimum 9.600 og maksimalt 19.200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41255
Sidst ændret 16/09/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 14-09-2021 14:15 - 14-09-2021 16:00 i uge 37
Kulturteori og medier (DAN)

Tirsdag 21-09-2021 14:15 - 21-09-2021 16:00 i uge 38
Kulturteori og medier (DAN)

Tirsdag 28-09-2021 14:15 - 28-09-2021 16:00 i uge 39
Kulturteori og medier (DAN)

Tirsdag 05-10-2021 14:15 - 05-10-2021 16:00 i uge 40
Kulturteori og medier (DAN)

Tirsdag 12-10-2021 14:15 - 12-10-2021 16:00 i uge 41
Kulturteori og medier (DAN)

Tirsdag 02-11-2021 14:15 - 02-11-2021 16:00 i uge 44
Kulturteori og medier (DAN)

Tirsdag 09-11-2021 14:15 - 09-11-2021 16:00 i uge 45
Kulturteori og medier (DAN)

Tirsdag 16-11-2021 14:15 - 16-11-2021 16:00 i uge 46
Kulturteori og medier (DAN)

Fredag 19-11-2021 10:00 - 19-11-2021 10:00 i uge 46
Kulturteori og medier - Skriftlig aflevering (DAN)

Fredag 26-11-2021 08:15 - 26-11-2021 18:00 i uge 47
Kulturteori og medier - Mundtlig eksamen (DAN)

Mandag 03-01-2022 10:00 - 03-01-2022 10:00 i uge 01
Kulturteori og medier - Skriftlig reeksamensaflevering (DAN)

Mandag 10-01-2022 08:15 - 10-01-2022 18:00 i uge 02
Kulturteori og medier - Mundtlig reeksamen (DAN)