PDF til print    Find kalender

Projekt: Medieanalyse og medieteori

Semester
E2021
Uddannelse
Dansk
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Link til information om semesterstart og gruppedannelse: http://study.ruc.dk/class/view/17861

Projektforløbet

Der arbejdes inden for Roskilde Universitets tradition for projektstudier. Der afholdes et indledende projektformulerings- og projektudviklingsmøde, og der gives løbende tilbagemelding på skriftlige oplæg.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Projektarbejdets samlede arbejdsbelastning er 405 timer. Arbejder er fordelt over hele semesteret og omfatter projektdannelse, forberedelse til eksamen og selve eksaminationen. Når projektdannelse, eksamensforberedelse og eksamen er trukket fra, er der cirka 350 timer tilbage til arbejdet med projektet. Et semester er normalt 15 uger. Bemærk således at der er omkring 23 timer til at arbejde med projektet om ugen. Og det er udgangspunktet for bedømmelsen. De ugentlige opgaver med projektarbejdet fordeler sig mellem selvstændige studier hvor hver enkelte projektdeltager læser fælleslitteraturen, indsamler materiale, analyserer materiale, skriver udkast og arbejder med sine bidrag til projektet, og gruppemøderne hvor projektdeltagerne giver feedback til hinanden, diskuterer teori, metode, beskrivelsesapparat, analyser og konklusioner, arbejder på den fælles projektrapport, forbereder møder med vejleder og holder møder med vejleder.

Evaluering- og feedback former

Der evalueres i henhold til Studienævnet for Kultur og Identitets procedurer og formater. Der gives løbende skriftlig og mundtlig feedback på de studerendes tekster og mundtlige oplæg i vejledningsforløbet, og der gives mundtlig feedback på eksamenspræstationen.

Studieleder/faglig koordinator
Simon Uffe Borchmann (sub@ruc.dk)
Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Erik Svendsen (evs@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om medieanalytiske traditioner, om analyse af auditive, visuelle og audiovisuelle medier og om dansk pressehistorie

  • Viden om medialisering og mediernes virke i moderniteten, om kommerciel mediekultur og om nye, digitale medier

  • Kan afdække mediernes samfundsmæssige betydning

  • Kan sætte aktuelle medieprodukter ind i en dansk mediehistorisk kontekst

  • Kan analysere og vurdere medieprodukter

  • Kan sammentænke medieprodukter med samfundsmæssige omstændigheder

  • Kan sammentænke medieprodukter med historisk specifikke omstændigheder

  • Kan analysere medieprodukter og sætte analysen ind i en bredere mediekontekst

Overordnet indhold

Projektet skal gennem arbejdet med en konkret medieanalytisk og medieteoretisk problematik give den studerende indsigt på videregående niveau i et emne inden for området dansk sprog og sprogbrug.

Der kan vælges projektemner der inddrager både en sproglig, en æstetisk eller en medieanalytisk problemstilling, men emnet skal deklareres som medieanalytisk og medieteoretisk, og den grundlæggende indfaldsvinkel i projektet skal tilsvarende være klart beskrevet som medievidenskabelig. Problemstillinger inden for sprog- og litteraturvidenskab kan således inddrages, men kan ikke være hovedemnet.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Der arbejdes inden for Roskilde Universitets tradition for projektstudier. Der afholdes et indledende projektformulerings- og projektudviklingsmøde, og der gives løbende tilbagemelding på skriftlige oplæg.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport samt eventuelt supplerende materiale. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige område, der relaterer til projektrapportens faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport samt eventuelt supplerende materiale og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.

Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 72.000 og maksimum 96.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 96.000 og maksimum 120.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 120.000 og maksimum 144.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 132.000 og maksimum 156.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 144.000 og maksimum 168.000 antal tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Powerpoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40120
Sidst ændret 19/08/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 01-09-2021 10:15 - 01-09-2021 16:00 i uge 35
Projekt: Medieanalyse og medieteori - Fagligt og socialt fælles arrangement (DAN)

Torsdag 02-09-2021 10:15 - 02-09-2021 16:00 i uge 35
Projekt: Medieanalyse og medieteori - Semesterintroduktion og projektdannelsesworkshop (DAN)

Fredag 03-09-2021 08:15 - 03-09-2021 10:00 i uge 35
Projekt: Medieanalyse og medieteori - Præsentation af projektforslag (DAN)

Fredag 03-09-2021 10:15 - 03-09-2021 16:00 i uge 35
Projekt: Medieanalyse og medieteori - Projektdannelse (DAN)

Mandag 06-09-2021 10:15 - 06-09-2021 16:00 i uge 36
Projekt: Medieanalyse og medieteori - Projektdannelse (DAN)

Onsdag 05-01-2022 10:00 - 05-01-2022 10:00 i uge 01
Projekt i Medieanalyse og medieteori - Aflevering (DAN)

Mandag 17-01-2022 08:15 - Fredag 28-01-2022 18:00 i uge 03 og uge 04
Projekt i Medieanalyse og medieteori - Mundtlig eksamensperiode (DAN)

Tirsdag 01-02-2022 08:15 - Mandag 28-02-2022 18:00 i uge 05 til uge 09
Projekt i Medieanalyse og medieteori - Mundtlig reeksamensperiode (DAN)