PDF til print    Find kalender

Projektorienteret praktikforløb (Dansk)

Semester
E2021
Uddannelse
Dansk
Aktivitetstype
Praktik
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Prøven er normalt en individuel prøve, men kan gennemføres som en gruppeprøve hvis flere studerende har været i praktik samme sted og har udarbejdet en fælles praktikrapport.

Projektforløbet

Studerende kan søge studienævnet om at indgå i et projektorienteret praktikforløb på 3. semester i stedet for de andre uddannelsesaktiviteter på faget Dansk. Ansøgningen skal redegøre for praktiksted og den danskfaglige relevans af et praktikforløb. Hvis studienævnet giver sin tilladelse, tildeles den studerende en praktikvejleder.

Praktikarbejdet tilrettelægges i samarbejde med praktikværten og praktikvejlederen. I tilknytning til praktikken udarbejdes en praktikrapport, hvor den studerende beskriver de fagligt relevante elementer af de problemstillinger vedkommende har arbejdet med, og hvor den studerende reflekterer over de erfarede praksisser i feltet, egen faglig læring i tilknytning til disse, samt relationen til og mellem praksis og forskning på området.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Det projektorienterede praktikforløbs samlede arbejdsbelastning er 405 timer. Arbejdet er fordelt over hele semesteret og omfatter praktikken og arbejdet med projektrapporten, herunder forberedelse af møder og møder med praktikprojektvejlederen. Det anbefales at der afsættes mindst 105 timer til arbejdet med projektrapporten.

Evaluering- og feedback former

Der evalueres i henhold til Studienævnet for Kultur og Identitets procedurer og formater.

Der gives løbende skriftlig og mundtlig feedback på de studerendes tekster og mundtlige oplæg i vejledningsforløbet, og der gives mundtlig feedback på eksamenspræstationen.

Studieleder/faglig koordinator
Simon Uffe Borchmann (sub@ruc.dk)
Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Louise Yung Nielsen (lyn@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om og evne til at identificere hvordan danskfagelige teorier, begreber og metoder kan bruges til at beskrive, forstå, analysere, vurdere og ændre praksis.

  • Udvikle nye forståelser og ny viden i mødet mellem danskfaglige teorier, metoder og begreber og fagområdets praksis.

  • Identificere danskfaglige problemstillinger i konkrete praksissammenhænge.

  • Anvende samt vurdere og reflektere over valg af danskfaglige metoder i forhold til praksis.

  • Beskrive, kategorisere, analysere og diskutere konkrete praktiske problemstillinger ved hjælp af danskfaglige teorier, begreber og metoder.

  • Vurdere og kritisk diskutere konkret praksis på baggrund af danskfaglige teorier.

  • Formidle danskfaglige teorier, begreber og metoder til både fagfæller og ikke-specialister.

  • Reflektere over nødvendige faglige kompetencer for deltagelse i, løsning af eller forståelse af konkrete praksisopgaver/-problemstillinger.

  • Reflektere over egen læreproces og læringsudbytte i forhold til læringsmålene for modulet.

  • Evaluere og reflektere over hvordan hidtidig opnået viden, færdigheder og kompetencer gennem studiet har kunnet anvendes i arbejdet med praktikprojektets praksisopgaver/problemstillinger.

Overordnet indhold

I praktikprojektforløbet stifter den studerende bekendtskab med arbejdsmarkedet og afprøver sine kvalifikationer i forhold til arbejdsfunktioner, som den han/hun forventes at varetage efter endt uddannelse. Praktikprojektarbejdet afsluttes med en skriftlig praktikprojektrapport, hvori den studerende på grundlag af arbejdet med en selvvalgt danskfaglig problemstilling, der knytter sig til praktikstedet og dets praksis, reflekterer over forholdet mellem danskfaglige problemstillinger og den praksis, der knytter sig til praktikstedet.

Type

Projektorienteret praktikforløb

Undervisnings- og arbejdsform

Praktikarbejdet tilrettelægges i samarbejde med praktikværten og praktikvejlederen. I tilknytning til praktikken udarbejdes en praktikrapport, hvor den studerende beskriver de fagligt relevante elementer af de problemstillinger vedkommende har arbejdet med, og hvor den studerende reflekterer over de erfarede praksisser i feltet, egen faglig læring i tilknytning til disse, samt relationen til og mellem praksis og forskning på området.

Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af en praktikprojektrapport.

Prøven starter med et oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i praktikprojektrapporten. Oplæg har en varighed på op til 5 min.
Oplægget efterfølges af en samtale mellem den studerende og bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for praktikprojektrapportens fagområde(r).

Praktikprojektrapporten skal være på 43.200-50,400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: PowerPoint præsentation eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40123
Sidst ændret 19/08/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 05-01-2022 10:00 - 05-01-2022 10:00 i uge 01
Projektorienteret praktikforløb - Aflevering (DAN)

Mandag 17-01-2022 08:15 - Fredag 28-01-2022 18:00 i uge 03 og uge 04
Projektorienteret praktikforløb - Mundtlig eksamensperiode (DAN)

Tirsdag 01-02-2022 08:15 - Mandag 28-02-2022 18:00 i uge 05 til uge 09
Projektorienteret praktikforløb - Mundtlig reeksamensperiode (DAN)