PDF til print    Find kalender

Dialogisk kommunikation

Semester
E2021
Uddannelse
Kommunikation
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Dette kursus omhandler den såkaldte "dialogiske vending" inden for de måder, hvorpå viden produceres og kommunikeres. I den dialogiske vending er dialogbaserede tilgange til kommunikationsanalyse og -praksis blevet udbredt på tværs af diverse sociale og organisatoriske sammenhænge - fx i forbindelse med kommunikationskampagner (fx planlagt sundhedsfremme), bottom-up organisationsforandringskommunikation, digital/online kommunikation, borgerinddragelse ifm byplanlægning, videnskab og bæredygtig omstilling og kollaborativ forskning inkl. aktionsforskning. I disse kommunikationspraksisser forstås kommunikation som "dialog", hvor viden samproduceres kollaborativt igennem deltagelsen af multiple sociale aktører og gennem artikuleringen af multiple vidensformer.

I den dialogiske vending er "dialog", "samskabelse" og "samarbejde blevet til plusord, som lover demokratiske, participatoriske processer, der myndiggør deltagerne. Som resultat er der en tendens til at underspille de spændinger, der ofte opstår i mødet mellem forskellige vidensformer og vidensinteresser. Dette kursus går bag om plusordene og stiller spørgsmål som:

Hvad indebærer dialogisk kommunikation i de forskellige sociale og organisatoriske sammenhænge, hvor den udøves? Hvilke teorier og metoder kan vi bruge til at analysere forskellige former for dialogiske kommunikationstiltag? Hvordan kan vores analyser håndtere spørgsmål vedrørende demokrati, magt/viden, styring og deltagelse? Og hvordan kan vi bruge disse analyser til at kvalificere og videreudvikle planlagte kommunikationspraksisser?

I undervisningen analyseres og diskuteres en række forskellige dialogiske kommunikationsteorier og - metoder i forhold til udvalgte empiriske cases i forskellige praksisfelter.

Kurset baserer sig på en grundbog og udvalgte tekster til hver kursusgang. Grundbogen er Birgitte Ravn Olesen, Louise Phillips og Tine Johansen Johansen (red.), Dialog og samskabelse – metoder til en refleksiv praksis. København: Akademisk Forlag. Bogen kan købes i RUC-bogladen eller på forlagets hjemmeside (eller andre boghandlere, SAXO mm.). Man vil kunne få adgang til de udvalgte tekster via kursets Moodle.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Forventet arbejdsindsats i forbindelse med kurset:

  • 24 timer: Konfrontationstimer fordelt på forelæsninger og øvelser
  • 60 timer: 2,5 timers forberedelsestid per konfrontationstime
  • 40 timer: Eksamensopgave
  • 11 timer: Andre aktiviteter

135 timer i alt (1 ECTS point = 27 arbejdstimer)

Forberedelsestid indebærer både læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse opgaver undervejs på kurset, som kræver forberedelse hjemmefra. Andre aktiviteter omfatter semesterintroduktion, litteratursøgning, deltagelse i diverse foredrag, seminarer, evaluering, mv.

Pensum

Se venligst under hver kursusgang.

Evaluering- og feedback former

De(n) studerende modtager peer-feedback og underviserfeedback i forbindelse med diskussioner, øvelser og gruppearbejde. Endvidere modtager de(n) studerende underviserfeedback i forbindelse med eksamen, med fokus på styrker og svagheder.

Hvert 3. år gennemføres en formel evaluering af kurset. Evalueringen bygger på en digital spørgeskemaundersøgelse, og behandles af studieleder og studienævn.

Underviser kan også vælge at gennemføre en uformel evaluering af kurset (løbende og/eller afsluttende). Den uformelle evaluering behandles kun af underviser, med mindre underviser skønner at studieleder skal inddrages.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Louise Jane Phillips (louisep@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om centrale teorier indenfor dialogisk kommunikationsteori, samt deres forskelle

  • Viden om nøgletræk ved dialogiske kommunikationspraksisser i en række forskellige sociale og organisatoriske sammenhænge

  • Viden om forskellige måder at anvende teorier, begreber og metoder på i analysen af dialogiske kommunikationspraksisser, herunder indblik i forskellige måder at håndtere spørgsmål vedr. magt/viden, styring, demokrati og deltagelse i analysen af dialogiske kommunikationspraksisser.

  • Færdighed i at kunne identificere og anvende relevante dialogiske kommunikationsteorier og metoder i analysen af en række forskellige former for dialogisk kommunikation.

  • Færdighed I at kunne kombinere forskellige teoretiske tilgange i analysen af forskellige former for dialogisk kommunikation på baggrund af en forståelse af ligheder iblandt og forskelle imellem teorierne

  • Færdighed i at kunne bruge den tilegnede viden og færdigheder til at udvikle og kvalificere dialogiske kommunikationspraksisser

Kompetence i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering indenfor feltet dialogisk kommunikationsteori- og praksis.

Overordnet indhold

Dette kursus omhandler den såkaldte "dialogiske vending" inden for de måder, hvorpå viden produceres og kommunikeres. I den dialogiske vending er dialog­baserede tilgange til kommunikationsanalyse og -praksis blevet udbredt på tværs af diverse sociale og organisatoriske sammenhænge - fx i forbindelse med kom­munikationskampagner (fx planlagt sundhedsfremme), bottom-up organisa­tionsforandringskommunikation, digital/online kommunikation, borgerind­dragelse ifm byplanlægning, videnskab og bæredygtig omstilling og kollaborativ forskning inkl. aktionsforskning. I disse kommunikationspraksisser forstås kommu­nikation som "dialog", hvor viden samproduceres kollaborativt igennem deltag­elsen af multiple sociale aktører og gennem artikuleringen af multiple videns­former.

I den dialogiske vending er "dialog", "samarbejde, kollaborative processer" og "deltagelse" blevet til buzzwords, som lover demokratiske, participatoriske pro­cesser, der myndiggør deltagerne. Som resultat er der en tendens til at underspille de spændinger, der ofte opstår i mødet mellem forskellige videns­former og vidensinteresser. Dette kursus går bag om buzzwords'ene og stiller spørgsmål som:

Hvad indebærer dialogisk kommunikation i de forskellige sociale og organisatoriske sammenhænge, hvor den udøves? Hvilke teorier og metoder kan vi bruge til at analysere forskellige former for dialogiske kommunikationstiltag? Hvordan kan vores analyser håndtere spørgsmål vedrørende demokrati, magt/viden, styring og deltagelse? Og hvordan kan vi bruge disse analyser til at kvalificere og videreudvikle planlagte kommunikationspraksisser?

I undervisningen analyseres og diskuteres en række forskellige dialogiske kommunikationsteorier og -metoder i forhold til udvalgte empiriske cases i forskellige praksisfelter.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset tilrettelægges interaktivt som en blanding af læreroplæg, diskussioner og gruppeøvelser. Noget af gruppearbejdet udgøres af diskussioner af kursustekster

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40157
Sidst ændret 26/01/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 09-09-2021 08:15 - 09-09-2021 12:00 i uge 36
Dialogisk kommunikation (KOMM)

Torsdag 16-09-2021 08:15 - 16-09-2021 12:00 i uge 37
Dialogisk kommunikation (KOMM)

Torsdag 23-09-2021 08:15 - 23-09-2021 12:00 i uge 38
Dialogisk kommunikation (KOMM)

Torsdag 30-09-2021 08:15 - 30-09-2021 12:00 i uge 39
Dialogisk kommunikation (KOMM)

Torsdag 07-10-2021 08:15 - 07-10-2021 12:00 i uge 40
Dialogisk kommunikation (KOMM)

Torsdag 14-10-2021 08:15 - 14-10-2021 12:00 i uge 41
Dialogisk kommunikation (KOMM)

Mandag 25-10-2021 12:00 - Lørdag 30-10-2021 12:00 i uge 43
Dialogisk kommunikation - Eksamen (KOMM)

Mandag 03-01-2022 10:00 - Lørdag 08-01-2022 10:00 i uge 01
Dialogisk kommunikation - Reeksamen (KOMM)