PDF til print    Find kalender

Interkulturel kommunikation

Semester
E2021
Uddannelse
Kommunikation / Strategisk kommunikation og digitale medier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Kursets teorier og tekster sættes hele tiden i spil i forhold til aktuelle begivenehder. Vi inddrager aktuelle politiske begivenheder, kampagner eller bevægelser (som fx #Metoo).

Hver undervisningsgang har sit eget tema, samtidig med at der er en rød tråd gennem kurset, så alle kursusgangene (og temaerne) bindes sammen.

Vi arbejder desuden med både skriftlige og mundtlig formidling af kursets pointer og indsigter.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Det forventes, at den studerende er forberedt (har læst dagens tekster grundigt) og deltager aktivt i undervisningen (bidrager til diskussion og løsning af opgaver).

Kurset er et fuldtidskursus, dvs. at det forventes, at den studerende arbejder minimum fuldtid med kurset (undervisning og læsning af pensum) i den periode, kurset varer.

ECTS-deklaration:

24 timer: Konfrontationstimer fordelt på forelæsninger og øvelser

60 timer: 2,5 timers forberedelsestid per konfrontationstime

40 timer: Eksamensopgave

11 timer: Andre aktiviteter

135 timer i alt (1 ECTS point = 27 arbejdstimer)

Forberedelsestid indebærer både læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse opgaver undervejs på kurset, som kræver forberedelse hjemmefra.

Pensum

Dette er et foreløbigt pensum. Det endelige pensum vil blive opdateret på kursets moodle-side inden kursusstart.

Kulturbegreber og kommunikation

Jensen, Iben (2006): Grundbog i Kulturforståelse, Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 27-44. ISBN 978-87-593-1705-1

Hall, Stuart (2003): Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, pp. 24-26; 225-239 SAGE Publications 2003. ISBN 0-7619-5432-5. NB. Der er flere sider med i det første uploadede dokument - men I behøver ikke læse længere end til s. 239.

Postkolonialisme og race

Rikke Andreassen (2011): Menneskeudstilling. Fremvisninger af eksotiske mennesker i Zoologisk Have og Tivoli, pp. 11-13, 16-23, 49-71, 80-85, 272-280.

Said, Edward (2002/1978): Orientalisme. Vestens forestillinger om Orienten, Gylling: Roskilde Universitetsforlag, pp. 26-54, ISBN: 87-7867-134-5.

Vælg imellem:

Fanon, Franz (2008(1952)): Black Skin, White Masks, New York: Grove Press, p. 89-100. ISBN-13: 978-0-8021-4300-6.

Mohanty, Chandra Talpade (2007 (1988)): ”Under et vestligt blik”, i Dorte Marie Søndergaard (red.) Feministiske Tænkere, pp. 217-251. ISBN 13: 978-87-412-2315-5.

Ekstra: Nakamura, Lisa (2010): “Race and Identity in Digital Media”, in Mass Media and Society, 5th edition, edited by James Curran. ISBN 0340984457.

Hvidhed, neutralitet og privilegier

Myong Pedersen, Lene (2009): Adopteret – Fortællinger om transnational og racialiseret tilblivelse, ph.d.-afhandling ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, pp. 241-266. ISBN-13: 978-87-7430-005-2. NB. der er flere sider med i det uploadede dokument.

Steenum, Helle: “Den hvide norms privilegier og forventninger”, Politiken, 30. aug. 2010. Se http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE1047970/den-hvide-norms-privilegier-og-forventninger/

Rikke Andreassen & Uzma Ahmed: ”I can never be normal: A conversation about race, daily life practices, food and power”. I: European Journal of Women's Studies, Vol. 21, Nr. 1, 2014, pp. 25-42.

Ekstra: Danbolt, Mathias (2017): “Retro Racism. Colonial Ignorance and Racialized Affective Consumption in Danish Public Culture”, in Nordic Journal of Migration Studies.

Køn, queer og seksualitet

Rosenbeck, Tiina (2007): “Queerfeminisme/Introduktion” i Dorte Marie Søndergaard (red.) Feministiske Tænkere, pp. 19-22, ISBN 13: 978-87-412-2315-5.

Butler, Judith (2007) (1990): “Subjekt, køn og begær”, i Dorte Marie Søndergaard (red.) Feministiske Tænkere, pp. 27-56; 65-67. ISBN 13: 978-87-412-2315-5.

R.W. Connell & James W. Messerschmidt (2005): “Hegemonic Masculinity. Rethinking the Concept”. In: Gender & Society. Vol. 19. No. 6. pp. 829-859.

Affekt, normer og klasse

Ahmed, Sara (2004): The Cultural Politics of Emotions, Edinburg: Edinburg University Press, pp. 146-155. ISBN 0-7486-1847-3.

Skeggs, Bev and Wood, Helen (2008): “Spectacular Morality: 'Reality' Television, Individualisation and the Re-making of the Working Class”, in The Media and Social Theory. London: Routledge, pp. 177-193. ISBN 9780415447997

Disability

Bente Meyer (2003): "Ekstraordinære kroppe: køn, krop og invaliditet i nyere disability teori", pp. 58-69, in Kvinder, køn & forskning, 12. årg., nr. 1. ISBN 0907-6182.

Glerup, Sarah: ”Krøbling, kend din krop”, in Information, 18. Januar 2014. Se http://www.information.dk/485062

Aktivisme og kroppen som kampplads

Ferreway, D. (2017). ‘Something substantive enough to reach out and touch’. The intimate politics of digital anti-rape activism. In Andreassen, Nebeling Petersen, Harrison and Raun (Eds.), Mediated intimacies. Connectivities, relationalities and proximities (pp. 19–31). London: Routledge.

Evaluering- og feedback former

Der er løbende mundtlig feedback undervejs i undervisningen og mulighed for detaljeret feedback i forbindelse med skriftlige kursusopgaver. Den løbende feedback i undervisningen er fx. i forbindelse med øvelser og gruppearbejde om selvvalgte eller af underviseren definerede cases med afsæt i kursets teori.

De(n) studerende modtager peer-feedback og underviserfeedback i forbindelse med diskussioner, øvelser og gruppearbejde. Endvidere modtager de(n) studerende underviserfeedback i forbindelse med eksamen, med fokus på styrker og svagheder.

Hvert 3. år gennemføres en formel evaluering af kurset. Evalueringen bygger på en digital spørgeskemaundersøgelse, og behandles af studieleder og studienævn.

Underviser kan også vælge at gennemføre en uformel evaluering af kurset (løbende og/eller afsluttende). Den uformelle evaluering behandles kun af underviser, med mindre underviser skønner at studieleder skal inddrages.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Tobias Raun (tobiasra@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om grundlæggende teorier inden for interkulturel kommunikation, herunder post-kolonialisme, hvidhedsstudier, kønsstudier, og disability studies

  • Indsigt i hvordan kultur, race/etnicitet, køn og magt konstrueres og fastholdes i forskellige kommunikationsformer

  • Færdighed i at analysere eksisterende kommunikationsprodukter (kampagner, nyheder, politiske udspil, film, mv.) samt forskellige kommunikationsgenrer (visuelle, verbale og skriftlige) ud fra en kritisk interkulturel optik

  • Færdighed i at formidle analytiske og teoretiske indsigter i relation til specifikke interkulturelle problemstillinger til såvel fagfæller som ikke-fagfæller

  • Færdighed i at kunne udvikle nye kommunikationsformer, som er mere inkluderende og interkulturelle

  • Færdighed i at kunne anvise og anbefale veje at gå i forhold til de specifikke udfordringer omkring interkulturel kommunikation i et mangfoldigt, globalt og medialiseret samfund

Kompetence i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering indenfor interkulturel kommunikation

Overordnet indhold

Kurset sigter mod at give den studerende en grundlæggende akademisk indsigt og kompetence i interkulturel kommunikation samtidigt med, at den studerende bliver i stand til at omsætte den faglige viden til praktisk kommunikation. Der arbejdes derfor gennem kurset kontinuerligt med at omsætte teorierne og den abstrakte viden på nutidige medier, hændelser og konkrete begivenheder, så den studerende både bliver i stand til kritisk at analysere sin omverden og får styrket sine egne interkulturelle kompetencer.

Kurset indledes med en indføring i begreberne kultur og interkulturel kommunikation. Herefter arbejdes der med en række centrale teoretiske tekster, der giver en baggrundsforståelse og kendskab til grundlæggende teorier inden for bl.a. kønsteorier (queer teori og maskulinitetsstudier), post-kolonialisme, critical racestudies, hvid­hedsstudier, disability studier mv.. Denne viden er central for at kunne analysere, producere og arbejde frugtbart med kultur, race/etnicitet, køn, klasse, magt, inklusion, eksklusion, diskrimination, repræsentation og kommunikation.

Kurset i Interkulturel kommunikation er praksis-orienteret, hvilket vil sige, at kommunikationen, med alt hvad den medfører, finder sted i konkrete situationer og medieprodukter. Det er i selve interviewet, selve kampagnen, selve tv-udsen­delsen, at meninger dannes og betydninger skabes. Kurset vil derfor belyse helt kon­krete situationer/medieprodukter og se på, hvordan race/etnicitet, køn, klasse, handicap mv. spiller ind i den konkrete praksis – og hvordan praksis kan forbedres. Vi spørger løbende: Hvilken kommunikation inkluderer og ekskluderer hvem, hvad og hvordan?

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger og øvelser, bl.a. øvelser hvor den studerende skal arbejde analytisk og praktisk med at udvikle nye kommunikationsprodukter.

De studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på engelsk.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40158
Sidst ændret 27/08/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 09-09-2021 14:15 - 09-09-2021 18:00 i uge 36
Interkulturel kommunikation (KOMM)

Mandag 13-09-2021 08:15 - 13-09-2021 12:00 i uge 37
Interkulturel kommunikation (KOMM)

Mandag 20-09-2021 08:15 - 20-09-2021 12:00 i uge 38
Interkulturel kommunikation (KOMM)

Mandag 27-09-2021 08:15 - 27-09-2021 12:00 i uge 39
Interkulturel kommunikation (KOMM)

Mandag 04-10-2021 08:15 - 04-10-2021 12:00 i uge 40
Interkulturel kommunikation (KOMM)

Mandag 11-10-2021 08:15 - 11-10-2021 12:00 i uge 41
Interkulturel kommunikation (KOMM)

Tirsdag 19-10-2021 12:00 - Søndag 24-10-2021 12:00 i uge 42
Interkulturel kommunikation - Eksamen (KOMM)

Mandag 03-01-2022 10:00 - Lørdag 08-01-2022 10:00 i uge 01
Interkulturel kommunikation - Reeksamen (KOMM)