PDF til print    Find kalender

Organisationskommunikation

Semester
E2021
Uddannelse
Kommunikation
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Kursets sigte er at sætte de studerende i stand til at opdage og afdække oversete kommunikationsproblemer i konkrete organisatoriske kontekster; til at formulere forskningsbaserede fortolkninger af årsagerne til problemerne; til at afprøve og udfordre de foreslåede forklaringer ved at finde og fortolke relevant empiri; til at udtænke praktiske løsninger; og til at reflektere kritisk og uafhængigt over teoriens forudsætninger, analysens begrænsninger, og anbefalingernes utilsigtede konsekvenser.

Kursets udgangspunkt er at alle organisationer har deres egne særprægede tænkemåder og talemønstre, mærkelige regler og ritualer, partikulære holdninger og handlinger; at disse "organisationskulturer" kan være lige så forskellige fra hinanden som dem vi kender fra antropologernes fortællinger om fremmede livsformer i fjerntliggende steder som Bali eller Botswana; og at forskellige organisationskulturer danner grundlag for forskellige kommunikationsmønstre med hensyn til hvad medlemmerne af kulturen (ikke) taler om, hvem de (ikke) taler med, hvordan de (ikke) taler til hinanden, hvad de typisk (ikke) lyver om, osv. Kurset starter derfor med en diskussion af forskellige perspektiver på sammenhængen mellem organisationskultur og kommunikation.

Efterfølgende udvides og udfordres den kulturelle perspektiv på organisationskommunikation ved gradvist at inddrage alternative teoretiske traditioner.

Undervisningen tager gennemgående udgangspunkt i autentiske cases der som oftest involverer systematiske fordrejninger, misforståelser, og andre former for miskommunikation.

En kendt filosof bemærkede engang at når vi åbner en dør, lægger vi sjældent mærke til dørhåndtaget, medmindre det er gået i stykker. Det samme gælder for kommunikation i organisationer: Det er først når den bryder sammen at vi virkelig begynder at lægge mærke til den. Hvis man forstår hvorfor kommunikation ikke virker når det ikke virker, bliver det meget lettere at forstå hvorfor det virker når det virker.

Studerende som er indskrevet på en dansk sproget kandidatuddannelse, hvor kurset er obligatorisk, kan aflægge prøven på dansk. Opgaveformuleringen vil blive stillet på både dansk og engelsk.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Forventet arbejdsindsats i forbindelse med kurset:

• 24 timer: Konfrontationstimer fordelt på forelæsninger og øvelser

• 60 timer: 2,5 timers forberedelsestid per konfrontationstime

• 40 timer: Eksamensopgave

• 11 timer: Andre aktiviteter

135 timer i alt (1 ECTS point = 27 arbejdstimer)

Forberedelsestid indebærer både læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse opgaver undervejs på kurset, som kræver forberedelse hjemmefra. Andre aktiviteter omfatter semesterintroduktion, litteratursøgning, deltagelse i diverse foredrag, seminarer, evaluering, mv.

Pensum

Moodle

Evaluering- og feedback former

De(n) studerende modtager peer-feedback og underviserfeedback i forbindelse med diskussioner, øvelser og gruppearbejde. Endvidere modtager de(n) studerende underviserfeedback i forbindelse med eksamen, med fokus på styrker og svagheder.

Hvert 3. år gennemføres en formel evaluering af kurset. Evalueringen bygger på en digital spørgeskemaundersøgelse, og behandles efterfølgende af studieleder og studienævn.

Endvidere kan underviser vælge at uformelt evaluere kurset (løbende og/eller afsluttende). Den uformelle evaluering behandles kun af underviser, med mindre underviser skønner at studieleder skal inddrages.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Nicolaas T.O. Mouton (ntom@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om og indsigt i væsentlige teorier, og metoder indenfor organisationskommunikationsfeltet. Viden om og indsigt i væsentlige teorier, og metoder indenfor organisationskommunikationsfeltet

  • Viden om og overblik over forskelle og ligheder mellem forskellige videnskabelige tilgange til at forstå og analysere organisationskommunikation

  • Viden om og overblik over forskelle og ligheder mellem forskellige videnskabelige tilgange til at forstå og analysere organisationskommunikation

  • Færdigheder i at kunne identificere kommunikationsproblemer i organisatoriske kontekster og anskue disse problemer fra forskellige teoretiske og metodiske vinkler

  • Færdigheder i at kunne reflektere kritisk og uafhængigt over teoriernes kernebegreber og grundlæggende antagelser i en sproglig form der er faglig præcis, korrekt og klar

  • Færdigheder i at kunne identificere og analysere rele­vant empiri i forbindelse med analyse af organisationskommunikation

Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for organisationsanalyse.

Overordnet indhold

Kursets sigte er at gøre de studerende i stand til at opdage og af­dække kommunikationens rolle i konkrete orga­nisatoriske kontekster, inkluderet at kunne identificere organisatoriske problemer forårsaget af kommunikation.

I løbet af kurset bliver de studerende introduceret til centrale teorier, modeller og metoder inden for organisationskommunikation, med udgangspunkt i autentiske cases. Kursets udgangspunkt er at alle organisationer præges af en organisationskultur, enten den er unik eller en efterligning, der danner grundlag for forskellige kommunikationsmønstre med hensyn til hvad medlemmerne af kulturen (ikke) taler om, hvem de (ikke) taler med, hvordan de (ikke) taler til hinanden, osv. Kurset starter derfor med en diskussion af forskellige perspektiver på sammenhængen mellem organisationskultur og kommunikation. Efterfølgende udvides og udfordres det kulturelle perspektiv på organisationskommunikation ved inddragelsen af andre teoretiske traditioner.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, og kan omfatte gruppearbejde og peer feedback. Det er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40022
Sidst ændret 26/01/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 10-09-2021 12:15 - 10-09-2021 16:00 i uge 36
Organisationskommunikation (KOMM)

Fredag 17-09-2021 12:15 - 17-09-2021 16:00 i uge 37
Organisationskommunikation (KOMM)

Fredag 24-09-2021 12:15 - 24-09-2021 16:00 i uge 38
Organisationskommunikation (KOMM)

Fredag 01-10-2021 12:15 - 01-10-2021 16:00 i uge 39
Organisationskommunikation (KOMM)

Fredag 08-10-2021 12:15 - 08-10-2021 16:00 i uge 40
Organisationskommunikation (KOMM)

Fredag 15-10-2021 12:15 - 15-10-2021 16:00 i uge 41
Organisationskommunikation (KOMM)

Mandag 25-10-2021 12:00 - Lørdag 30-10-2021 12:00 i uge 43
Organisationskommunikation - Eksamen (KOMM)

Mandag 03-01-2022 10:00 - Lørdag 08-01-2022 10:00 i uge 01
Organisationskommunikation - Reeksamen (KOMM)