PDF til print    Find kalender

Politisk kommunikation

Semester
E2021
Uddannelse
Kommunikation / Strategisk kommunikation og digitale medier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Målet med kurset er at udvikle en bedre forståelse af kommunikation og ramme­betingelserne for kommunikation i politik—en forståelse, der kan hjælpe både i det professionelle virke og i hverdagen som borgere i et demokratisk samfund.

Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation, et forskningsfelt, der trækker på arbejde i blandt andet statskundskab, sociologi, og kommuni­ka­tion. Kurset tilbyder en introduktion til studiet af politisk kommunikation og en oversigt over hvad vi via forskningen ved—og ikke ved—om emnet.

I løbet af kurset gennemgås nyhedsinstitutionens rolle, medialiseringsbegrebet (ideen om, at politik foregår på mediernes præmisser), og diskuterer medieeffek­ter, modtagere, kampagnekommunikation, og internettets betydning; altsammen med særligt henblik på politiske processer.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Forventet arbejdsindsats i forbindelse med kurset er 135 timer (1 ECTS point = 27 arbejdstimer):

  • 6 x 4 timer undervisning, fordelt på forelæsninger og øvelser

  • 10 timer forberedelsestid per undervisningsgang, hvilket inkluderer læsning af kursets pensum

  • 40 timer til eksamen, inkluderet forberedelse

  • 11 timer til andre aktiviteter, såsom evaluering, semesterintroduktion mv.

Pensum

Pensum til de enkelte kursusgange findes på Moodle-siden tilknyttet kurset.

Evaluering- og feedback former

Eksamensopgaven bedømmes efter 7-trins karakterskalaen og alle modtager både en karakter og en kommentar til opgaven.

De(n) studerende modtager peer-feedback og underviserfeedback i forbindelse med diskussioner, øvelser og gruppearbejde. Endvidere modtager de(n) studerende underviserfeedback i forbindelse med eksamen, med fokus på styrker og svagheder.

Hvert 3. år gennemføres en formel evaluering af kurset. Evalueringen bygger på en digital spørgeskemaundersøgelse, og behandles af studieleder og studienævn.

Underviser kan også vælge at gennemføre en uformel evaluering af kurset (løbende og/eller afsluttende). Den uformelle evaluering behandles kun af underviser, med mindre underviser skønner at studieleder skal inddrages.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Pernille Almlund (almlund@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Overblik over forskellige videnskabelige tilgange til at forstå og analysere politisk kommunikation og rammebetingelserne for kommunikation i politik samt indsigt i forskelle og ligheder blandt disse tilgange

  • Indblik i, hvordan de forskellige tilgange kan supplere hinanden, og hvor de står i modsætning til hinanden

  • Færdigheder i at analysere forskellige former for politisk kommunikation ud fra flere forskellige videnskabelige tilgange

  • Færdigheder i at foretage og formidle en selvstændig vurdering af fordele og ulemper ved at analysere specifikke problemstillinger ud fra forskellige tilgange

  • Færdigheder i at kunne udvælge analytiske tilgange og anvende dem i en analyse af en empirisk problemstilling

  • Færdigheder i at kunne omsætte videnskabelige tilgange til og analyser af politisk kommunikation til praktisk arbejde med politisk kommunikation for både fagfæller og ikke-specialister

Kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for emnefeltet politisk kommunikation

Overordnet indhold

Målet med kurset er at udvikle en bedre forståelse af kommunikation og ramme­betingelserne for kommunikation i politik—en forståelse, der kan hjælpe både idet professionelle virke og i hverdagen som borgere i et demokratisk samfund.

Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation, et forskningsfelt, der trækker på arbejde i blandt andet statskundskab, sociologi, og kommuni­ka­tion. Kurset tilbyder en introduktion til studiet af politisk kommunikation og en oversigt over hvad vi via forskningen ved—og ikke ved—om emnet.

I løbet af kurset gennemgås nyhedsinstitutionens rolle, medialiseringsbegrebet (ideen om, at politik foregår på mediernes præmisser), og diskuterer medieeffek­ter, modtagere, kampagnekommunikation, og internettets betydning; altsammen med særligt henblik på politiske processer.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion og øvelser, herunder løbende læsning af en række klassiske og samtidige tekster af danske og inter­nationale forskere

Under forløbet læses et pensum på 450 - 500 s. Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på engelsk.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40155
Sidst ændret 06/04/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 22-09-2021 08:15 - 22-09-2021 12:00 i uge 38
Politisk kommunikation (KOMM)

Torsdag 23-09-2021 12:15 - 23-09-2021 16:00 i uge 38
Politisk kommunikation (KOMM)

Onsdag 29-09-2021 08:15 - 29-09-2021 12:00 i uge 39
Politisk kommunikation (KOMM)

Onsdag 06-10-2021 08:15 - 06-10-2021 12:00 i uge 40
Politisk kommunikation (KOMM)

Onsdag 13-10-2021 08:15 - 13-10-2021 12:00 i uge 41
Politisk kommunikation (KOMM)

Torsdag 14-10-2021 12:15 - 14-10-2021 16:00 i uge 41
Politisk kommunikation (KOMM)

Tirsdag 19-10-2021 12:00 - Søndag 24-10-2021 12:00 i uge 42
Politisk kommunikation - Eksamen (KOMM)

Mandag 03-01-2022 10:00 - Lørdag 08-01-2022 10:00 i uge 01
Politisk kommunikation - Reeksamen (KOMM)