PDF til print    Find kalender

PR – Public Relations

Semester
E2021
Uddannelse
Kommunikation / Strategisk kommunikation og digitale medier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Forventet arbejdsindsats i forbindelse med kurset:

• 24 timer: Konfrontationstimer fordelt på forelæsninger og øvelser

• 60 timer: 2,5 timers forberedelsestid per konfrontationstime

• 40 timer: Eksamensopgave

• 11 timer: Andre aktiviteter

135 timer i alt (1 ECTS point = 27 arbejdstimer)

Forberedelsestid indebærer både læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse opgaver undervejs på kurset, som kræver forberedelse hjemmefra. Andre aktiviteter omfatter semesterintroduktion, litteratursøgning, deltagelse i diverse foredrag, seminarer, evaluering, mv.

Evaluering- og feedback former

De(n) studerende modtager peer-feedback og underviserfeedback i forbindelse med diskussioner, øvelser og gruppearbejde. Endvidere modtager de(n) studerende underviserfeedback i forbindelse med eksamen, med fokus på styrker og svagheder.

Hvert 3. år gennemføres en formel evaluering af kurset. Evalueringen bygger på en digital spørgeskemaundersøgelse, og behandles af studieleder og studienævn.

Underviser kan også vælge at gennemføre en uformel evaluering af kurset (løbende og/eller afsluttende). Den uformelle evaluering behandles kun af underviser, med mindre underviser skønner at studieleder skal inddrages.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Martina Skrubbeltrang Mahnke (mahnke@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Indsigt i hvilken betydning organisationens offentlighedsarbejde har for dens omdømme og samfundsmæssig legitimitet samt indblik i metodikken bag forskellige omdømme- og imagemålinger

  • Indsigt i nyhedsmediernes logik og praksis

  • Viden om PR-fagets forhold til beslægtede discipliner som CSR, public affairs og issues management

  • Færdighed i at kunne analysere og vurdere en konkret organisations eller aktørs PR-mæssige udfordringer

  • Færdighed i at kunne udtænke og anbefale strategiske PR-løsninger på en organisations eller aktørs kommunikative udfordringer i en kompleks kontekst

  • Færdighed i at kunne vurdere effekten af en PR-løsning på organisationens omdømme samt reflektere kritisk og metateoretisk over PR-fagets metoder og praksis

Kompetence i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering indenfor analyse af strategiske PR-løsninger i forbindelse med organisationers offentlighedsarbejde

Overordnet indhold

Studiet af PR (public relations) handler om, hvordan organisationer opbygger og vedligeholder relationer til deres omverden med henblik på at opnå samfunds­mæssig legitimitet. PR-faget er multidisciplinært og trækker på faglige traditioner inden for både kommunikations-, organisations- og ledelsesteori.

I løbet af kurset bliver de studerende introduceret til decentrale teorier, mo­deller, målemetoder og begreber inden for public relations. De studerende vil få en forståelse for, hvordan organisationer kan arbejde strategisk med deres omverdensrelationer og omdømme, særligt gennem medierne. Kurset vil ud over teori også præsentere cases og eksempler fra forskellige typer af organisationer og aktører.

Målet med kurset er overordnet set, at de studerende skal kunne reflektere kritisk og metateoretisk over PR-disciplinens alsidige og tværfaglige praksis. Dertil skal de studerende sættes i stand til kunne analysere organisationers og andre aktørers omverdensudfordringer samt udtænke strategiske PR-løsninger.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger og øvelser. Det er organiseret omkring en række temaer som fastlægges i kursus­planen for det konkrete kursus.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40159
Sidst ændret 19/08/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 15-09-2021 08:15 - 15-09-2021 12:00 i uge 37
PR Public Relations (KOMM)

Onsdag 22-09-2021 08:15 - 22-09-2021 12:00 i uge 38
PR Public Relations (KOMM)

Onsdag 29-09-2021 08:15 - 29-09-2021 12:00 i uge 39
PR Public Relations (KOMM)

Torsdag 30-09-2021 12:15 - 30-09-2021 16:00 i uge 39
PR Public Relations (KOMM)

Onsdag 06-10-2021 08:15 - 06-10-2021 12:00 i uge 40
PR Public Relations (KOMM)

Onsdag 13-10-2021 08:15 - 13-10-2021 12:00 i uge 41
PR Public Relations (KOMM)

Tirsdag 19-10-2021 12:00 - Søndag 24-10-2021 12:00 i uge 42
PR Public Relations - Eksamen (KOMM)

Mandag 03-01-2022 10:00 - Lørdag 08-01-2022 10:00 i uge 01
PR Public Relations - Reeksamen (KOMM)