PDF til print    Find kalender

Projekt i kommunikation

Semester
E2021
Uddannelse
Kommunikation
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Information om semesterstart og gruppedannelse: https://study.ruc.dk/class/view/22506

Projektforløbet

Projektet udføres som gruppeprojekt med 2-6 deltagere, men studielederen kan i særlige tilfælde tillade at en studerende udarbejder et projekt eller eksamineres alene. Projektarbejdet afsluttes med udarbejdelsen af en skriftlig projektrapport.

Projektarbejdet kan omfatte udarbejdelsen af et kommunikationsprodukt, så som en kampagne, video, flyer, website, app e.l.

Studieleder/faglig koordinator
Karsten Pedersen (kape@ruc.dk)
Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Karsten Pedersen (kape@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Forskningsbasereret viden om de teoretiske, metodiske og praktiske problemer og muligheder, der knytter sig til kommunikation i og fra institutioner, virksomheder og foreninger, til udvalgte målgrupper og mellem forskellige aktørgrupper

  • Forskningsbaseret viden om begreber, teorier og metoder med særligt henblik på planlægning og tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale og/eller kommunikations- og informationsprocesser

  • Færdigheder i at kunne planlægge, designe og vurdere et produkt, der sigter mod kommunikation af viden til en eller flere nærmere afgrænsede målgrupper

  • Færdigheder i at kunne tilrettelægge, gennemføre og vurdere en kommunikations- eller informationsindsats , der sigter mod formidling af eller kommunikation om viden til en eller flere nærmere afgrænsede målgrupper eller mellem forskellige aktørgrupper

  • Færdigheder i at kunne tage ansvar for valg af teori og metode til empiriske analyser af kommunikative processer, herunder at kunne evaluere, diskutere og bedømme teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger.

  • Kompetencer i selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre et projektarbejde om kommunikationsindssatser samt indgå professionelt i samarbejde med andre.

  • Kompetencer i at kunne håndtere og styre komplekse og uforudsigelige kommunikationsplanlægningsstrategier, som forudsætter nye løsningsmodeller

  • Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering inden for kommunikationsområdet

Overordnet indhold

Projekt om et selvvalgt problem i relation til kommunikation. Emnet for projektarbejdet vælges af de studerende i overensstemmelse med kravene til læringsudbytte og evt. nærmere afgrænsede emner og temaer som studienævnet har fastsat.

Projektet kan være overvejende teoretisk eller indeholde et eller flere eksempler på planlægning, gennemførelse og vurdering af en selvstændig produktion, eller selvstændig tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering af en kommunikationsproces.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Projektarbejdet afsluttes med udarbejdelsen af en skriftlig projektrapport.

Projektarbejdet kan omfatte udarbejdelsen af et kommunikationsprodukt, så som en kampagne, video, flyer, website, app e.l. I de tilfælde hvor den skriftlige rapport er ledsaget af et kommunikationsprodukt, skal rapporten indeholde en redegørelse for de teoretiske og praktiske overvejelser i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og eventuelt vurdering af produktet, og for de erfaringer der er gjort gennem arbejdet. I produkter, der indeholder skriftlig eller mundtlig tekst, lægges der vægt på, at den sproglige fremstilling svarer til kommunikationens indhold og formål, herunder målgruppens forudsætninger, og at den overholder normale formkrav med hensyn til grammatik, retsskrivning og udtale.

Pensumkrav
Projektrapporten skal tage afsæt i relevant, akademisk litteratur med et omfang på minimum 1000 sider.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport samt supplerende materiale. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige område, der relaterer til projektrapportens faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport samt supplerende materiale og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.

Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 81.600 og maksimum 100.800 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 81.600 og maksimum 100.800 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 100.800 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 100.800 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 100.800 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Disposition på maksimalt en A4-side samt præsentationsmateriale.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40024
Sidst ændret 26/01/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 01-09-2021 10:15 - 01-09-2021 12:30 i uge 35
Projekt - Semesterintro (KOMM)

Onsdag 01-09-2021 12:30 - 01-09-2021 16:00 i uge 35
Projekt - Projektdannelse (KOMM)

Torsdag 02-09-2021 08:15 - 02-09-2021 12:00 i uge 35
Projekt - Projektdannelse (KOMM)

Fredag 03-09-2021 08:15 - 03-09-2021 12:00 i uge 35
Projekt - Projektdannelse (KOMM)

Onsdag 05-01-2022 10:00 - 05-01-2022 10:00 i uge 01
Projekt - Aflevering (KOMM)

Mandag 17-01-2022 08:15 - Fredag 28-01-2022 18:00 i uge 03 og uge 04
Projekt - Mundtlig eksamensperiode (KOMM)

Tirsdag 01-02-2022 08:15 - Mandag 28-02-2022 18:00 i uge 05 til uge 09
Projekt - Mundtlig reeksamensperiode (KOMM)