PDF til print    Find kalender

Projektorienteret praktikforløb (Kommunikation)

Semester
E2021
Uddannelse
Kommunikation
Aktivitetstype
Praktik
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig et projektorienteret praktikforløb, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for evt. andre studieaktiviteter og deres eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke studieaktiviteter du vælger.

Særligt for projektorienteret praktikforløb gælder det, at du skal have godkendt forløbet inden det starter. [Du kan læse mere omkring godkendelsesprocessen her]( https://intra.ruc.dk/index.php?id=43596 ””).

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for study activities, please be aware of potential conflicts between teaching schedule and exam dates. The planning of study activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which activities you choose.

Please be aware of the approval requirements for a project-oriented internship. [You can read more about the approval process here] (https://intra.ruc.dk/nc/en/students/student-hub/student-hub/ruc-studie-og-karrierevejledning/internship/project-oriented-internship/).

Projektforløbet

Det projektorienterede praktikforløb tilrettelægges i samarbejde med praktikværten, og skal svare til 300-400 timers kommunikationsrelateret arbejde i en organisation.

Den studerende er selv ansvarlig for at skaffe et praktiksted og den praktiske afvikling af praktikforløbet, herunder sikre at arbejdsopgaver hos såvel praktikstedet samt forpligtigelser overfor universitetet gennemføres. Praktikopholdet skal forhåndsgodkendes af studienævnet inden det påbegyndes. Praktikantens hovedaktiviteter skal beskrives og ligge inden for fagets genstandsfelt.

Praktikforløbet afsluttes med udarbejdelsen af en skriftlig praktikprojektrapport.

Studieleder/faglig koordinator
Karsten Pedersen (kape@ruc.dk)
Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Karsten Pedersen (kape@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om og forståelse af typiske arbejdsopgaver og arbejdsformer på den konkrete arbejdsplads, samt betydningen af kommunikation i relation til arbejdspladsens organisatoriske forhold, opbygning og mål

  • Viden om hvordan valg af forskellige analyse- og/eller kommunikationsstrategier kan få betydning for den konkrete opgaveløsning på arbejdspladsene opgaveløsning på arbejdspladsen

  • Færdigheder i at kunne omsætte teoretisk og metodisk viden om kommunikation i konkret opgaveløsning i en organisation

  • Færdigheder i at kunne vurdere og opstille ændringsforslag til konkret praksis på baggrund af teoretisk og analytisk viden

  • Færdigheder i at kunne beskrive, analysere og diskutere kon­krete praktiske problemstillinger ved hjælp af uddannelsens teorier, begreber og metoder

  • Færdigheder i at kunne reflektere over egen læreproces og læringsudbytte i forhold til læringsmålene for semesteret, herunder hvordan egne handlinger i praktikforløbet i samspil med de organisatoriske vilkår på praktikstedet fik betydning for faglig og social involvering

  • Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig ud­vik­ling og specialisering.

Overordnet indhold

Formålet med det projektorienterede praktikforløb er at den studerende tilegner sig viden om konkret praksis inden for praktikstedets aktiviteter og genstandsfelt, samt indsigt i den nyeste relevante faglitteratur.

Forløbet omfatter gennemførelse af praktik på en fagligt relevant arbejdsplads med henblik på førstehåndskendskab til typiske arbejdsopgaver, og med henblik på nærmere erfaringer om sammenhængen mellem praksis og det akademiske indhold i uddannelsen.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Det projektorienterede praktikforløb tilrettelægges i samarbejde med praktikværten, og skal svare til 300-400 timers kommunikationsrelateret arbejde i en organisation.

Den studerende er selv ansvarlig for at skaffe et praktiksted og den praktiske afvikling af praktikforløbet, herunder sikre at arbejdsopgaver hos såvel praktikstedet samt forpligtigelser overfor universitetet gennemføres. Praktikopholdet skal forhåndsgodkendes af studienævnet inden det påbegyndes. Praktikantens hovedaktiviteter skal beskrives og ligge inden for fagets genstandsfelt.

Praktikforløbet afsluttes med udarbejdelsen af en skriftlig praktikprojektportfolio.

Den skriftlige portfolio skal indeholde:

  • Konkrete kommunikationsprodukter produceret under, eller på baggrund af, praktikforløbet. Dette kan være eksempler på produkter den studerende har udarbejde under praktikforløbet (fx pressemeddelelser, notater, plakater, eller andre kommunikationsprodukter), eksempler på mulige eller ønskelige kommunikationsprodukter for praktikstedet, og/eller nedskrevne deltagerobservationer, samt dokumentation af arbejds- og kommunikationsprocesser på praktikstedet. Anbefalet antal produkter er 3-7.
  • En teoretisk velfunderet kritisk refleksion over praktikforløbet, inklusive egen læreproces og læringsudbytte i forhold til læringsmålene for semesteret, herunder hvordan egne handlinger i praktikforløbet i samspil med de organisatoriske vilkår på praktikstedet fik betydning for faglig og social involvering. Anbefalet omfang på refleksionen er minimum 36.000 og maksimum 48.000 antal tegn inkl. mellemrum.

Pensumkrav

Projektrapporten skal tage afsæt i relevant, akademisk litteratur med et omfang på minimum 500 sider.

Prøveform
Der foretages en bedømmelse af praktikprojektportfolioen som skriftligt produkt inden for praktikprojektportfolioens fagområde(r).
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektportfolioen indgår i bedømmelsen.

Praktikprojektportfolioen består af op til 10 (antal fastsættes af den kursusansvarlige ud fra en faglig vurdering af den enkelte studerendes emne) produkter, som helt eller delvist udarbejdes under praktikforløbet. Portfolioens delprodukter samt anbefalet omfang for de enkelte dele er beskrevet under 'Undervisnings- og arbejdsform'.
Det samlede omfangskravene for praktikprojektportfolioen er minimum 36.000 og maksimum 86.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til vejleder med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40025
Sidst ændret 11/05/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 05-01-2022 10:00 - 05-01-2022 10:00 i uge 01
Projektorienteret praktikforløb - Aflevering (KOMM)