PDF til print    Find kalender

Projektorienteret forskningspraktikforløb (Kommunikation)

Semester
E2021
Uddannelse
Kommunikation
Aktivitetstype
Praktik
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig et projektorienteret praktikforløb, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for evt. andre studieaktiviteter og deres eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke studieaktiviteter du vælger.

Særligt for projektorienteret praktikforløb gælder det, at du skal have godkendt forløbet inden det starter. [Du kan læse mere omkring godkendelsesprocessen her]( https://intra.ruc.dk/index.php?id=43596 ””).

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for study activities, please be aware of potential conflicts between teaching schedule and exam dates. The planning of study activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which activities you choose.

Please be aware of the approval requirements for a project-oriented internship. [You can read more about the approval process here] (https://intra.ruc.dk/nc/en/students/student-hub/student-hub/ruc-studie-og-karrierevejledning/internship/project-oriented-internship/).

Projektforløbet

Det projektorienteret praktikforløb tilrettelægges i samarbejde med praktikværten, og skal svare til 300-400 timers kommunikationsrelateret arbejde i en organisation.

Den studerende er selv ansvarlig for at skaffe et praktiksted og den praktiske afvikling af praktikforløbet, herunder sikre at arbejdsopgaver hos såvel praktikstedet samt forpligtigelser overfor universitetet gennemføres. Praktikopholdet skal forhåndsgodkendes af studienævnet inden det påbegyndes. Praktikantens hovedaktiviteter skal beskrives og ligge inden for fagets genstandsfelt.

Praktikforløbet afsluttes med udarbejdelsen af en skriftlig praktikprojektrapport.

Studieleder/faglig koordinator
Karsten Pedersen (kape@ruc.dk)
Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Karsten Pedersen (kape@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om og forståelse af typiske arbejdsopgaver og arbejdsformer på en forskningsinstitution, herunder arbejdsopgaver der knytter sig til konkrete forskningsprojekter og/eller forskningsgrupper.

  • Viden om hvordan valg af forskellige analyse- og/eller forskningsstrategier kan få betydning for den konkrete opgaveløsning på arbejdspladsen.

  • Færdigheder i at kunne løse konkrete forskningsrelaterede opgaver, samt beskrive, analysere og diskutere kon­krete forskningsrelaterede problemstillinger ved hjælp af uddannelsens teorier, begreber og metoder.

  • Færdigheder i at kunne vurdere, deltage i og gennemføre forskningsrelaterede opgaver på baggrund af teoretisk og analytisk viden.

  • Færdigheder i at kunne omsætte teoretisk og metodisk viden om kommunikation og kommunikative processer til konkret opgaveløsning i en forskningsorganisation.

  • Færdigheder i at kunne reflektere over egen læreproces og læringsudbytte i forhold til læringsmålene for semesteret, herunder hvordan egne handlinger i praktikforløbet i samspil med de organisatoriske vilkår på praktikstedet fik betydning for faglig og social involvering.

  • Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering, herunder tilegne sig særlige forudsætninger for at kunne påbegynde en specialiseret forskeruddannelse.

Overordnet indhold

Formålet med forskningspraktikforløbet er at den studerende tilegner sig viden om konkret forskningspraksis, inkl. empiriindsamling, analyse og forskningsplanlægning, inden for et afgrænset forskningsfelt.

Det projektorienterede forskningspraktikforløb omfatter gennemførelse af praktik i et forskningsprojekt og/eller forskningsgruppe, med henblik på førstehåndskendskab til typiske arbejdsopgaver, og nærmere erfaringer om sammenhængen mellem forskningspraksis og det akademiske indhold i uddannelsen

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Det projektorienterede forskningspraktikforløb tilrettelægges i samarbejde med praktikværten, og skal svare til 300-400 timers forskningsrelateret arbejde i et forskningsprojekt eller i en forskningsgruppe.

Den studerende er selv ansvarlig for at skaffe et praktiksted og den praktiske afvikling af praktikforløbet, herunder sikre at arbejdsopgaver hos såvel praktikstedet samt forpligtigelser overfor universitetet gennemføres. Praktikopholdet skal forhåndsgodkendes af studienævnet inden det påbegyndes. Praktikantens hovedaktiviteter skal beskrives og ligge inden for fagets genstandsfelt.

Praktikrapporten skal tage afsæt i relevant, akademisk litteratur med et omfang på minimum 500 sider.

Prøveform
Der foretages en bedømmelse af praktikprojektet som skriftligt produkt inden for praktikprojektets fagområde(r).
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i bedømmelsen.

Det samlede omfangskravene for praktikprojektet er minimum 60.000 og maksimum 81.600 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40988
Sidst ændret 26/01/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 05-01-2022 10:00 - 05-01-2022 10:00 i uge 01
Projektorienteret forskningspraktikforløb - Aflevering (KOMM)