PDF til print    Find kalender

Organisations- og ledelsesretorik

Semester
E2021
Uddannelse
Kommunikation / Strategisk kommunikation og digitale medier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Der sker løbende opdatering af informationer omkring aktiviteten frem til d. 30. maj, hvorfor der kan forekomme ændringer. Fra 1. juni kan du se den samlede og gældende beskrivelse/engelsk version.

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

The information about the activity will be continuously updated until 30 May, changes may occur. The final description will be available from 1 June

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Introduktion:

Hvor der er organisationer er der ledelse, og hvor der er ledelse er der ledelsesretorik: Persuasiv kommunikation afsendt af ledelsen med det formål at påvirke organisationens interessenter. Kurset er en indføring i ledelsesretorikkens centrale begreber og lærebygninger, med det formål at præsentere et arsenal af strategiske kommunikationsgreb: Kunsten at tænke kommunikation i niveauer, i perspektiver, i konkretiseringer og historier, i angreb og forsvar og i forskellige kommunikationsgenrer.

Formål:

Kurset anlægger et praktisk, strategisk perspektiv på kommunikation: Med afsæt i den ledelsesretoriske værktøjskasse rustes de studerende til at afdække organisationens kommunikative udfordringer, samt at kunne udtænke og udarbejde hensigtsmæssige kommunikative responser. Forholdet mellem organisation, ledelse og kommunikation afdækkes med det formål at give de studerende indsigt i de forskellige ledelseskommunikative genrer, samt forståelse for hvilke genrer, der er velegnet til hvad. Kursets teoretiske afsæt er ledelsesretorikken, men vi forstår på kurset retorik i bred forstand og inkluderer en vifte af kommunikative genrer, skriftlige såvel som mundtlige.

Arbejdsform:

Kurset vægter viden der kan anvendes i praksis. De studerende arbejder derfor med egne cases gennem semesteret, hvorpå kursets teoretiske greb og metodikker appliceres. De studerende udfinder selv deres case, og der er ingen formelle krav til hvilke organisationer der kan arbejdes med; det kan være de studerendes arbejdsplads, en frivillig-organisation eller en startup-virksomhed, de studerende er engageret i. Dog er det vigtigt at de studerende har adgang til udvalgte kommunikative artefakter, såsom organisationens tekster, taler, møder etc. Underviserne tilbyder løbende sparring i forhold til de studerendes cases, både individuelt og ved de fremlæggelser af cases, der indgår i undervisningen. Vi anbefaler at de studerende arbejder i grupper med deres egne cases.

Hør hvad en tidligere studerende siger om kurset, og hendes erfaringer med at applicere teorien på egen case:
https://www.youtube.com/watch?v=gysAs6HWyYo

Viden:

• Indsigt i forholdet mellem organisation, ledelse og retorik.

• Indsigt i organisations- og ledelsesretoriske teorier, greb og metodikker.

• Indsigt i organisations- og ledelsesretoriske kernebegreber.

Færdigheder:

• Færdighed i at afdække kommunikationsproblemer i organisatoriske kontekster.

• Færdighed i at udtænke retoriske ytringer og vurdere, om disse er strategisk velvalgte i forhold til organisation og formål.

• Færdigheder til at kunne rådgive om organisations- og ledelsesretorik.

Kompetencer:

• Kompetence i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering i organisations- og ledelsesretorik.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Forventet arbejdsindsats i forbindelse med kurset er 270 timer (1 ECTS point = 27 arbejdstimer):

  • 12 x 4 timer undervisning, fordelt på forelæsninger og øvelser

  • 11 timer forberedelsestid per undervisningsgang, hvilket inkluderer læsning af kursets pensum, løsning af diverse hjemmeopgaver og besøg i den selvvalgte organisation.

  • 80 timer til eksamen, inkluderet forberedelse

  • 10 timer til andre aktiviteter, såsom evaluering, semesterintroduktion mv

Pensum

Detaljeret litteraturliste følger. Nedenstående er et udpluk af kursets tekster, listet for at give en ide om kursets litteratur:

Smircich and Morgan: Leadership as the management of meaning

Bülow: Ud med autoriteten – ind med retorikken (kapitel 2: Ledere, der taler – taler, der leder, Frydenlund Academic).

Alvesson: Methodology for close up studies – struggling with closeness and closure

Gabrielsen: At lede er at (over)tale – et retorisk blik på ledelse

Huang, Baptista & Galliers: Reconceptualizing rhetorical practices in organizations: The impact of social media on internal communications

Yates & Orlikowski: The PowerPoint Presentation and Its Corollaries:
How Genres Shape Communicative Action in Organizations

Gabrielsen & Møller: På sporet af ledelsestalen

Gabrielsen & Mouton: Kan man tale sig til en ny kultur?

Johan Roos: The benefits and limitations of leadership speeches in change initiatives

Henry Mintzberg: The Managers Job: Folklore and Fact

Christina Pontoppidan: Gør teksten klar, uddrag

Pontoppidan & Gabrielsen: Topik – en overset vinkel på ledelse

Conger: Inspiring Others: The Language of Leadership

Evaluering- og feedback former

De studerende modtager mundtlig, underviserstyret feedback på deres case-baserede oplæg i undervisningen. Herunder feedback på præsentationsformen og deres applikation af teorien på den selvvalgte case. Alle studerende modtager skriftlig individuel feedback på det obligatoriske essay, der afleveres efter kurset.

Kurset evalueres løbende, og afslutningsvist skriftligt.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Jonas Gabrielsen (jonasg@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om et afgrænset emneområde inden for kommunikation, information og medier, herunder kendskab til gængse praksisformer i relation til emneområdet

  • Viden om aktuelle teorier af relevans for emneområdet herunder kendskab til væsentlige kommunikationsfaglige begreber og termer

  • Viden om aktuelle metoder, som anvendes til undersøgelse af emneområdet

  • Færdigheder i at kunne anvende relevant teori på en konkret kommunikationsfaglig problemstilling

  • Færdigheder i at kunne anvende relevante metoder til undersøgelse af den kommunikationsfaglige problemstilling

  • Færdigheder i at kunne omsætte analyser og viden til en praktisk kommunikationsfaglig sammenhæng

Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for emneområdet.

Overordnet indhold

Kurset indeholder præsentation og kritisk diskussion samt afprøvning af viden om et afgrænset emneområde indenfor det kommunikationsfaglige felt, herunder præsentation og diskussion begreber, teorier og undersøgelsesmetoder.

Type

Valgfrit kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, og kan omfatte gruppearbejde, hjemmearbejde og peer feedback. Det er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.


Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41310
Sidst ændret 04/05/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 13-09-2021 08:15 - 13-09-2021 12:00 i uge 37
Organisations- og ledelsesretorik (KOMM)

Mandag 20-09-2021 08:15 - 20-09-2021 12:00 i uge 38
Organisations- og ledelsesretorik (KOMM)

Mandag 27-09-2021 08:15 - 27-09-2021 12:00 i uge 39
Organisations- og ledelsesretorik (KOMM)

Mandag 04-10-2021 08:15 - 04-10-2021 12:00 i uge 40
Organisations- og ledelsesretorik (KOMM)

Mandag 11-10-2021 08:15 - 11-10-2021 12:00 i uge 41
Organisations- og ledelsesretorik (KOMM)

Mandag 25-10-2021 08:15 - 25-10-2021 12:00 i uge 43
Organisations- og ledelsesretorik (KOMM)

Mandag 01-11-2021 08:15 - 01-11-2021 12:00 i uge 44
Organisations- og ledelsesretorik (KOMM)

Torsdag 04-11-2021 12:15 - 04-11-2021 16:00 i uge 44
Organisations- og ledelsesretorik (KOMM)

Mandag 08-11-2021 08:15 - 08-11-2021 12:00 i uge 45
Organisations- og ledelsesretorik (KOMM)

Torsdag 11-11-2021 12:15 - 11-11-2021 16:00 i uge 45
Organisations- og ledelsesretorik (KOMM)

Mandag 15-11-2021 08:15 - 15-11-2021 12:00 i uge 46
Organisations- og ledelsesretorik (KOMM)

Torsdag 18-11-2021 12:15 - 18-11-2021 16:00 i uge 46
Organisations- og ledelsesretorik (KOMM)

Mandag 22-11-2021 10:00 - Lørdag 27-11-2021 10:00 i uge 47
Organisations- og ledelsesretorik - Eksamen (KOMM)

Mandag 10-01-2022 10:00 - Lørdag 15-01-2022 10:00 i uge 02
Organisations- og ledelsesretorik - Reeksamen (KOMM)