PDF til print    Find kalender

Interaktion, doxa og netværk - når kommunikation trækker på sociologien

Semester
E2021
Uddannelse
Kommunikation / Strategisk kommunikation og digitale medier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

På dette kursus skal vi rundt om en række af de større sociologers teorier og begreber med relevans for kommunikations-studier og -forskning. Vi skal præsenteres for og diskutere Pierre Bourdieus praksisteori, Niklas Luhmanns systemteori, Foucaults diskursteori, Erving Goffmans interaktionsteori, Habermas medie- og kommunikationsteori samt Bruno Latours Aktør-Netværk-Teori. Hver af dem udfylder 2 kursusgange á 4 timer, så der er gode muligheder for at komme i dybden med dem hver især.

I forelæsningerne bliver der lagt vægt på teoriernes analytiske begreber og oplagte metodiske greb. Så alle skal afslutte kurset med viden om doxa, anden ordens iagttagelse, facework, governmentality, aktanter, kommunikativ handlen og mange flere. Ideen er, at få begreberne gjort så analytisk tydelige, at de studerende bliver i stand til at anvende dem på egen empiri. Det vil ikke bare være gennem forelæsninger, men også gennem diskussioner og øvelser med cases.

Vi skal gennem hele kurset arbejde med et videnskabsteoretisk skema, som vi sammen vil bruge tid på at udfylde, så der også bliver god ballast til at sammenligne de forskellige teoretiske optikker.

Kurset skal især ses som specialeforberedende og selvom ingen skal arbejde med så mange teorier i deres speciale, så danner kurset et godt grundlag for valg af teoretisk indfaldsvinkel og for at have en god indsigt at relatere sine teorivalg til - og det uanset om man vælger teoretiker indenfor eller udenfor kursets ramme.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Forventet arbejdsindsats i forbindelse med kurset er 270 timer (1 ECTS point = 27 arbejdstimer):

12 x 4 timer undervisning, fordelt på forelæsninger og øvelser

12 timer forberedelsestid per undervisningsgang, hvilket inkluderer læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse hjemmeopgaver

80 timer til eksamen, inkluderet forberedelse

10 timer til andre aktiviteter, såsom evaluering, semesterintroduktion mv.

Pensum

Litteraturen vil være at finde under beskrivelserne for de enkelte kursusgange på Moodle.

Der vil være litteratur på både dansk og engelsk, samt både originallitteratur og sekundær litteratur.

Evaluering- og feedback former

Eksamensopgaven bedømmes efter 7-trins karakterskalaen og alle modtager både en karakter og en kommentar til opgaven.

De(n) studerende modtager peer-feedback og underviserfeedback i forbindelse med diskussioner, øvelser og gruppearbejde. Endvidere modtager de(n) studerende underviserfeedback i forbindelse med eksamen, med fokus på styrker og svagheder.

Hvert 3. år gennemføres en formel evaluering af kurset. Evalueringen bygger på en digital spørgeskemaundersøgelse, og behandles af studieleder og studienævn.

Underviser kan også vælge at gennemføre en uformel evaluering af kurset (løbende og/eller afsluttende). Den uformelle evaluering behandles kun af underviser, med mindre underviser skønner at studieleder skal inddrages.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Pernille Almlund (almlund@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om et afgrænset emneområde inden for kommunikation, information og medier, herunder kendskab til gængse praksisformer i relation til emneområdet

  • Viden om aktuelle teorier af relevans for emneområdet herunder kendskab til væsentlige kommunikationsfaglige begreber og termer

  • Viden om aktuelle metoder, som anvendes til undersøgelse af emneområdet

  • Færdigheder i at kunne anvende relevant teori på en konkret kommunikationsfaglig problemstilling

  • Færdigheder i at kunne anvende relevante metoder til undersøgelse af den kommunikationsfaglige problemstilling

  • Færdigheder i at kunne omsætte analyser og viden til en praktisk kommunikationsfaglig sammenhæng

Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for emneområdet.

Overordnet indhold

Kurset indeholder præsentation og kritisk diskussion samt afprøvning af viden om et afgrænset emneområde indenfor det kommunikationsfaglige felt, herunder præsentation og diskussion begreber, teorier og undersøgelsesmetoder.

Type

Valgfrit kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, og kan omfatte gruppearbejde, hjemmearbejde og peer feedback. Det er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.


Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41311
Sidst ændret 06/04/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 21-09-2021 08:15 - 21-09-2021 12:00 i uge 38
Interaktion, doxa og netværk - når kommunikation trækker på sociologien (KOMM)

Tirsdag 28-09-2021 08:15 - 28-09-2021 12:00 i uge 39
Interaktion, doxa og netværk - når kommunikation trækker på sociologien (KOMM)

Torsdag 30-09-2021 08:15 - 30-09-2021 12:00 i uge 39
Interaktion, doxa og netværk - når kommunikation trækker på sociologien (KOMM)

Tirsdag 05-10-2021 08:15 - 05-10-2021 12:00 i uge 40
Interaktion, doxa og netværk - når kommunikation trækker på sociologien (KOMM)

Tirsdag 12-10-2021 08:15 - 12-10-2021 12:00 i uge 41
Interaktion, doxa og netværk - når kommunikation trækker på sociologien (KOMM)

Torsdag 28-10-2021 08:15 - 28-10-2021 12:00 i uge 43
Interaktion, doxa og netværk - når kommunikation trækker på sociologien (KOMM)

Mandag 01-11-2021 14:15 - 01-11-2021 18:00 i uge 44
Interaktion, doxa og netværk - når kommunikation trækker på sociologien (KOMM)

Torsdag 04-11-2021 08:15 - 04-11-2021 12:00 i uge 44
Interaktion, doxa og netværk - når kommunikation trækker på sociologien (KOMM)

Tirsdag 09-11-2021 08:15 - 09-11-2021 12:00 i uge 45
Interaktion, doxa og netværk - når kommunikation trækker på sociologien (KOMM)

Torsdag 11-11-2021 08:15 - 11-11-2021 12:00 i uge 45
Interaktion, doxa og netværk - når kommunikation trækker på sociologien (KOMM)

Tirsdag 16-11-2021 08:15 - 16-11-2021 12:00 i uge 46
Interaktion, doxa og netværk - når kommunikation trækker på sociologien (KOMM)

Torsdag 18-11-2021 08:15 - 18-11-2021 12:00 i uge 46
Interaktion, doxa og netværk - når kommunikation trækker på sociologien (KOMM)

Mandag 22-11-2021 10:00 - Lørdag 27-11-2021 10:00 i uge 47
Interaktion, doxa og netværk - når kommunikation trækker på sociologien - Eksamen (KOMM)

Mandag 10-01-2022 10:00 - Lørdag 15-01-2022 10:00 i uge 02
Interaktion, doxa og netværk - når kommunikation trækker på sociologien - Reeksamen (KOMM)