PDF til print    Find kalender

Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring

Semester
E2021
Uddannelse
Arbejdslivsstudier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Kurset introducerer til arbejdets udvikling og dets betydning for medarbejder, virksomhed og samfund samt til forskellige teoriudviklinger, der perspektiverer udviklingen. Kurset har fokus på arbejdet som en praktisk og principielt altid social aktivitet, der oftest foregår i en organisatorisk sammenhæng, placeret i en institutionel kontekst. Med en organisationsteoretisk tilgang lægges der vægt på arbejdets relationelle aspekter med særligt blik for betydningen at magt, kontrol, ledelse og indflydelse. Disse aspekter ses i sammenhæng med den institutionelle kontekst: Arbejdsmarkedets formelle institutioner og praksis, professioner og faglighed, samt styringsregimer som fx new public management. Kurset giver indblik i forskellige sider af arbejdet: Fra arbejdsmarked og arbejdsmiljø til arbejdsorientering og arbejdsidentitet, samt i aktuelle udviklinger af institutionelle, sociale, kulturelle og sundhedsmæssige aspekter af arbejdslivet. Aktuelle udviklingstræks betydning for arbejdet og de arbejdendes livsvilkår diskuteres.

Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og studenterinddragende aktiviteter, der kan indbefatte særlig forberedelse for de studerende, . De studenterinddragende aktiviteter tager udgangspunkt i en form, som bestemmes af de kursusansvarlige

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

10 ECTS-kursus over 20 gange (nogle dobbelt-gange)

Undervisning (konfrontationstid); pr. gang 1,75 timer á 20 gange = 35 timer

Forberedelse pr. gang 9,5 timer á 20 gange = 190 timer

Udarbejdelse af eksamenspapir + mundtlig prøve = 50 timer

Samlet timesum 275

Pensum

Vil fremgå af Moodle

Evaluering- og feedback former

Feedback til de studerende sikres løbende via øvelser, workshops, diskussion samt eksamen.

Kurset evalueres mundtligt midtvejs og afsluttende.

Herudover evalueres alle uddannelseselementer på Arbejdslivsstudier i en treårig evalueringsturnus. Resultatet af evalueringen diskuteres i studienævnet og i arbejdslivsforum og offentliggøres. Bemærkninger angående tilrettelæggelse og indhold af uddannelseselementer kan desuden altid sendes til studielederen.

Undervisningsansvarlig
Klaus Tranetoft Nielsen (ktn@ruc.dk)
Annette Kamp (kamp@ruc.dk)
Agnete Meldgaard Hansen (agmeha@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Den studerende får indsigt i centrale teoretiske positioner i relation til arbejde og organisation, og viden om hvad de betyder i forhold til forståelsen af relationer mellem mennesker i en organisatorisk sammenhæng med særligt fokus på magt, kontrol og indflydelse, samt mulighederne for at beskæftige sig forandringsorienteret med disse aspekter af arbejdet.

 • Den studerende kan på et videnskabeligt grundlag forstå og reflektere over, hvordan forskellige sider af arbejdslivet reguleres i et samspil mellem konkrete arbejdsorganisationer og samfundsmæssige institutioner såsom arbejdsmarkedsregulering og -partsorganisationer, professioner, og forskellige former for governance.

 • Den studerende opnår kendskab til aktuelle, centrale institutionelle forudsætninger på arbejdsmarkedet, og indsigt i deres konsekvenser for individer, organisationer og samfund.

 • Færdigheder:

 • Den studerende bliver i stand til at udpege, analysere og vurdere organisatoriske forhold og reguleringstendenser, der har betydning for arbejdslivets udvikling, medarbejdere og lederes indbyrdes relationer samt for virksomheders relation til samfundet.

 • Den studerende opnår færdigheder i at anvende relevant viden, teorier og metoder til at beskrive, udvikle og gennemføre løsningsforslag i forhold til problemstillinger knyttet til aktuelle udviklinger i arbejdslivet.

 • Den studerende kan formidle betydningen af organisatoriske forhold og reguleringsformer og diskutere disse med berørte aktører på et reflekteret og videnskabeligt grundlag.

 • Kompetencer:

 • Den studerende kan efter afsluttet kursus selvstændigt anvende sin viden og færdigheder til at forholde sig aktivt og kritisk til organisatorisk og institutionel udvikling i arbejdslivet og dermed indgå i samarbejde med andre faglige aktører og beslutningstagere.

 • Den studerende kan, på et reflekteret grundlag, indgå aktivt i diskussioner vedrørende organisatoriske forholds gennemførelse og betydning i praksis og i den forbindelse forholde sig til institutionelle, relationelle og indflydelsesmæssige aspekter heraf, herunder overvejelser om ind- og eksklusion og bæredygtighed i diskussioner om strategier for forandring.

 • Den studerende kan, på et reflekteret, videnskabeligt grundlag, policy- og løsningsudvikle på problemstillinger i relation til generelle udviklingstræk og aktuelle organisations- og reguleringsformer knyttet til arbejdslivet.

Overordnet indhold

Kurset introducerer til arbejdets udvikling og dets betydning for medarbejder, virksomhed og samfund samt til forskellige teoriudviklinger, der perspektiverer udviklingen. Kurset har fokus på arbejdet som en praktisk og principielt altid social aktivitet, der oftest foregår i en organisatorisk sammenhæng, placeret i en institutionel kontekst. Med en organisationsteoretisk tilgang lægges der vægt på arbejdets relationelle aspekter med særligt blik for betydningen at magt, kontrol, ledelse og indflydelse. Disse aspekter ses i sammenhæng med den institutionelle kontekst:

Arbejdsmarkedets formelle institutioner og praksis, professioner og faglighed, samt styringsregimer som fx new public management. Kurset giver indblik i forskellige sider af arbejdet: Fra arbejdsmarked og arbejdsmiljø til arbejdsorientering og arbejdsidentitet, samt i aktuelle udviklinger af institutionelle, sociale, kulturelle og sundhedsmæssige aspekter af arbejdslivet.

Aktuelle udviklingstræks betydning for arbejdet og de arbejdendes livsvilkår diskuteres.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og studenterinddragende aktiviteter, der kan indbefatte særlig forberedelse for de studerende. De studenterinddragende aktiviteter tager udgangspunkt i en form, som bestemmes af de kursusansvarlige .

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en bunden opgave udarbejdet af gruppen.

Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.

Prøven foregår som en dialog.

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:

For 2 studerende minimum 19.200 og maksimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 19.200 og maksimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 19.200 og maksimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 19.200 og maksimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 19.200 og maksimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 40 minutter.
Ved 3 eksaminander 60 minutter.
Ved 4 eksaminander 75 minutter.
Ved 5 eksaminander 90 minutter.
Ved 6 eksaminander 105 minutter.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ekstern censor.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41006
Sidst ændret 02/02/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 04-10-2021 08:15 - 04-10-2021 12:00 i uge 40
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (ALIV)

Torsdag 07-10-2021 08:15 - 07-10-2021 10:00 i uge 40
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (ALIV)

Mandag 11-10-2021 08:15 - 11-10-2021 10:00 i uge 41
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (ALIV)

Torsdag 14-10-2021 08:15 - 14-10-2021 10:00 i uge 41
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (ALIV)

Mandag 18-10-2021 08:15 - 18-10-2021 10:00 i uge 42
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (ALIV)

Torsdag 21-10-2021 08:15 - 21-10-2021 10:00 i uge 42
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (ALIV)

Mandag 25-10-2021 08:15 - 25-10-2021 10:00 i uge 43
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (ALIV)

Torsdag 28-10-2021 08:15 - 28-10-2021 12:00 i uge 43
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (ALIV)

Mandag 01-11-2021 08:15 - 01-11-2021 10:00 i uge 44
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (ALIV)

Onsdag 03-11-2021 10:15 - 03-11-2021 12:00 i uge 44
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (ALIV)

Torsdag 04-11-2021 08:15 - 04-11-2021 10:00 i uge 44
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (ALIV)

Mandag 08-11-2021 08:15 - 08-11-2021 10:00 i uge 45
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (ALIV)

Torsdag 11-11-2021 08:15 - 11-11-2021 10:00 i uge 45
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (ALIV)

Mandag 15-11-2021 08:15 - 15-11-2021 10:00 i uge 46
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (ALIV)

Torsdag 18-11-2021 08:15 - 18-11-2021 10:00 i uge 46
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (ALIV)

Mandag 29-11-2021 08:15 - 29-11-2021 10:00 i uge 48
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (ALIV)

Torsdag 02-12-2021 08:15 - 02-12-2021 12:00 i uge 48
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (ALIV)

Torsdag 09-12-2021 09:45 - 09-12-2021 10:00 i uge 49
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring - Aflevering (ALIV)

Mandag 10-01-2022 08:15 - Onsdag 12-01-2022 18:00 i uge 02
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring - Mundtlig prøve (ALIV)

Fredag 04-02-2022 10:00 - 04-02-2022 10:00 i uge 05
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring - Omprøve aflevering (ALIV)

Onsdag 23-02-2022 08:15 - Torsdag 24-02-2022 18:00 i uge 08
Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring - Mundtlig omprøve (ALIV)