PDF til print    Find kalender

Projektorienteret praktikforløb (Arbejdslivsstudier)

Semester
E2021
Uddannelse
Arbejdslivsstudier
Aktivitetstype
Praktik
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig et projektorienteret praktikforløb, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for evt. andre studieaktiviteter og deres eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke studieaktiviteter du vælger.

Særligt for projektorienteret praktikforløb gælder det, at du skal have godkendt forløbet inden det starter. [Du kan læse mere omkring godkendelsesprocessen her]( https://intra.ruc.dk/index.php?id=43596 ””).

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for study activities, please be aware of potential conflicts between teaching schedule and exam dates. The planning of study activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which activities you choose.

Please be aware of the approval requirements for a project-oriented internship. [You can read more about the approval process here] (https://intra.ruc.dk/nc/en/students/student-hub/student-hub/ruc-studie-og-karrierevejledning/internship/project-oriented-internship/).

Uddybende beskrivelse

Det er en forudsætning for godkendelse af praktik som del af Arbejdslivsstudier, at der er et klart arbejdslivsperspektiv i praktikken. Se nærmere i Studieordningen og kontakt gerne praktikansvarlig på Arbejdslivsstudier. Når du overvejer en praktik er det derfor vigtigt, at du gør dig klart, hvordan du fastholder et arbejdslivsperspektiv i din praktik. Det er legitimt, at praktikken indeholder elementer, der ikke har en klar arbejdslivsvinkel, men vær opmærksom på, at din praktik ikke bliver helt spist op af arbejdsopgaver, der er svære at inddrage som arbejdslivsrelevante. Erfaringen er, at det er svært at få skrevet den praktikrapport, som er studiedelen af praktikken, hvis man ikke har gjort sig klart, hvordan arbejdslivsperspektivet fastholdes – og det kan godt blive udfordret af de løbende opgaver.

Du kan finde langt de fleste informationer du har brug for i dette link. https://intra.ruc.dk/for-studerende/student-hub/student-hub-sys-foldere/ruc-studie-og-karrierevejledning/praktik/projektorienteret-praktikforloeb/ Der afholdes fælles RUC arrangementer med informationer og inspiration.

Projektforløbet

Du vil blive tilknyttet en praktikvejleder. Forløbet aftales med vejleder; om muligt tilrettelægges forløbet som klyngevejledning. Vejledningsforløbet vil typisk bestå af tre vejledningsmøder: Et indledende til at igangsætte arbejdet med praktikrapporten, et midtvejsmøde med opsamling på fokus, teoretiske perspektiver og refleksioner ifht. praktikken og praktikrapporten, og et møde i den sidste del af forløbet, hvor der diskuteres et rapportudkast.

Arbejdet med rapporten: Det er krævende at udarbejde praktikrapporten. Dels kan det være tidspresset både at indgå i arbejdsopgaver på praktikstedet og skrive praktikrapport. Dels er det krævende at oversætte den praktiske erfaring fra praktikken i teoretisk informerede analyser. Nogle måder at få det til at glide nemmere kan være at aftale med praktikstedet, at du i starten bruger ½ dag om ugen på rapporten og i de sidste måneder 1 dag, samt om muligt at du op til aflevering kan få frigjort 1 uge til at skrive. Før fra dag ét logbog over dine observationer over praktikken og over, hvad der kan være et egnet fokus for rapporten. Gør det løbende. De ting du undrer dig over i starten af praktikken kan være selvfølgeligheder til sidst, men kan være et godt afsæt for rapporten. Reflekter løbende - gerne i din logbog - over samspillet mellem praktikken og teoretiske perspektiver du har mødt på Arbejdslivsstudier.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Praktikken er inkl. både praktikophold og praktikrapport berammet til 15 ECTS-point hvilket svarer til en forventet studenterarbejdsindsats på 375-450 timer. Heraf er det forventningen at 25-35% af tiden bruges på praktikrapporten.

Pensum

Selvvalgt med støtte fra vejleder

Evaluering- og feedback former

Feedback til de studerende sikres løbende via vejledning, peer-feedback fra medstuderende, samt gennem eksamen.

Herudover evalueres alle uddannelseselementer på Arbejdslivsstudier i en treårig evalueringsturnus. Resultatet af evalueringen diskuteres i studienævnet og i arbejdslivsforum og offentliggøres. Bemærkninger angående tilrettelæggelse og indhold af uddannelseselementer kan desuden altid sendes til studielederen.

Studieleder/faglig koordinator
Peter Hagedorn-Rasmussen (peterhag@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Sidsel Lond Grosen (sgrosen@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Viden om faglige problemstillinger i for uddannelsen relevante konkrete praksissammenhænge

 • Viden om krav til og betingelser for konkret opgaveløsning i den sammenhæng, hvor praktikken foregår.

 • Viden om, hvordan for uddannelsen relevante teorier, begreber og metoder kan bruges til at forstå, analysere, vurdere og/eller ændre relevant praksis.

 • Færdigheder:

 • Kunne identificere, analysere og diskutere konkrete faglige problemstillinger i relation til praktikstedets aktiviteter og genstandsfelt ved hjælp af for uddannelsen relevante teorier og metoder.

 • Kunne identificere og udvikle nye forståelser og ny viden i mødet mellem uddannelsens teorier, metoder og begreber og fagområdets praksis.

 • Kompetencer:

 • Kompetence til at evaluere og reflektere over, hvordan hidtidig opnået viden, færdigheder og kompetencer gennem uddannelsen kan anvendes i arbejdet med analyse af relevante praksisopgaver og for uddannelsen relevante problemstillinger.

 • Kompetencer til at gennemføre opgaver under de mulighedsbetingelser, der eksisterer i en konkret organisatorisk sammenhæng.

 • I stand til at gå i dialog med andre faggrupper om, hvordan egen viden og færdigheder kan bidrage til en kvalificeret opgaveløsning.

Overordnet indhold

Praktikken skal give den studerende mulighed for at afprøve sin faglige profil og kvalificere sine jobmuligheder.

Praktikforløbet skal give den studerende mulighed for at opnå praktiske erfaringer med at arbejde professionelt med problemstillinger inden for Arbejdslivsstudiers fagfelt og reflektere over sammenhængen mellem fagets teori og praksis.

Type

Projektorienteret praktik

Undervisnings- og arbejdsform

Som hovedregel skaffer den studerende selv et praktiksted.

Alle studerende tildeles en praktikvejleder. Der afholdes et formøde med vejleder. Vejlederen er behjælpelig med at indgå de nødvendige aftaler med praktikstedet, herunder en skriftlig gensidig praktikaftale, som også vejlederen skal underskrive.

Vejlederen skal vurdere at praktikstedet, og de funktioner den studerende skal varetage under praktikken, er af en sådan karakter, at den studerendes læring og kompetenceudvikling sikres. Praktikvejlederen bidrager til at den studerende etablerer et akademisk fagligt fundament, gennemfører en vidensproduktion i forbindelse med praktikken, og sammenfatter praktikerfaringerne og den etablerede viden i en praktikopgave.

Praktikopgaven har karakter af en almindelig projektopgave, i hvilken der indgår case-baseret viden, hvor casen i dette tilfælde er praktikstedets organisation og/eller de opgaver praktikanten løser.

Praktikstedet kan evt. også bidrage til vejledningen af den studerende.

Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af en praktikprojektrapport.

Prøven starter med et oplæg om de opgaver, der er varetaget i praktikforløbet,og de vigtige læringselementer i praktikken. Oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 5 min.
Oplægget efterfølges af en samtale mellem den studerende og bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for praktikprojektrapportens fagområde(r).

Praktikprojektrapporten skal være på 24.000-60.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40048
Sidst ændret 12/04/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 05-01-2022 10:00 - 05-01-2022 10:00 i uge 01
Projektorienteret praktikforløb - Projektaflevering (ALIV)

Mandag 10-01-2022 08:15 - Mandag 31-01-2022 18:00 i uge 02 til uge 05
Projektorienteret praktikforløb - Mundtlig eksamensperiode (ALIV)

Tirsdag 01-02-2022 08:15 - Mandag 28-02-2022 18:00 i uge 05 til uge 09
Projektorienteret praktikforløb - Mundtlig reeksamensperiode (ALIV)