PDF til print    Find kalender

Projekt - Empiriske studier af forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst

Semester
E2021
Uddannelse
Arbejdslivsstudier
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Projektforløbet

Se study.ruc.dk om semesteropstart

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Den beskrevne forventede arbejdsindsats er timeforbrug for hver studerende. konfrontation, evaluering og eksamen er gennemsnit v. projektgruppe på fire medlemmer.

For et 15 ects projekt er den samlede forventede arbejdsindsats 405 studenterarbejdstimer, hvilket svarer til ca. 18 timer pr. uge i løbet af semesteret. arbejdet kan forventes at være fordelt på følgende aktiviteter:

 • Selvstændigt arbejde i projektgruppen: ca. 354 timer - vejledningstimer (konfrontationstid): ca. 6 timer

 • Evaluering (konfrontationstid, forberedelse af opponering): ca. 6 timer - eksamensforberedelse: ca. 37 timer - eksamen: ca. 2 timer

Pensum

Pensum er selvvalgt

Evaluering- og feedback former

Feedback til de studerende sikres løbende via vejledning, problemformuleringsseminar, intern evaluering og eksamen.

Herudover evalueres alle uddannelseselementer på Arbejdslivsstudier i en treårig evalueringsturnus.

Resultatet af evalueringen diskuteres i studienævnet og i arbejdslivsforum og offentliggøres. Bemærkninger angående tilrettelæggelse og indhold af uddannelseselementer kan desuden altid sendes til studielederen.

Studieleder/faglig koordinator
Peter Hagedorn-Rasmussen (peterhag@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Annette Kamp (kamp@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Som forudsætning for at deltage i prøven skal den studerende have deltaget i midtvejsevaluering. Den studerende skal deltage i midtsvejsevalueringen med forudgående aflevering af skriftligt oplæg og med aktiv deltagelse i midtvejsevalueringsaktiviteter.

Ved midtsvejsevaluering får projektgruppen gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion mulighed for at kvalificere projektets samlede design, problemformulering og besvarelse af denne. Til midtsvejsevalueringen fremsendes et skriftligt oplæg samt forberedes mundtlig feedback. Oplægget skal have et omfang på minimum 12.000 antal tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på maksimalt 48.000 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Studerende, der er ikke deltager i midtsvejsevalueringen f.eks. pga. sygdom eller lignende, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback til opponentgruppen og egen vejleder. Den skriftlige feedback skal være på minimum 2.400 antal tegn inkl. mellumrum og må have et omfang på maksimalt 4.800 antal tegn inkl. mellemrum. Den skriftlige feedback godkendes af kursusansvarlig.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Den studerende opnår viden om forskellige praktiske, teoretiske og metodiske tilgange til at skabe og studere forandring af arbejdslivet

 • Den studerende kan på baggrund af viden om relevant institutionel kontekst reflektere over, hvordan den skaber betingelser for forandring af arbejdslivet

 • Den studerende kan identificere specifikke videnskabelige problemstillinger i relation til et konkret genstandsfelt og projektarbejdets overordnede tematisering

 • Færdigheder:

 • Den studerende kan efter endt projektforløb analysere forandring af arbejdslivet i en relevant institutionel kontekst

 • Den studerende mestrer valg af metoder samt udviklingen og anvendelsen af analysestrategi, der kan belyse ønskede aspekter af problemstillingen

 • Den studerende kan, på et videnskabeligt grundlag, reflektere over individuelle og organisatoriske problemstillinger i forhold til forandringsprocesser

 • Kompetencer:

 • Den studerende kan med en reflekteret og kritisk tilgang bidrage til at kvalificere en kollektiv proces, der omfatter samspil mellem teori og empirihåndtering

 • Den studerende kan tage ansvar for egen læring og faglige udvikling

 • Den studerende kan med afsæt i forskningsbaseret viden om en konkret arbejdslivsproblemstilling bidrage kritisk og konstruktivt til diskussion af forandring af arbejdet og konsekvenser af denne

Overordnet indhold

Projektarbejdets emne og problemstilling er selvvalgt og formuleres selvstændigt af de studerende indenfor det overordnede tema: Forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst.

Formålet med projektarbejdet på dette semester er at give de studerende analytisk og kritisk forståelse for forandringer af arbejdslivet, baggrunden for dem og konsekvenser af dem, og deres placering i en bredere samfundsmæssig, institutionel, kontekst.

Den overordnede tematiske ramme har til formål, at de studerende gennem projektarbejdet arbejder teoretisk og metodisk med diskussioner og analyser af forholdet og samspillet mellem kontekst og en mere konkret og nærmere afgrænset problemstilling. Denne ramme for det problemorienterede, deltagerstyrede projektarbejde sikrer desuden, at projektarbejdet får en eksemplarisk karakter. Igennem projektarbejdet skal det demonstreres, at den studerende har en omfattende forståelse af samspillet mellem problemstilling, emne, kontekst og feltets øvrige kompleksitet.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Der arbejdes problemorienteret i deltagerstyrede grupper. Dannelsen af projektgrupper foregår som del af det af studiet arrangerede projektdannelsesforløb, hvor der dannes grupper og arbejdes med at kvalificere projektideer. Projektarbejdet understøttes udover projektdannelsesforløbet af projektvejledning og udviklingsrettet evaluering.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige område, der relaterer til projektrapportens faglige område.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.

Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 24.000 og maksimum 91.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 28.800 og maksimum 110.400 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 33.600 og maksimum 132.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 40.800 og maksimum 172.800 antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 50.400 og maksimum 192.000 antal tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41008
Sidst ændret 02/02/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 01-09-2021 10:15 - 01-09-2021 16:00 i uge 35
Projektrapport - Empiriske studier af forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst - Semesterstart (ALIV)

Tirsdag 21-09-2021 08:15 - 21-09-2021 14:00 i uge 38
Projektrapport - Empiriske studier af forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst - Projektdannelse (ALIV)

Onsdag 22-09-2021 08:15 - 22-09-2021 13:00 i uge 38
Projektrapport - Empiriske studier af forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst - Projektdannelse (ALIV)

Onsdag 06-10-2021 08:15 - 06-10-2021 18:00 i uge 40
Projektrapport - Empiriske studier af forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst - Problemfeltsseminar (ALIV)

Torsdag 07-10-2021 08:15 - 07-10-2021 18:00 i uge 40
Projektrapport - Empiriske studier af forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst - Problemfeltsseminar (ALIV)

Tirsdag 09-11-2021 10:00 - 09-11-2021 10:00 i uge 45
Projektrapport - Empiriske studier af forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst - Aflevering af oplæg til intern evaluering (ALIV)

Mandag 15-11-2021 10:15 - 15-11-2021 16:00 i uge 46
Projektrapport - Empiriske studier af forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst - Intern evaluering (ALIV)

Tirsdag 16-11-2021 08:15 - 16-11-2021 14:00 i uge 46
Projektrapport - Empiriske studier af forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst - Intern evaluering (ALIV)

Torsdag 18-11-2021 10:15 - 18-11-2021 16:00 i uge 46
Projektrapport - Empiriske studier af forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst - Intern evaluering (ALIV)

Onsdag 05-01-2022 10:00 - 05-01-2022 10:00 i uge 01
Projekt - Empiriske studier af forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst - Projektaflevering (ALIV)

Mandag 10-01-2022 08:15 - Mandag 31-01-2022 18:00 i uge 02 til uge 05
Projekt - Empiriske studier af forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst - Mundtlig eksamensperiode (ALIV)

Tirsdag 01-02-2022 08:15 - Mandag 28-02-2022 18:00 i uge 05 til uge 09
Projekt - Empiriske studier af forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst - Mundtlig reeksamensperiode (ALIV)