PDF til print    Find kalender

Praktikunderstøttende kursus (Arbejdslivsstudier)

Semester
E2021
Uddannelse
Arbejdslivsstudier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration is happing through stads selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Det praktikunderstøttende kursus er kun for de studerende der har valgt tværfagligt praktik (”10+10” praktik) i E20 i fagkombinationerne:

Psyk1 - Pæd2

Pæd1 - Psyk2

Aliv1 – Pæd2

Pæd1 – Aliv2

Psyk1 – Aliv2

Aliv1 – Psyk2

Kurset afvikles i tæt forbindelse med de studerendes praktikforløb, således at det støtter op om og giver mulighed for videreudvikling af de studerendes arbejdsopgaver på praktikstedet såvel som bearbejdning af de studerendes erfaringer med deres akademiske faglighed i en konkret praksis. Dette sker på 2 måder: For det første afholdes de enkelte kursusgange så vidt muligt ude på de forskellige praktikpladser, hvor den praktik-studerende tilrettelægger dagen og hvor praktikværten giver en introduktion til praktikstedet m.m. og derefter forsætter kurset kun med de studerende og kursuslærer. På denne måde erhverver de praktikstuderende en konkret viden om de forskellige sektorer på arbejdsmarkedet – og dermed gerne en udvidelse af jobsøgningsfeltet.

For det andet skal hver studerende til hver kursusgang have udarbejdet en ”Læringslog” som indeholder de seneste udfordringer, overraskende oplevelser og ønske om faglig sparring. Denne læringslog lægges på kursets specielle fortrolige moodle, læses af de andre kursusdeltager som en del af kursusforberedelsen og indgår i kursusgangens erfaringsudveksling og –bearbejdelse. Dvs. grundig feedback ved hver kursusgang. Elementer af læringsloggerne kan indgå i praktikportfolien. Emner på kurset og dermed oplæg og tekster afhænger af de arbejdsopgaver og udfordringer, de studerende kommer ud for og derfor aftales det konkrete indhold (tekster og oplæg fra kursuslærer og studerende) fra kursusgang til kursusgang men følgende temaer har været flittige gengangere:

 • Læringsportfolio

 • Didaktik

 • Projektledelse

 • Praksisfælleskaber og deltagerbaner

 • Meningsskabelse i arbejdet

 • Kvalifikationer og kompetenceudvikling

 • Employability

ligesom at nedenstående kursusdatoer kan ændres bl.a. på grund af praktikværters øvrige aktiviteter m.m.

Kurset bestås ved læringslog til hver kursusgang, aktiv deltagelse gennem læsning af andres læringslog og aktiv deltagelse i erfaringsudveksling og –bearbejdning, læsning af aftalte tekster samt deltagelse i de faglige diskussioner. Min 80% fremmøde. Kurset har følgende ECTS deklarering:

Tilstedeværelse på kurset 24 timer

Forberedelse til kursusgangene 60 timer

Refleksion og skrivning af læringslog til hver kursusgang 54 timer

I alt 138 timer

Kursuslærer er Jørgen Rafn, rafn@ruc.dk Tlf. 4674 2666 som kan kontaktes, hvis der er spørgsmål og/eller kommentarer.

De studerende vil få en mail med uddybende informationer om bl.a. tekster til 1. kursusgang Kursusdagene er som følger

 1. kursusgang – u36 Torsdag den 03.09.20 09:15 – 13:00, på RUC
 2. kursusgang – u38 Tirsdag den 15.09.20 09:15 – 13:00, hos et praktiksted
 3. kursusgang – u40 Tirsdag den 29.09.20 09:15 – 13:00, hos et praktiksted
 4. kursusgang – u42 Tirsdag den 13.10.20 09:15 – 13:00, hos et praktiksted
 5. kursusgang – u44 Tirsdag den 27.10.20 09:15 – 13:00, hos et praktiksted
 6. kursusgang – u46 Tirsdag den 10.1120 09:15 – 13:00, hos et praktiksted
Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Se under Uddybende beskrivelse

Pensum

Se under Uddybende beskrivelse

Evaluering- og feedback former

Se under Uddybende beskrivelse

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Jørgen Rafn (rafn@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse

Den studerende skal være aktiv i et godkendt tværfagligt projektorienteret praktikforløb.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden:

Viden om og identifikation af, hvordan for uddannelsen relevante teorier, begreber og metoder kan bruges til at forstå, analysere, vurdere og ændre relevant praksis.

 • Indsigt i og overblik over for uddannelsen centrale teoretiske forståelsesrammer og analysetilgange i arbejdet med konkrete praktiske problemstillinger.

 • Færdigheder:

 • Kunne identificere, analysere og diskutere konkrete praktiske problemstillinger ved hjælp af for uddannelsen relevante teorier og metoder.

 • Kunne identificere, analysere og diskutere konkrete praktiske problemstillinger ved hjælp af for uddannelsen relevante teorier og metoder.

 • Kompetencer:

 • Evaluering og refleksion over, hvordan hidtidig opnået viden, færdigheder og kompetencer gennem uddannelsen kan anvendes i arbejdet med analyse af relevante praksisopgaver og for uddannelsen relevante problemstillinger.

 • Evne til selvstændigt at reflektere over egen læreproces og læringsudbytte i forhold til læringsmålene for modulet.

 • Evne til at indgå i samarbejde med fagfæller med henblik på at udvikle egne og fagfællers viden, færdigheder og kompetencer.

Overordnet indhold

Kursets formål er at give den praktikstuderende mulighed for systematisk at reflektere og teoretisk underbygge de praktiske erfaringer med at varetage udvalgte arbejdsopgaver indenfor et fagligt relevant arbejdsområde. Desuden er det kursets mål at understøtte den praktikstuderendes arbejde med praktikportefølje eller praktikrapport. Kurset giver de praktikstuderende mulighed for faglig sparring, udveksling og bearbejdning af erfaringer undervejs i praktikopholdet. Kurset giver den praktikstuderende et samlet billede af kompetencer og kvalifikationer erhvervet gennem den hidtidige uddannelse, og hvordan disse forholder sig til de erfaringer, den studerende får gennem praktikforløbet.

På kurset diskuteres relevant teori i forhold til de arbejdsopgaver og udfordringer, de studerende har på de forskellige praktiksteder. Det tilstræbes at afholde dele af kursusdagene på de praktikstuderendes praktiksteder, med henblik på at give de studerende mulighed for at forstå relationen mellem arbejdsindhold og faggrundlag i lyset af organisering og struktur på de forskellige praktiksteder.

Type

Obligatorisk kursus i forbindelse med tværfagligt problemorienteret praktikforløb.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen skifter mellem oplæg fra kursusholdere, indlæg fra de praktikstuderende, diskussion af fælles erfaringer og udfordringer i spændet mellem arbejdsindhold og faglighed. Det tilstræbes, at dele af kurset foregår på de praktikstuderendes praktiksted, således omfatter kursets arbejdsform også arbejdspladsbesøg.

I forbindelse med undervisningen leverer den studerende afgrænsede eksempler på fagligt relevante arbejdsopgaver til fælles diskussion, deltager i udpegning af relevant litteratur til fælles diskussion og deltager i tilrettelæggelse af en kursusgang. Den studerende tilstræber at gøre praktiksted tilgængelig for besøg af fagfæller.

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse.

Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-ekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer, supervisionsgrupper, feedback-sessioner).

Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af undervisningsgangene.

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere 3 skriftlige produkter udarbejdet individuelt og i grupper (gruppeprodukt følges op af mundtlige gruppeoplæg).
- Den studerende skal i forløbet deltage i mindst én tilrettelæggelse af kursusgang.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41292
Sidst ændret 02/02/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 06-09-2021 14:15 - 06-09-2021 18:00 i uge 36
Praktikunderstøttende kursus (ALIV)

Mandag 13-09-2021 14:15 - 13-09-2021 18:00 i uge 37
Praktikunderstøttende kursus (ALIV)

Mandag 20-09-2021 14:15 - 20-09-2021 18:00 i uge 38
Praktikunderstøttende kursus (ALIV)

Mandag 27-09-2021 14:15 - 27-09-2021 18:00 i uge 39
Praktikunderstøttende kursus (ALIV)

Mandag 04-10-2021 14:15 - 04-10-2021 18:00 i uge 40
Praktikunderstøttende kursus (ALIV)

Mandag 18-10-2021 14:15 - 18-10-2021 18:00 i uge 42
Praktikunderstøttende kursus (ALIV)

Mandag 01-11-2021 14:15 - 01-11-2021 18:00 i uge 44
Praktikunderstøttende kursus (ALIV)

Mandag 01-11-2021 18:00 - 01-11-2021 18:00 i uge 44
Praktikunderstøttende kursus - Eksamen (ALIV)

Mandag 07-02-2022 10:00 - Lørdag 12-02-2022 10:00 i uge 06
Praktikunderstøttende kursus - Skriftlig omprøve (ALIV)