PDF til print    Find kalender

Kursus: Arbejde og subjektivitet i senkapitalismen

Semester
E2021
Uddannelse
Arbejdslivsstudier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Kurset har fokus på de forandringer, der finder sted i arbejdslivet, og de modsætninger og ambivalenser, som de giver anledning til for medarbejderne. Det handler for eksempel om, at medarbejderne tilbydes større muligheder for indflydelse og selvbestemmelse, men samtidig forventes at identificere sig mere med arbejdet og stille deres personlighed til rådighed for virksomheden. Den selvledende medarbejder hyldes, samtidig med at der stilles stadig større og mere detaljerede krav til resultatet af medarbejdernes arbejdsindsats. Temaer på kurset kan for eksempel være: - Arbejde og subjektivitet – læring, disciplinering og selvrealisering - Faglighed mellem autonomi og styring - Anerkendelse som respekt eller som udnyttelse - Prekarisering og akademisk arbejde - Læring i arbejdslivet – Arbejdslivets læringsmiljøer - Arbejdslivets tidsmiljøer - Arbejdsidentitet – Fagidentitet og professionsidentiteter

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kurset tæller for 5 ECTS-point som svarer til 135 studenterarbejdstimer. Konfrontationstimer udgør ca. 20 timer ud af det samlede studenterarbejdstimer. De resterende er læsning og bearbejdning af kursuslitteraturen og til aktiv deltagelse uden for undervisningstiden. Det omfatter blandt andet gruppeaktiviteter med bearbejdning og forberedelse af tekstfremlæggelse og sammenfatninger af kursusgangenes indhold. De studerende forventes at være aktivt deltagende: - ved at forberede sig og læse den opgivne kursuslitteratur, - ved at deltage aktivt i alle kursusgange og her deltage i øvelser og opgaver, - ved at deltage i studentergruper, der forbereder og fremlægger oplæg på kursusgangene med udgangspunkt i tekster fra kursuslitteraturen, - ved i grupper at udarbejde skriftlige sammenfatninger af centrale pointer fra de enkelte kursusgange.

Pensum

Teksterne til kurset lægges på moodle 3 uger inden kurset starter. Teksterne kan hentes ned fra moodle enten som tekstfil (pdf) eller som link til fuldtekst på REX.

Evaluering- og feedback former

Evaluering og feedback Kurset evalueres løbende gennem dialog med de studerende om kursets indhold og undervisningsformer. Ved indledning og afslutningen hver kursusgang opfordres de studerende til at vurdere den valgte kursus-form, blandt andet balancen mellem forelæsning, case-/tekstarbejde gennem egen bearbejdning af tekster og faglige problemstillinger med relation til praksis. Ved afslutningen af kurset opfordres de studerende til at udfylde et kort skriftligt elektronisk evaluerings-skema. Resultatet anvendes til forbedring af kurset.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Niels Warring (warring@ruc.dk)
Prøveform

På baggrund af den fortsat ekstraordinære situation ifm. Corona, har studienævnet besluttet at ændre prøveform i studieordningen.

Denne ændring gælder for efterårssemester E20 og forårssemester F21.

Prøveformen på kurset er ændret til følgende:

Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.

Ved aktiv deltagelse forstås:

 • Den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-ekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer, supervisionsgrupper, feedback-sessioner).

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:

 • Den studerende skal i forløbet aflevere et skriftligt produkt.

 • Den studerende skal i forløbet deltage i en tilrettelæggelse af kursusgang.

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.

Censur: Ingen

ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Den studerende opnår indsigt i forskellige (videnskabs)teoretiske tilgange til forståelse og analyse af problemstillinger relateret til forholdet mellem arbejde og subjektivitet. Fokus rettes mod samtidsaktuelle diskussioner af mening i arbejdet og betydningen af faglighed som kilde til identitets- og meningsdannelsesprocesser i arbejdslivet.

 • Den studerende opnår indsigt i, hvordan forskellige tilgange adresserer tiltag mod organisations- og medarbejderudvikling på forskellige måder i praksis.

 • Færdigheder:

 • Den studerende bliver i stand til at arbejde med analyse og udvikling i relation til faglighedens rolle i moderne organisationers udviklingsarbejde, herunder med fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere på forskellige niveauer i arbejdslivet, samt i relation til de faglige organisationers tilgang til faglighedsunderstøttende interessevaretagelse.

 • Den studerende kan på et reflekteret, videnskabeligt grundlag, arbejde handlingsrettet med problemstillinger knyttet til mål om fremme af faglighed og læring i arbejdslivet.

 • Den studerende kan formidle betydningen af nye udviklingstiltag og diskutere disse med feltets aktører på et reflekteret og videnskabeligt grundlag.

 • Kompetencer:

Den studerende kan efter afsluttet kursus anvende sin viden til at forholde sig analytisk og kritisk til forskellige former for faglighedsforståelser og kompetenceudviklingsstrategier i arbejdslivet og dermed på et operationelt plan indgå i samarbejde med andre faglige aktører og beslutningstagere om udvikling af faglighed og læringsmuligheder i arbejdslivet.

Overordnet indhold

I dette kursus gives den studerende teoretisk og praktisk indsigt i spørgsmål vedrørende forholdet mellem arbejde og subjektivitet. Der fokuseres i undervisningens tilrettelæggelse på udfoldelse af teoretiske tilgange til forståelse af faglighed, ’mening i arbejdet’, samt forskellige aspekter af læring og kompetenceudvikling i arbejdslivet. Der introduceres til forskellige teoretiske positioner og betydningen af disse i relation til forståelse af det komplekse samspil mellem organisationsstrukturer, faglighed og identitets- og meningsdannelsesprocesser i arbejdslivet. Kurset beskæftiger sig endvidere med betydningen heraf i forhold til praksis, f.eks. via konkrete eksempler fra forsknings- og udviklingsarbejde på området.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen gennemføres som en forelæsningsrække med forelæsninger, studenterpræsentationer og fælles diskussioner af kursuslitteraturen. Studenterpræsentationerne tager udgangspunkt i en form, som bestemmes af de kursusansvarlige (fx ved udlevering af guidende læsespørgsmål). Oplæggene evalueres ved direkte feedback fra undervisere og de øvrige studerende.

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse.

Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-ekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer, supervisionsgrupper, feedback-sessioner).

Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af undervisningsgangene.

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere et skriftligt produkt.
- Den studerende skal i forløbet deltage i en tilrettelæggelse af kursusgang.

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 19.200 og maksimum 28.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Den normerede arbejdstid er 5 dage. Andre prøver kan derfor forekomme inden for hjemmeopgavens varighed.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41015
Sidst ændret 03/08/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 09-09-2021 10:15 - 09-09-2021 12:00 i uge 36
Arbejde og Subjektivitet i senkapitalismen (ALIV)

Torsdag 16-09-2021 10:15 - 16-09-2021 12:00 i uge 37
Arbejde og Subjektivitet i senkapitalismen (ALIV)

Torsdag 23-09-2021 10:15 - 23-09-2021 12:00 i uge 38
Arbejde og Subjektivitet i senkapitalismen (ALIV)

Torsdag 30-09-2021 08:15 - 30-09-2021 12:00 i uge 39
Arbejde og Subjektivitet i senkapitalismen (ALIV)

Torsdag 07-10-2021 10:15 - 07-10-2021 12:00 i uge 40
Arbejde og Subjektivitet i senkapitalismen (ALIV)

Torsdag 14-10-2021 08:15 - 14-10-2021 12:00 i uge 41
Arbejde og Subjektivitet i senkapitalismen (ALIV)

Torsdag 28-10-2021 08:15 - 28-10-2021 12:00 i uge 43
Arbejde og Subjektivitet i senkapitalismen (ALIV)

Torsdag 28-10-2021 12:00 - 28-10-2021 12:00 i uge 43
Arbejde og Subjektivitet i senkapitalismen - Eksamen (ALIV)

Mandag 03-01-2022 10:00 - Mandag 17-01-2022 10:00 i uge 01 til uge 03
Arbejde og Subjektivitet i senkapitalismen - Skriftlig omprøve (ALIV)