PDF til print    Find kalender

Kursus: Anvendelsesorienteret arbejdslivsforskning

Semester
E2021
Uddannelse
Arbejdslivsstudier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Dette studieforløb gennemføres i relation til væsentlige forskningstematiske projekter og områder, som involverer videnskabeligt personale knyttet til Arbejdslivsstudier. Studienævnet tager løbende stilling til, hvilke områder og projekter, der skal indgå i forløbet, ud fra den aktuelle forskning ved center for arbejdslivsforskning. I relation til det enkelte forskningstematiske projekter og områder tilrettelægges et forløb. De studerende introduceres til forskningstemaer, problemstillinger og foreliggende viden på området, og de studerende skal sætte sig ind i den forskningslitteratur, der kendetegner området og foretage en kritisk vurdering af denne. Endvidere skal de studerende gennem forløbet foretage en undersøgelse og vurdering af, hvordan den relevante forskningslitteratur kan anvendes og spille sammen med erfaringer og viden i praksis. En forsker tæt tilknyttet til forskningstemaet fungerer som vejleder til hver af disse forløb. I efteråret 2021 er der to temaer. Det er hhv. 'Præfarisering og ’Arbejde og Tid’. Temaet 'Prekarisering' har de seneste år vundet udbredelse som begreb til at beskrive en udvikling på arbejdsmarkedet i retning af øget usikkerhed i ansættelsen og generel social udsathed. Også i Danmark er udbredelsen af prekært arbejde blevet debatteret og forskningsmæssigt behandlet. Prekarisering er imidlertid i disse diskussioner blevet forstået på forskellige måder og med forskellige tilgange, f.eks. på arbejdsmarkedsniveau, og på subjektivt niveau, ligesom omfang, tendenser og konsekvenser er genstand for fortsat debat. Herunder udbredelsen af prekære arbejdsforhold blandt akademikere. Temaet ’Arbejde og Tid’ er baseret på den forskning der udføres af forskerne tilknyttet arbejdslivsstudier, indenfor dette tema. Indenfor temaet kobles arbejdssociologien og tidssociologien, med særlig fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Temaet fokuserer på forholdet mellem arbejdstid, intensitet i arbejdet, tidskonflikter og psykiske belastninger i arbejdet. For eksempel hvordan tiden i arbejdet opleves når grænseløse arbejdsforhold gør arbejdet uforudsigeligt, kompliceret, kaotisk og intenst.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Studerende forventes at bruge ca. 270 timer på kurset. Der er 6 kursusgange og de er alle dobbelt kursusgange (samlet konfrontationstid ca. 24 timer samt ca. 60 timers samlet forberedelse). De enkelte kursusgange består af en klassisk forelæsning med efterfølgende dialogøvelser. I løbet af kursusperioden udarbejdes et tematisk litteraturstudie (samlet arbejdstid ca. 140 timer). Heri indgår arbejde med søgning efter og læsning af ca. 750 siders pensum, der primært består af selvvalgt litteratur til gennemførelse af et tematisk litteraturstudie. Litteraturstudiet er tematisk relateret til kursets indhold og skal knyttes an til et praksisfelt.En væsentlig del af tiden bruges på i grupper at udarbejde det tematiske litteraturstudie, der er en forudsætning for at gå til essayeksamen. Udarbejdelsen af det tematiske litteraturstudieer et af de centrale omdrejningspunkter for dette kursus. Det forventes at grupperne mødes flere gange om deres litteraturstudie. Der er mulighed for løbende vejledning i forhold til udarbejdelse af litteraturstudiet. På kurset introduceres til systematisk litteratursøgning og håndtering af store mænger litteratur. Litteraturstudiet skal fremlægges for holdet og der skal opponeres på hinandens litteraturstudie (tidsforbrug ca. 6 timer). Kurset afsluttes med en individuel skriftlig hjemmeopgave i relation til det tematiske litteraturstudie (samlet arbejdstid ca. 40 timer).

Pensum

Pensum er primært baseret på selvvalgt litteratur til litteraturstudiet. Eventuel gennemgående litteratur vil blive annonceret senere.

Evaluering- og feedback former

Løbende og afslutningsvis. Herunder vejledning og fremlæggelsesseminar.

Herudover evalueres alle uddannelseselementer på Arbejdslivsstudier i en treårig evalueringsturnus.

Resultatet af evalueringen diskuteres i studienævnet og i arbejdslivsforum og offentliggøres. Bemærkninger angående tilrettelæggelse og indhold af uddannelseselementer kan desuden altid sendes til studielederen.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Henrik Lambrecht Lund (llund@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen, at det litteraturreview, der udarbejdes som del af kurset, er godkendt af underviser.

Litteraturreviewet skal have et omfang på minimum 19.200 antal tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på maksimalt 24.000 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse, og der er anvendt et eksamensforsøg.

Litteraturreviewet skal referere til minimum. 750 siders selvvalgt litteratur. Arbejdet med litteraturreviewet påbegyndes ved kursets start, og afleveres 7 dage før kursets afsluttende fremlæggelsesseminar. Datoen for afleveringen udmeldes forud for kursusstart.

Omprøven svarer til det ordinære forudsætningskrav.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden:

  • Forløbet vil på baggrund af forskning på det højeste internationale niveau give den studerende dybtgående indsigt i en afgrænset problemstilling i arbejdslivet, og i udvalgte teorier og metoder, anvendt i arbejdslivsforskning.

  • Den studerende bliver i stand til at reflektere over udvalgte metoders betydning for arbejdslivsforskning, samt disses betyding for forskningens anvendelsesmuligheder.

  • Færdigheder:

  • Forløbet vil udvikle den studerendes færdigheder i at vurdere den videnskabelige værdi af arbejdslivsforskning, og forløbet vil give den studerende færdigheder i vurdering af forskningsresultater

  • Forløbet vil give den studerende færdigheder i at vurdere forskningsresultater og disses implikationer for praksis.

  • Kompetencer:

Den studerende vil blive i stand til at indgå i et samspil med forskning, hvilket vil styrke den studerendes evne til at anvende forskningsbaseret viden og indgå selvstændigt i analytiske opgaver i praksis. Forløbet vil styrke den studerendes forudsætninger, processuelle forudsætninger for at skrive speciale og for at indgå i en egentlig forskerkarriere.

Overordnet indhold

Formålet med forløbet er at give den studerende dybdegående eksemplarisk indsigt i arbejdslivsforskningens problemstillinger, metoder og formidling. Herunder forskningens samspil med praksis.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Dette studieforløb gennemføres i relation til væsentlige forskningstematiske projekter og områder, som involverer videnskabeligt personale knyttet til Arbejdslivsstudier. Studienævnet tager løbende stilling til, hvilke områder og projekter, der skal indgå i forløbet, ud fra den aktuelle forskning ved Center forArbejdslivsforskning. I relation til de enkelte forskningstematiske projekter og områder tilrettelægges et forløb. De studerende introduceres til forskningstemaer, problemstillinger og foreliggende viden på området, og de studerende skal sætte sig ind i den forskningslitteratur, der kendetegner området og foretage en kritisk vurdering af denne. Endvidere skal de studerende gennem forløbet foretage en undersøgelse og vurdering af, hvordan den relevante forskningslitteratur kan anvendes og spille sammen med erfaringer og viden i praksis. En forsker tæt tilknyttet til forskningstemaet fungerer som vejlder til hver af disse forløb.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 12.000 og maksimum 16.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Den normerede arbejdstid er 5 dage. Andre prøver kan derfor forekomme inden for hjemmeopgavens varighed.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41011
Sidst ændret 29/03/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 21-09-2021 14:15 - 21-09-2021 18:00 i uge 38
Anvendelsesorienteret arbejdslivsforskning (ALIV)

Tirsdag 05-10-2021 14:15 - 05-10-2021 18:00 i uge 40
Anvendelsesorienteret arbejdslivsforskning (ALIV)

Tirsdag 12-10-2021 14:15 - 12-10-2021 18:00 i uge 41
Anvendelsesorienteret arbejdslivsforskning (ALIV)

Mandag 25-10-2021 14:15 - 25-10-2021 18:00 i uge 43
Anvendelsesorienteret arbejdslivsforskning (ALIV)

Tirsdag 02-11-2021 14:15 - 02-11-2021 18:00 i uge 44
Anvendelsesorienteret arbejdslivsforskning (ALIV)

Tirsdag 30-11-2021 14:15 - 30-11-2021 18:00 i uge 48
Anvendelsesorienteret arbejdslivsforskning (ALIV)

Onsdag 01-12-2021 10:00 - Onsdag 15-12-2021 10:00 i uge 48 til uge 50
Anvendelsesorienteret arbejdslivsforskning - Skriftlig prøve (ALIV)

Tirsdag 01-02-2022 10:00 - Tirsdag 15-02-2022 10:00 i uge 05 til uge 07
Anvendelsesorienteret arbejdslivsforskning - Skriftlig omprøve (ALIV)