PDF til print    Find kalender

Arbejde og forandringsmetoder (Arbejdslivsstudier)

Semester
E2021
Uddannelse
Arbejdslivsstudier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

2 kursusgange á 2 timers konfrontation og 10 timers forberedelse

3 kursugange á 6 timers konfrontation og 20 timers forberedelse

Planlægning af aktiv deltagelse i udvalgte kursusgange 25 timer

I alt 127 timer

Pensum

Vil fremgå af Moodle

Evaluering- og feedback former

De studerende modtager løbende feedback fra undervisere og medstuderende når kursets udvalgte metoder afprøves ved kursusgangene. Endvidere evalueres kursets indhold og læringsudbytte løbende og afslutningsvis.

Herudover evalueres alle uddannelseselementer på Arbejdslivsstudier i en treårig evalueringsturnus. Resultatet af evalueringen diskuteres i studienævnet og i arbejdslivsforum og offentliggøres. Bemærkninger angående tilrettelæggelse og indhold af uddannelseselementer kan desuden altid sendes til studielederen.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Klaus Tranetoft Nielsen (ktn@ruc.dk)
Peter Hagedorn-Rasmussen (peterhag@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

 • Den studerende kan, på et videnskabeligt grundlag, forstå og identificere individuelle og organisatoriske problemstillinger i forhold til forandringer.

 • Den studerende opnår forskningsbaseret viden om forandringsprocessers betingelser, gennemførelse og konsekvenser for deltagere, arbejdspladsen i sin helhed og samfundet generelt.

 • Den studerende vil opnå viden om aktionsforskning som en forandringsorienteret akademisk praksis.

 • Den studerende får kendskab til arbejdslivets centrale forandringsaktører og institutioner og dermed forskelle mellem, hvorvidt forandringerne initieres af virksomhederne selv eller eksterne aktører som konsulenter, arbejdsmarkedsorganisationer, myndigheder eller som netværk med mange aktører.

 • Færdigheder:

 • Den studerende vil være i stand til at indgå i dialog med arbejdspladser om ønskede forandringer, og være i stand til at udarbejde forslag til gennemførelse af konkrete forandringsprocesser.

 • Den studerende mestrer planlægning, facilitering, gennemførelse og opfølgning i forhold til forandringsprocesser i arbejdslivet på grundlag af videnskabelige teorier og metoder.

 • Den studerende kan reflektere over brugen af og give en etisk begrundelse for metodevalg.

 • Kompetencer:

 • Den studerende kan efter afsluttet kursus anvende sin viden til at indgå aktivt og selvstændigt i forandringsprocesser i organisationer og virksomheder.

 • Den studerende bliver i stand til, på et videnskabeligt og reflekteret grundlag, at løsningsudvikle på problemstillinger relateret til arbejdslivet og arbejdets organisering.

 • Den studerende kan reflektere kritisk over forandringers betydning for mennesker og organisationer og indgå i dialog med andre aktører i forandringsprocesser.

Overordnet indhold

Kurset har til formål at give den studerende et overblik over og kendskab til grundlag og dynamik i forskellige metoder med henblik på at indgå i forandringsprocesser i arbejdslivet. Kursets særlige profil er, at der arbejdes såvel med teoriundervisning, som med praktiske øvelser i facilitering/forandringsledelse. Der lægges vægt på at den studerende teoretisk og praktisk opnår kendskab til forskellige aktionsforskningsmetoder, facilitering af organisationsudvikling og forandringsledelses-teknikker.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

De studerende introduceres mere grundigt til 2-5 forskellige metoder, der i særlig grad lægger vægt på medarbejderinddragelse i forandringsprocessen (fx fremtidsværksteder og historieværksteder). Der vil ske en oplæring i anvendelse af disse metoder. På grund af kursets praktiske øvelsesaspekt gennemføres det som heldagskurser. De studerende indgår som aktive deltagere i praktiske øvelser i facilitering/forandringsledelse.

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse.

Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-ekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer, supervisionsgrupper, feedback-sessioner).

Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af undervisningsgangene.

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere 1 skriftlig(e) produkt(er).
- Den studerende skal i forløbet deltage i 1 tilrettelæggelse af kursusgang.

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 19.200 og maksimum 28.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40043
Sidst ændret 26/04/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 03-09-2021 12:15 - 03-09-2021 14:00 i uge 35
Arbejde og forandringsmetoder (ALIV)

Mandag 06-09-2021 08:15 - 06-09-2021 16:00 i uge 36
Arbejde og forandringsmetoder (ALIV)

Torsdag 09-09-2021 08:15 - 09-09-2021 14:00 i uge 36
Arbejde og forandringsmetoder (ALIV)

Mandag 13-09-2021 08:15 - 13-09-2021 14:00 i uge 37
Arbejde og forandringsmetoder (ALIV)

Torsdag 16-09-2021 08:15 - 16-09-2021 14:00 i uge 37
Arbejde og forandringsmetoder (ALIV)

Mandag 20-09-2021 10:00 - 20-09-2021 10:00 i uge 38
Arbejde og forandringsmetoder - Aflevering af skriftligt prøve (ALIV)

Mandag 07-02-2022 10:00 - Mandag 21-02-2022 10:00 i uge 06 til uge 08
Arbejde og forandringsmetoder - Skriftlig omprøve (ALIV)