PDF til print    Find kalender

Tværfaglig projektorienteret praktikforløb (20 ECTS) - ALIV/PÆD

Semester
E2021
Uddannelse
Arbejdslivsstudier / Pædagogik og Uddannelsesstudier
Aktivitetstype
Praktik
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig et projektorienteret praktikforløb, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for evt. andre studieaktiviteter og deres eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke studieaktiviteter du vælger.

Særligt for projektorienteret praktikforløb gælder det, at du skal have godkendt forløbet inden det starter. [Du kan læse mere omkring godkendelsesprocessen her]( https://intra.ruc.dk/index.php?id=43596 ””).

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for study activities, please be aware of potential conflicts between teaching schedule and exam dates. The planning of study activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which activities you choose.

Please be aware of the approval requirements for a project-oriented internship. [You can read more about the approval process here] (https://intra.ruc.dk/nc/en/students/student-hub/student-hub/ruc-studie-og-karrierevejledning/internship/project-oriented-internship/).

Uddybende beskrivelse

Som afslutning på praktikforløbet skal den studerende udarbejde en praktikportfolio som skal indeholde følgende 4 elementer:

• Den studerende skal beskrive, hvordan de ansatte håndterer og forstår nogle af de centrale arbejdsproblemer, som den studerende er sat til at deltage i. Den studerende skal derefter udvælge og udpege en eller flere særlig problemstillinger fra arbejdspladen, som er relevant(e) for den studerendes uddannelse, og som inspirerer til videre analyse og bearbejdning

• Den studerende skal udvælge og redegøre for teorier og metoder fra sin uddannelse. som kan have relevans for de(n) udvalgte problemstilling(er) fra arbejdspladsen

• Den studerende skal sammenholde de udvalgte teorier og metoder med den eller de udvalgte problemstillinger fra arbejdspladsen, og diskutere hvordan teorierne og det praktiske arbejde er eller kan være relevante for hinanden. Den studerende skal diskutere hvordan teorier og metoder samt det praktiske arbejde kan supplere eller stå i konflikt med hinanden

• Den studerende skal reflektere over erfarede praksisser inden for det faglige arbejdsområde og egen faglig læring i relation til den samlede uddannelse. Refleksionen skal begrundes teoretisk Hvert element i praktikporteføljen skal være minimum 12.000 antal tegn og maksimum 16.800 antal tegn inkl. mellemrum.

Praktikporteføljens 4 elementer må tilsammen have et maksimalt omfang på 67.200 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg.

Eksaminationen foregår som en samtale mellem den studerende, bedømmer og medbedømmer. Den studerende eksamineres med udgangspunkt i den samlede praktikportefølje. Ved bedømmelsen indgår de generelle kriterier i uddannelsens samlede kompetenceprofil i en helhedsvurdering under hensyntagen til relevansen af de enkelte kriterier for det konkrete praktikforløb. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af praktikporteføljen og den mundtlige prøve. Der gives 2 karakterer: En vedrørende Fag 1 (10 ECTS) og en vedrørende Fag 2 (10 ECTS) med 7-trins skala.

Den forventede arbejdsindsats er integreret med selve praktikforløbet og er i alt på 533 arbejdstimer. Udarbejdelse af praktikportfolien vil normalt være på 100-160 timer. Der er vejledning til den studerendes udarbejdelse af praktikportfolien og i forbindelse med vejledningen får den studerende grundig feedback på udkastene til praktikportfolien.

Projektforløbet

Forløbet består dels af ophold og arbejdsopgaver på praktikstedet, dels på udarbejdelse af en praktikportefølje. Udarbejdelsen af praktikporteføljen understøttes afndividuel og/eller gruppebaseret vejledning, samt vejledning i klynger i relation til det praktikunderstøttende kursus.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Den forventede arbejdsindsats svarende til det tværfaglige projektorienterede projektforløb svarende til 20 ECTS er ca. 540 timer fordelt med 340-400 timer på opgaver på praktikstedet og 100-160 timer på praktikporteføljen.

Evaluering- og feedback former

Der gives løbende feedback gennem vejledning i relation til det praktikunderstøttende kursus. Intern evaluering er en integreret del af forløbet.

Herudover evalueres alle uddannelseselementer på Arbejdslivsstudier i en treårig evalueringsturnus. Resultatet af evalueringen diskuteres i studienævnet og i arbejdslivsforum og offentliggøres. Bemærkninger angående tilrettelæggelse og indhold af uddannelseselementer kan desuden altid sendes til studielederen.

Studieleder/faglig koordinator
Peter Hagedorn-Rasmussen (peterhag@ruc.dk)
Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Jørgen Rafn (rafn@ruc.dk)
Prøveform

For uddybende information vedrørende censur og bedømmelse på de to fag læs her: Studieordninger på RUC

Bedømmelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Censur
Pt. ingen data fra studieordning.
ECTS
20
Forudsætning for deltagelse

Praktiksted og opgaveindhold i praktik samt praktikopholdets varighed skal være godkendt af studielederne på begge fag samt studienævnet for uddannelsen.

Den studerende skal sideløbende med praktikopholdet gennemføre "Praktikunderstøttende kursus’".

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Intern evaluering

Som forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve skal den studerende have deltaget i intern evaluering. Ved den interne evaluering får den praktikstuderende/praktikgruppen gennem gensidig kritisk og konstruktiv diskussion med en opponentvejleder fra det andet fag i uddannelsen end vejleder og opponent(gruppe) mulighed for at kvalificere porteføljens samlede design, problemfelt og besvarelse af denne gennem den samlede praktikportfolio. Til den interne evaluering fremsendes udkast til alle elementer af porteføljen, samt forberedes mundtlig feedback til opponent(gruppe).

Hvis den studerende er forhindret i at deltage i den interne evaluering, formuleres en skriftlig feedback til opponentgruppen. Den skriftlige feedback skal indeholde overvejelser over opponentgruppens praktikportfolio. Den skriftlige feedback skal have et omfang på minimum 7.200 tegn og maksimum 12.000 tegn inkl. mellemrum. Den skriftlige feedback sendes til opponentgruppe, egen vejleder og opponentvejleder.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel eller i grupper

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden om faglige problemstillinger i for uddannelsen relevante konkrete praksissammenhænge.

 • Viden om og identifikation af, hvordan for uddannelsen relevante teorier, begreber og metoder kan bruges til at forstå, analysere, vurdere og ændre relevant praksis.

 • Indsigt i og overblik over for uddannelsen centrale teoretiske forståelsesrammer og analysetilgange i arbejdet med konkrete praktiske problemstillinger.

 • Identifikation og udvikling af nye forståelser og ny viden i mødet mellem uddannelsens videnskabsteoretiske diskussioner, teorier, metoder og begreber og fagområdets praksis.

 • Anvendelse og vurdering af uddannelsens metoder til at producere, udvælge og vurdere empiri indenfor et praksisområde, herunder reflektere over egen rolle i frembringelse af analysemateriale.

 • Identifikation, analyse og diskussion af konkrete praktiske problemstillinger ved hjælp af for uddannelsen relevante teorier og metoder.

 • Anvendelse af uddannelsens teorier og metoder i løsning af praktiske problemstillinger.

 • Identifikation, vurdering og anvendelse af relevante kilder og litteratur til løsning af konkrete problemstillinger.

 • Refleksion over teoretisk og metodisk funderede kompetencer for deltagelse i, løsning af eller forståelse af uddannelsens konkrete praksisopgaver og problemstillinger.

 • Evaluering og refleksion over, hvordan hidtidig opnået viden, færdigheder og kompetencer gennem uddannelsen kan anvendes i arbejdet med analyse af relevante praksisopgaver og for uddannelsen relevante problemstillinger.

 • Selvstændig refleksion over egen læreproces og læringsudbytte i forhold til læringsmålene for modulet.

 • Samarbejde med fagfæller med henblik på at udvikle egne og fagfællers viden, færdigheder og kompetencer.

Overordnet indhold

En studerende kan via RUCs centrale praktikordning ansøge studienævnet om forhåndsgodkendelse til at gennemføre et særligt tilrettelagt, fagligt relevant projektorienteret praktikforløb i stedet for kursus/kurser. Forløbet omfatter udarbejdelse af en portefølje, der bedømmes ved en mundtlig prøve.

Studienævnet skal ved sin behandling af ansøgningen sikre, at den studerende gennem forløbet opnår faglige kompetencer, der i omfang og niveau svarer til de kompetencer, der kan opnås gennem det ordinære uddannelsesforløb.

Målet med det særligt tilrettelagte praktikforløb er, at den studerende opnår en praksisindsigt i forhold til det formål, der er beskrevet for 3. semester på uddannelsen. I forløbet får den studerende mulighed for at behandle de fagligt relevante elementer af de problemstillinger, som vedkommende arbejder med i forløbet og også mulighed for at reflektere over erfarede praksisser i feltet, egen faglig læring og relationen til og mellem praksis, forskning og videnskab på feltet.

Prøveform

Det projektorienterede praktikforløb bedømmes ved én mundtlig prøve på grundlag af praktikporteføljen. Den mundtlige prøve har en varighed af 30 minutter.

Praktikporteføljen skal indeholde følgende 4 elementer:

 • Den studerende skal beskrive, hvordan de ansatte håndterer og forstår nogle af de centrale arbejdsproblemer, som den studerende er sat til at deltage i. Den studerende skal derefter udvælge og udpege en eller flere særlig problemstillinger fra arbejdspladen, som er relevant(e) for den studerendes uddannelse, og som inspirerer til videre analyse og bearbejdning

 • Den studerende skal udvælge og redegøre for teorier og metoder fra sin uddannelse. som kan have relevans for de(n) udvalgte problemstilling(er) fra arbejdspladsen

 • Den studerende skal sammenholde de udvalgte teorier og metoder med den eller de udvalgte problemstillinger fra arbejdspladsen, og diskutere hvordan teorierne og det praktiske arbejde er eller kan være relevante for hinanden. Den studerende skal diskutere hvordan teorier og metoder samt det praktiske arbejde kan supplere eller stå i konflikt med hinanden

 • Den studerende skal reflektere over erfarede praksisser inden for det faglige arbejdsområde og egen faglig læring i relation til den samlede uddannelse. Refleksionen skal begrundes teoretisk

Hvert element i praktikporteføljen skal være minimum 12.000 antal tegn og maksimum 16.800 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af praktikporteføljen og den mundtlige prøve. Eksaminationen foregår som en samtale mellem den studerende, bedømmer og medbedømmer. Den studerende eksamineres med udgangspunkt i den samlede praktikportefølje. Ved bedømmelsen indgår de generelle kriterier i uddannelsens samlede kompetenceprofil i en helhedsvurdering under hensyntagen til relevansen af de enkelte kriterier for det konkrete praktikforløb.

Tidsmæssig placering
Pt. ingen data fra studieordning.
Type

Valgfrit projektorienteret praktikforløb

Undervisnings- og arbejdsform

Individuel og/eller gruppebaseret vejledning, samt vejledning i klynger.

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40384 / U40385
Sidst ændret 09/09/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 05-01-2022 10:00 - 05-01-2022 10:00 i uge 01
Tværfaglig projektorienteret praktikforløb (20 ECTS) - ALIV/PÆD - Projektaflevering

Mandag 10-01-2022 08:15 - Mandag 31-01-2022 18:00 i uge 02 til uge 05
Tværfaglig projektorienteret praktikforløb (20 ECTS) - ALIV/PÆD - Mundtlig eksamensperiode

Tirsdag 01-02-2022 08:15 - Mandag 28-02-2022 18:00 i uge 05 til uge 09
Tværfaglig projektorienteret praktikforløb (20 ECTS) - ALIV/PÆD - Mundtlig reeksamensperiode