PDF for print    Find calendar

Projektorienteret praktikforløb (30 ECTS) IU og PA

Semester
E2021
Subject
International Development Studies / Politics and Administration
Activitytype
Internship
Teaching language
English
Registration

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Head of studies/academic coordinator
Peter Aagaard (peteraa@ruc.dk)
Somdeep Sen (sens@ruc.dk)
Administration of exams
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Type of examination

For uddybende information vedrørende censur og bedømmelse på de to fag læs her: Studieordninger på RUC

Assessment

7-trins-skalaen

7-trins-skalaen

Censorship

Intern

Ingen

ECTS
30
Forudsætning for deltagelse
Currently no data from curriculum.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Currently no data from curriculum.
Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve på begge fag

Hjælpemidler til eksamen

Internationale udviklingsstudier: Alle

Politik og Administration: Alle

Learning outcomes/Assessment criteria
 • Viden om samfundsforhold inden for praktikstedets aktiviteter og genstandsfelt, herunder særligt de aspekter, som den studerende vælger at skrive projekt om.

 • Indblik i Internationale udviklingsstudier og Politik og Administrations teoretiske, metodiske og analytiske tilgange og begrebers praktiske anvendelighed

 • Indsigt i den nyeste faglitteratur relevant for at belyse praktikprojektets problemstilling.

 • Færdighed i at arbejde med en faglig relevant problemstilling inden for praktikstedets aktiviteter og genstandsfelt i forbindelse med projektarbejdet.

 • Færdighed i at kombinere akademiske indsigter (teorier, metoder, tilgange) fra Internationale Udviklingsstudier og Politik og Administraiton.

 • Færdighed i at gennemføre konkrete opgaver bestilt af praktikværten.

 • Færdighed i at koble akademisk indsigt og viden fra begge fag til praktiske problemstillinger og dynamikker på en arbejdsplads.

 • Kompetence til selvstændigt at udarbejde et praktikprojektet, herunder at planlægge og styre arbejdsprocessen.

 • Kompetence til at relatere praksisviden og -erfaring til Internationale Udviklingsstudier og Politik og Administrations faglige teorier, begreber og metoder.

Overordnet indhold

Læringen i praktikforløbet foregår ved en blanding af praktisk arbejde, refleksioner over mødet mellem teori og praksis og ved den selvstændige udarbejdelse af praktikprojektet. Udarbejdelsen af praktikprojektet sker under vejledning fra en praktikvejleder.

Form of examination

Der er tale om to selvstændige og uafhængige prøver for henholdsvis Internationale udviklingsstudier og Politik og Administration.

Internationale udviklingsstudier:

Individuel mundtlig eksamen på baggrund af praktikprojektet.

Det færdige praktikprojekt, der udarbejdes individuelt, skal indeholde

 1. Et executive summary der må have et maksimalt omfang på 4.800 antal tegn inkl. mellemrum. Opgaven skal forholde sig til projektets indhold og til de væsentligste punkter, en læser særligt bør være opmærksom på

 2. En hoveddel; herunder et obligatorisk litteraturreview, der giver en oversigt over den nyeste forskning inden for det område af Internationale udviklingsstudier, praktikprojektet behandler (state of the art-litteraturreview).

Litteraturen til projektet består af i alt 650 sider, der udvælges af den studerende i samarbejde med vejleder.

Projektet skal have et omfang på minimum 38.400 antal tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på maksimalt 50.400 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg.

Politik og Administration:
Individuel skriftlig eksamen på baggrund af et praktikprojekt med refleksionsopgaver. Praktikprojektet skal indeholde følgende:

 1. Refleksioner over (a) brugen af samfundsfaglige metoder på praktikstedet og (b) en diskussion af enten hvorledes praktikstedet kunne udnytte forskellige metodiske tilgange mere optimalt eller et eksempel på, hvorledes praktikstedet kunne tilrettelægge en arbejdsopgave med brug af forskellige samfundsfaglige metoder og disses styrker og svagheder set i lysets af praktikstedets særlige interesser.
 2. Refleksioner over teorier inden for Politik og Administration, der er særligt relevante for praktikstedet og/eller praktikstedets genstandsfelt. Valget af teorier skal argumenteres med henvisning til videnskabelige artikler/tekster. Omfanget af refereret litteratur skal være på minimum 300 sider.
 3. Notat til praktikstedet. Temaet for notatet vælges frit af den studerende, men skal dog have relevans for praktikstedet og være inden for Politik og Administrations genstandsfelt. Som eksempler på notater kan nævnes et policy brief, en begrundet anbefaling til kommende indsatsområder, eller et motiveret forslag til organisationsændring.

Omfangskravet for hele praktikprojektet med refleksionsopgaver er maksimum 33.600 anslag inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Tidsmæssig placering
Currently no data from curriculum.
Undervisnings- og arbejdsform

Den studerende er selv ansvarlig for at skaffe et praktiksted og den praktiske afvikling af praktikforløbet, herunder sikre at arbejdsopgaver hos såvel praktikstedet samt forpligtigelser overfor universitetet gennemføres.
Praktikopholdet skal forhåndsgodkendes af studienævnet inden det påbegyndes. Det forventes, at semesterets arbejdsindsats fordeles med ¾ til praktikstedet og ¼ til universitetet (svarer til ca. 540-600 timer hos praktikværten og ca. 200 timer til universitetet). Praktikantens hovedaktiviteter skal beskrives og ligge inden for genstandsfeltet af begge fag.
Den studerende har forpligtigelser til begge fag. Overordnet set modtager Internationale udviklingsstudier et praktikprojekt og Politik og Administration en række opgaver.

Forpligtelser til Internationale udviklingsstudier:

Praktikprojekt

Praktikprojektets problemstilling skal relatere sig til teoretiske eller empiriske problemstillinger fra Internationale udviklingsstudiers genstandsområde, som opholdet hos praktikværten (eller dennes aktiviteter) giver anledning til at belyse, men vælges i øvrigt frit af den studerende. De studerende opfordres til at fokusere på problemstillinger, hvor aspekter fra Politik og Administration kan komme i spil.

Se i øvrigt beskrivelsen af praktikprojektet under prøveform.

Forpligtelser til Politik og Administration:
Politik og Administration modtager en afsluttende skriftlig projektrapport bestående af 3 refleksionsopgaver. Der udpeges en vejleder og bedømmer til opgaverne.

Exam code(s)
Exam code(s) : U40739 / U40740
Last changed 09/09/2021

lecture list:

Show lessons for Subclass: 1 Find calendar (1) PDF for print (1)

Monday 20-12-2021 10:00 - 20-12-2021 10:00 in week 51
Projektorienteret praktikforløb (30 ECTS) - Aflevering (IDS, POL)

Monday 03-01-2022 08:15 - Monday 31-01-2022 18:15 in week 01 to week 05
Projektorienteret praktikforløb (30 ECTS) - Mundtlig prøve (IDS, POL)

Tuesday 01-02-2022 08:15 - Monday 28-02-2022 18:15 in week 05 to week 09
Projektorienteret praktikforløb (30 ECTS) - Mundtlig omprøve (IDS, POL)