PDF til print    Find kalender

Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation

Semester
E2021
Uddannelse
Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Kursets formål

At få en solid indsigt i politiske, demokratiske og magtmæssige problemstillinger og dynamikker omkring indretningen af centrale policyområder i liberale demokratier.

At tilegne sig teoretiske værktøjer til at analysere problemer, udfordringer, forandringer og løsninger indenfor et givent policyområde.

At kunne skrive korte notater, der opsummerer en politisk problemstilling og anviser en begrundet politisk løsning på problemstillingen.

Formatet

Kurset er delt i tre dele: En teoretisk del, der giver en fælles ramme for at analysere og sammenligne policyområder; en mere empirisk orienteret del; og en del med fokus på embedsværkets rolle i policyprocessen (notatskrivning og besøg i den offentlige administration).

Der afholdes 12 kursusgange. Kernen er forelæsninger, men der vil også være et væsentligt indslag af øvelser og diskussioner, ligesom der indgår en studietur til en offentlig organisation.

Kursuslitteratur består af en grundbog (som kan købes i bogladen på RUC) samt supplerende tekster der vil kunne hentes fra moodle eller Rex.

Grundbogen er Cairney, P. (2020) Understanding Public Policy. 2nd edition, London: Macmillan. Der afholdes 12 kursusgange. Kernen er forelæsninger, men der vil også være et væsentligt indslag af øvelser og diskussioner og sidste gang består af et besøg et sted i centraladministrationen.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

280 timer inklusive deltagelse i og forberedelse til undervisning, øvelser og eksamen.

Pensum

Knill, C., & Tosun, J. (2012). Public policy: A new introduction. Palgrave Macmillan, pp. 1-96. Scharpf, F. W. (1997). Games real actors play: Actor-centered institutionalism in policy research (Vol. 1997). Boulder, CO: Westview Press: 19-35. Jørgensen, A og Andersen H. T. (2014) Boligforhold, i (red.) Greve, B., Jørgensen, A. og Larsen, J. E., Det danske samfund, København, Hans Reitzels Forlag (pp. 359-384). Nielsen, B. G. (2010) Is Breaking Up Still Hard to Do? – Policy Retrenchment and Housing Policy Change in a Path Dependent Context, Housing, Theory and Society, 27:3, (pp. 241-257. Anderson-Skog, L (2000) ”National patterns in the regulation of railways and telephony in the Nordic countries to 1950” Scandinavian Economic History Review 48(2) pp 30-46 Olsen, S. ( 2007) “Fragmentation and coordination in the Scandinavian railway sector” International Review of Administrative Sciences 73(3) pp 349-364. Sørensen, C.H. and F. Longva (2011) “Increased coordination in public transport – which mechanisms are available?” Transport Policy 17 pp 117-125. Sørensen, C.H. and H. Gudmundsson (2010). “Målstyret transportpolitik – hvad kan Danmark lære af Sverige og Norge?” Økonomi og Politik 83(2) pp 3-19. Macmillen, J. (2013) ”Governance, policy and mobility futures” i Moving towards low carbon mobility redigeret af M. Givoni og D. Banister, Edward Elgar pp 43-59. Vallgårda, S. og A. Krasnik (eds.) 2010. Sundhedsvæsen og sundhedspolitik. 2. udgave.. København: Munksgaard, pp. 11-53, 139-203. Astrid Blom (2014) ’Det kommunale sundhedsområde i et historisk perspektiv’, i B.M. Pedersen og S.R. Petersen (red.) Det kommunale sundhedsvæsen. København: Hans Reitzels forlag, pp. 27-56. Daugbjerg Carsten and Alan Swinbank (2012) An introduction to the ‘new’ politics of agriculture and food, Policy and Society 31, 259–270 Grant P.Wyn (2012) Can political science contribute to agricultural policy? Policy and Society 31, 271–279 Fouilleux, E. (2010). ‘Common Agricultural Policy’, in M. Cini & N. Pérez-Solórzano Borragán (eds.), European Politics.(3rd edition), Oxford:Oxford University Press, pp. 340-357. Ansell Chris and David Vogel (2006) Introduction in Christopher Ansell and David Vogel (eds.) What’s the Beef: The Contested Governance of European Food Safety Regulation. MIT Press, pp. 3-32, MIT Press. Larsen, Flemming (2013) ‘Active Labor-Market Reform in Denmark: The Role of Governance in Policy Change’ In Brodkin and Marston (Eds.) Work and the Welfare State Book Subtitle: Street-Level Organizations and Workfare Politics. Georgetown University Press. Pp. 103-123. Kvist, Jon & Ivan Harsløf (2014) ’Workfare with Welfare Revisited: Instigating Dual Tracks for Insiders and Outsiders’ In Lødemel & Moreira (eds.) Activation or Workfare? Governance and the Neo-Liberal Convergence. Oxford University Press. Pp. 47-72.

Evaluering- og feedback former

Evalueringen af studerende foregår ved eksamen, gennem øvelser, peer feedback, og diskussioner med underviser. Kurset evalueres, med surveys, flere gange i løbet af forløbet.

Mundtlig feedback på øvelsesopgave 1 og 2. Mundtlig evaluering af kursus ifm. sidste kursusgang.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Peter Triantafillou (triant@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

For at gå til eksamen skal de studerende i løbet af semesteret aflevere én skriftlig opgave (en policy brief) på baggrund af et stillet spørgsmål relevant for kursets tema. Opgaven udarbejdes individuelt og må have et maksimalt omfang på 9.600 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg. Udleveringsdato og afleveringsfristen for opgaven annonceres på study.ruc.dk før kursusstart. De studerende har en uge til at udfærdige opgaven.

Studerende, der ikke får godkendt opgaven skal aflevere en ny opgave, der må have et maksimalt omfang på 9.600 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg. Skal godkendes af underviseren.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden baseret på højeste internationale forskning om analysen af policy-områder i et moderne demokrati.

  • Viden om policy-områders rolle i det politiske system og betydning for samfundsforhold og -dynamikker.

  • Viden om udvalgte policy-områders problemfelt, historik og nutidige styring og konfiguration, herunder kompetencefordelingen i et governance system, hvor mange niveauer indgår og påvirker hinanden.

  • Viden om samfundsforhold, aktører og dynamikker, der har betydning for policy-områders udvikling.

  • Færdighed i at analysere og begribe udviklingen på centrale og illustrative policy-områder.

  • Færdigheder i at sammenligne (komparere) policy-områder.

  • Færdigheder i at formidle og diskutere policy-analyser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

  • Kompetence til at kunne vurdere og vælge mellem forskellige policy-analyser.

  • Håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne prioritere og strukturere tid og stof.

  • Give og modtage feedback på eget og andres faglige produkt.

Overordnet indhold

Kurset består af tre blokke. Første blok præsenterer og diskuterer væsentlige teoretiske modeller for policy-analyse. Anden blok præsenterer forskellige policy-områder. Der lægges vægt på at dække områder, der dels er væsentlige i omfang og betydning for samfundet og dels illustrative ift. at være hhv. reguleringstunge, servicetunge og påvirket mere end gennemsnitligt af EU og internationale dynamikker. Gennemgangen af de forskellige policy-områder vil følge den samme skabelon, således at det komparative aspekt træder tydeligt frem. Tredje og afsluttende blok tilbyder et tværgående blik på policy-områderne ved at diskutere tværgående temaer, som fx ulighed eller indflydelse.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer fx gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback, ekskursioner og arrangementer med deltagelse fra eksterne ressourcepersoner.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve baseret på en bunden opgave.

Prøven foregår som en dialog.

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Disposition på maksimalt en A4-side.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40105
Sidst ændret 25/05/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 08-09-2021 14:15 - 08-09-2021 16:00 i uge 36
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (PF, POL)

Onsdag 15-09-2021 14:15 - 15-09-2021 16:00 i uge 37
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (PF, POL)

Onsdag 22-09-2021 14:15 - 22-09-2021 16:00 i uge 38
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (PF, POL)

Onsdag 29-09-2021 14:15 - 29-09-2021 16:00 i uge 39
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (PF, POL)

Onsdag 06-10-2021 14:15 - 06-10-2021 16:00 i uge 40
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (PF, POL)

Onsdag 13-10-2021 14:15 - 13-10-2021 16:00 i uge 41
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (PF, POL)

Onsdag 27-10-2021 14:15 - 27-10-2021 16:00 i uge 43
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (PF, POL)

Torsdag 28-10-2021 10:00 - 28-10-2021 10:00 i uge 43
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation - Udlevering, forudsætningsopgave (PF, POL)

Onsdag 03-11-2021 14:15 - 03-11-2021 16:00 i uge 44
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (PF, POL)

Fredag 05-11-2021 10:00 - 05-11-2021 10:00 i uge 44
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation - Aflevering, forudsætningsopgave (PF, POL)

Onsdag 10-11-2021 14:15 - 10-11-2021 16:00 i uge 45
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (PF, POL)

Onsdag 17-11-2021 14:15 - 17-11-2021 16:00 i uge 46
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (PF, POL)

Onsdag 01-12-2021 14:15 - 01-12-2021 16:00 i uge 48
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (PF, POL)

Onsdag 08-12-2021 10:00 - 08-12-2021 10:00 i uge 49
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation - Genaflevering, forudsætningsopgave (PF, POL)

Onsdag 08-12-2021 14:15 - 08-12-2021 16:00 i uge 49
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (PF, POL)

Onsdag 15-12-2021 10:00 - Onsdag 22-12-2021 10:00 i uge 50 og uge 51
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation - Aflevering, prøve (PF, POL)

Mandag 10-01-2022 08:15 - Fredag 14-01-2022 18:00 i uge 02
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation - Mundtlig prøve (PF, POL)

Fredag 04-02-2022 10:00 - 04-02-2022 10:00 i uge 05
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation - Aflvering, omprøve (PF, POL)

Torsdag 17-02-2022 08:15 - Fredag 18-02-2022 18:00 i uge 07
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation - Mundtlig omprøve (PF, POL)