PDF til print    Find kalender

Problemorienteret formidlingsprojekt

Semester
E2021
Uddannelse
Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer

Der er hjælp at få, hvis du/din gruppe gerne vil belyse en problemstilling med kvantitative data og analyser, og jeres vejleder ikke har mulighed for at hjælpe jer med dette. Vi afholder en workshop, hvor en gruppe forskere fortæller om, hvordan man kan arbejde med kvantitative data i et projekt/speciale. Fokus for workshoppen er at give jer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt indenfor forskellige fagområder og de muligheder I har, hvis I gerne vil indsamle data selv. Vi forudsætter, at deltagerne har taget grundkursus i kvantitative metoder (BK8, Praktisk Statistik eller tilsvarende).

Workshoppen afholdes onsdag d. 29. september fra kl. 12:15-14:00 i lokale 25.2-005

Efter workshoppen har I mulighed for at booke tid hos en erfaren studerende, Trine Cosmus Nobel, som kan støtte jer i processen omkring download og klargøring af data, analyser og tolkning. Dette er også en mulighed selvom man ikke har deltaget i workshoppen. Skriv til nobel@ruc.dk og aftal en tid. Skulle der være forhold, som I har brug for ekstra støtte til, så bliver I henvist til en relevant forsker.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

390-450 timer (tilsvarende 15 ECTS)

Pensum

Den studerende/gruppen vælger i dialog med vejleder den litteratur, som inddrages i projektet.

Evaluering- og feedback former

Vejlederen giver feed-back på oplæg og udkast til dele af projektet i forbindelse med aftalte møder.

Studieleder/faglig koordinator
Peter Aagaard (peteraa@ruc.dk)
Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Peter Aagaard (peteraa@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Færdigheder og kompetencer til i at identificere en relevant problemstilling indenfor Politik og Forvaltning med afsæt i forskningsbaseret viden. Samt forståelse af og refleksion over egen projektundersøgelses placering i et bredere fagligt felt

  • Færdigheder og kompetencer til at designe og gennemføre projektundersøgelse for at belyse en problemstilling og forholde sig kritisk til frembringelsen af forskningsbaseret viden

  • Færdigheder og kompetencer til at anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder, og empiri under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevantproblemstilling

  • Færdigheder og kompetencer til at analysere, diskutere, argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt grundlag

  • Færdigheder og kompetence til i at forholde sig refleksivt og kritisk til, samt vælge kilder, litteratur, teori og metoder

  • Viden om og færdigheder til at reflektere over kommunikationssituationen som formidlingsproduktet indgår i. Hvilken situation (hvor og hvornår) befinder målgruppen sig i, når den møder produktet?

  • Viden om og færdigheder til at reflektere over målgruppens informationsbehov. Hvem er målgruppen? Hvad har målgruppen brug for at vide om emnet?

  • Viden om og færdigheder til at reflektere over formidlingsproduktet. Hvad er budskabet? Hvilken effekt skal produktet have hos målgruppen?

  • Kompetencer i at formidle større skriftlige arbejder på et i det væsentlige korrekt dansk, med en klar og overskuelig fremstillingen såvel som til at anvende og angive kilde- og litteraturhenvisning i overensstemmelse med god forskningsmæssig praksis.

Overordnet indhold

Projektets problemstilling skal falde inden for uddannelsens faglige felt.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Formidlingsprojektet består af en projektdel og en formidlingsdel. Omfangskravet kan findes i "Prøveformer".

Projektdelen består af: * et executive summary/resumé på dansk eller engelsk af projektet * en fagligt begrundet problemstilling * et overblik over den videnskabelige litteratur af relevans for problemstillingen * en kritisk redegørelse for den anvendte teori, herunder begrundelse for valg af teori * redegørelse for metode, herunder vurdering af metodernes styrke/svaghed i forhold til det undersøgte * en selvstændig analyse, som belyser problemstillingen * en konklusion, som sammenfatter resultaterne af analysen og diskuterer deres bidrag til eksisterende viden på området.

Formidlingsdelen skal indeholde 2 produkter. Gruppen vælger selv hvilke 2 blandt de følgende muligheder: * En forskningsformidlende artikel. Artiklen henvender sig til folk med en videregående uddannelse indenfor samfundsvidenskaberne og/eller en bredere gruppe af folk med særlig interesse for politiske og/eller forvaltningsmæssige spørgsmål. * Et notat. Notatet skal være henvendt til en person eller en organisation med formaliseret beslutningskompetence (f.eks. et ministerium, styrelse, region eller kommune) eller med væsentlig uformel indflydelse (f.eks. en etableret interesseorganisation eller en tænketank). Notatet skal have en forside, der opsummerer notatet, herunder baggrunden for notatet og dets indstilling/anbefaling. Notatet skal beskrive problemstillingen, som projektet har behandlet, og give en begrundelse for og belyse konsekvenserne af notatets indstilling/anbefaling. * Et projektforslag. Projektforslaget skal være udformet som en ansøgning henvendt til en pulje, fond, offentlig institution eller lignende inden for det politiske og/eller forvaltningsmæssige område. Projektansøgningen skal skitsere et handlingsorienteret projekt, der sigter mod at adressere en given problematik. Projektansøgningen skal indeholde og kort skitsere: Titel, ansøger(e), projektets formål, beskrivelse af baggrund/motivation/problemstillig, eventuelle samarbejdspartnere, projektets målgruppe(r), succeskriterier/potentielle effekt(er), projektets økonomi og projektplan inklusiv tidsplan og milepæle. * En digital formidlingsproduktion. Denne kan f.eks. udarbejdes som en folder/brochure, et nyhedsbrev, et presse kit eller en podcast eller video. Formidlingsproduktionen skal henvende sig bredt til personer med interesse for projektets tema, men som ikke er specialister/fagfæller. A. En skriftlig digital formidlingsproduktion skal udarbejdes i A4, A5 eller A6 og indeholde som minimum en forside og en bagside. Forsiden skal som minimum indeholde et design/logo der henviser til de organisatoriske rammer materialet er udarbejdet i relation til (må gerne være et konstrueret eksempel) samt en overskrift. Bagsiden skal som minimum indeholde et kortfattet resumé eller indholdsfortegnelse, kontaktinformation, samt produktionsdato. Formålet og målgruppen for formidlingsproduktionen skal fremgå klart. Formidlingsproduktionen bør endvidere indeholde links til anden relevant information/baggrundsrapporten såfremt denne findes digitalt.

Formidlingsproduktioner vil typisk også indeholde billeder, illustrationer, QR koder mv. B. Vælges der at lave en podcast eller videopræsentation skal der forfattes en formålsbeskrivelse og begrundelse af de valg, der er truffet, i forhold til produktionen, herunder målgruppe, valg af fokus, forventet effekt mv. (max én normalside), og en kort introduktion af produktionen (max 250 anslag) møntet på målgruppen. Længden på indslaget må ikke overstige 10 minutter.

Studerende på ’Politik og forvaltning’, inklusive erhvervskandidater, og studerende på en af kombinationsuddannelserne med Politik kan skrive det problemorienterede formidlingsprojekt sammen.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport samt supplerende materiale. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en samtale mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for både projektrapporten og de to formidlingsprodukter mht. de teoretiske, metodiske, empiriske og formidlingsmæssige perspektiver, som er relevante for projektet.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapporten, de to formidlingsprodukter og den enkelte studerendes mundtlige præsentation og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 81.600-110.400 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 81.600-110.400 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 81.600-122.400 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 91.200-122.400 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 91.200-122.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40101 / U40495
Sidst ændret 02/07/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 01-09-2021 08:15 - 01-09-2021 12:00 i uge 35
Problemorienteret formidlingsprojekt - Intro til projektskrivning for RUC’ere uden bachelor fra RUC (PF, POL, SV)

Torsdag 02-09-2021 08:15 - 02-09-2021 18:00 i uge 35
Problemorienteret formidlingsprojekt - Projektdannelse (PF, POL)

Fredag 03-09-2021 08:15 - 03-09-2021 18:00 i uge 35
Problemorienteret formidlingsprojekt - Projektdannelse (PF, POL)

Torsdag 04-11-2021 12:15 - 04-11-2021 16:00 i uge 44
Problemorienteret formidlingsprojekt - Formidlingsseminar (PF, POL, SV)

Mandag 20-12-2021 10:00 - 20-12-2021 10:00 i uge 51
Problemorienteret formidlingsprojekt - Projektaflevering (PF, POL)

Mandag 03-01-2022 08:15 - Mandag 31-01-2022 18:15 i uge 01 til uge 05
Problemorienteret formidlingsprojekt - Mundtlig prøve (PF, POL)

Tirsdag 01-02-2022 08:15 - Mandag 28-02-2022 18:15 i uge 05 til uge 09
Problemorienteret formidlingsprojekt - Mundtlig omprøve (PF, POL)