PDF til print    Find kalender

3. semester projekt på Politik og forvaltning / 6. semester projekt på Erhvervskandidat i Politik og forvaltning

Semester
E2021
Uddannelse
Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer

Der er hjælp at få, hvis du/din gruppe gerne vil belyse en problemstilling med kvantitative data og analyser, og jeres vejleder ikke har mulighed for at hjælpe jer med dette. Vi afholder en workshop, hvor en gruppe forskere fortæller om, hvordan man kan arbejde med kvantitative data i et projekt/speciale. Fokus for workshoppen er at give jer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt indenfor forskellige fagområder og de muligheder I har, hvis I gerne vil indsamle data selv. Vi forudsætter, at deltagerne har taget grundkursus i kvantitative metoder (BK8, Praktisk Statistik eller tilsvarende).

Workshoppen afholdes onsdag d. 29. september fra kl. 12:15-14:00 i lokale 25.2-005

Efter workshoppen har I mulighed for at booke tid hos en erfaren studerende, Trine Cosmus Nobel, som kan støtte jer i processen omkring download og klargøring af data, analyser og tolkning. Dette er også en mulighed selvom man ikke har deltaget i workshoppen. Skriv til nobel@ruc.dk og aftal en tid. Skulle der være forhold, som I har brug for ekstra støtte til, så bliver I henvist til en relevant forsker.

Projektforløbet

Projektet udarbejdes på grundlag af en selvvalgt problemformulering i grupper af 2-5 studerende

Projektgrupperne tildeles en vejleder, der vejleder arbejdet.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

390-450 timer (tilsvarende 15 ECTS)

Pensum

Den studerende/gruppen vælger i dialog med vejleder den litteratur, som inddrages i projektet

Evaluering- og feedback former

Vejlederen giver feed-back på oplæg og udkast til dele af projektet i forbindelse med aftalte møder.

Studieleder/faglig koordinator
Peter Aagaard (peteraa@ruc.dk)
Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Peter Aagaard (peteraa@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Forskningsbaseret og dybdegående viden om den problemstilling indenfor samfundsvidenskab og forvaltning, som den studerende har valgt at skrive projektet om, samt forståelse af og refleksion over projektets placering i et bredere fagligt felt.

 • Overblik over de væsentligste teoretiske positioner og empiriske forhold på det genstandsfelt projektet behandler og kritisk forholden sig til frembringelse af videnskabelig viden.

 • Viden om formidling af akademisk arbejde til helt forskellige målgrupper.

 • Færdigheder i at anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder under grundigt arbejde med en afgrænset og fagligt væsentlig problemstilling.

 • Færdigheder i at analysere, diskutere, argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt grundlag.

 • Færdighed i at forholde sig dybdegående, refleksivt og kritisk til, samt vælge kilder, litteratur, teori, metoder og analysestrategi.

 • Færdighed i at skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på formidling til akademiske og forskellige andre målgrupper.

 • Kompetencer i selvstændigt at kunne begrunde og diskutere relevans og værdi i forhold til belysningen af den valgte problemstilling.

 • Kompetencer til selvstændigt at kunne identificere og diskutere teori og empiri i dybden

 • Kompetencer til at formidle faglige resultater og forslag på en faglig måde i relation til forskellige typer målgrupper.

 • Kompetence i at identificere og tage ansvar for egen faglige og målgruppeorienterede udvikling.

Overordnet indhold

Projektet tilsigtes at være specialeforberedende, sådan at den studerende kan arbejde videre med projektets problemstilling, teori og/eller empiri i specialet.

Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Projektet udarbejdes på grundlag af en selvvalgt problemformulering i grupper.
Projektgrupperne tildeles en vejleder, der ved gruppe- og/eller klyngevejledning vejleder arbejdet.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport samt supplerende materiale. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en samtale mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for projektet og de teoretiske, metodiske og empiriske perspektiver, som er relevante for projektet.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2-5 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 60.000-91.200 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 81.600-110.400 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 100.800-139.200 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 110.400-148.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Kursusmateriale og egne noter

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40496
Sidst ændret 02/07/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 06-09-2021 08:15 - 06-09-2021 18:00 i uge 36
3. semesterprojekt - Projektdannelse (PF)

Tirsdag 07-09-2021 08:15 - 07-09-2021 18:00 i uge 36
3. semesterprojekt - Projektdannelse (PF)

Mandag 20-12-2021 10:00 - 20-12-2021 10:00 i uge 51
3. semester projekt/6. semester projekt - Projektaflevering (PF)

Mandag 03-01-2022 08:15 - Mandag 31-01-2022 18:15 i uge 01 til uge 05
3. semester projekt/6. semester projekt - Mundtlig prøve (PF)

Tirsdag 01-02-2022 08:15 - Mandag 28-02-2022 18:15 i uge 05 til uge 09
3. semester projekt/6. semester projekt - Mundtlig omprøve (PF)