PDF til print    Find kalender

Speciale

Semester
E2021
Uddannelse
Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Speciale
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Uddybende beskrivelse

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer

Der er hjælp at få, hvis du/din gruppe gerne vil belyse en problemstilling med kvantitative data og analyser, og jeres vejleder ikke har mulighed for at hjælpe jer med dette. Vi afholder en workshop, hvor en gruppe forskere fortæller om, hvordan man kan arbejde med kvantitative data i et projekt/speciale. Fokus for workshoppen er at give jer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt indenfor forskellige fagområder og de muligheder I har, hvis I gerne vil indsamle data selv. Vi forudsætter, at deltagerne har taget grundkursus i kvantitative metoder (BK8, Praktisk Statistik eller tilsvarende).

Workshoppen afholdes onsdag d. 29. september fra kl. 12:15-14:00 i lokale 25.2-005

Efter workshoppen har I mulighed for at booke tid hos en erfaren studerende, Trine Cosmus Nobel, som kan støtte jer i processen omkring download og klargøring af data, analyser og tolkning. Dette er også en mulighed selvom man ikke har deltaget i workshoppen. Skriv til nobel@ruc.dk og aftal en tid. Skulle der være forhold, som I har brug for ekstra støtte til, så bliver I henvist til en relevant forsker.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

780-900 timer (30 ECTS)

Pensum

Den studerende/gruppen vælger i dialog med vejleder den litteratur, som inddrages i projektet.

Evaluering- og feedback former

Vejlederen giver feed-back på oplæg og udkast til dele af projektet i forbindelse med aftalte møder.

Studieleder/faglig koordinator
Peter Aagaard (peteraa@ruc.dk)
Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Peter Aagaard (peteraa@ruc.dk)
ECTS
30
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder og forståelse af og refleksion over egen specialeundersøgelses placering i det faglige felt.

Viden om den akademiske genre og den akademiske målgruppe som specialet henvender sig til.

  • Færdigheder i at anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling.

  • Færdigheder i at identificere videnskabelige problemstillinger.

  • Færdigheder i at analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt grundlag.

  • Færdigheder i at forholde sig kritisk til og vælge videnskabelige kilder, litteratur, teori og metoder.

  • Færdigheder i at diskutere og indgå i en faglig argumentation.

  • Færdigheder i at skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe.

  • Kompetencer i selvstændigt at kunne igangsætte, styre og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces.

  • Kompetencer i at identificere og tage ansvar for egen faglige og skriftsproglige udvikling og specialisering.

Overordnet indhold

Specialet skrives med udgangspunkt i politik og forvaltning.

Specialet skrives på uddannelsens undervisnings- og eksamenssprog. Studielederen skal godkende opgaveformuleringen for specialet.

Type

Speciale

Undervisnings- og arbejdsform
Pt. ingen data fra studieordning.
Prøveform
De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i specialeafhandlingen.
Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Omfangskravene for specialet er:
For 1 studerende minimum 122.400 og maksimum 163.200 antal tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 163.200 og maksimum 204.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 163.200 og maksimum 204.000 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 163.200 og maksimum 204.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.
Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af fællesansvar.
Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i hele specialeafhandlingen. De(n) studerende starter prøven med et oplæg (5 min pr. studerende), hvorefter prøven foregår som en dialog mellem den studerende, eksaminator og censor. Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for de(t) faglige område(r), der relaterer sig til specialet.

Den evt. eksaminationstid inkl. votering er:
For 1 studerende 30 minutter.
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
(For 60 ECTS-specialer fordobles eksaminationstiden).

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40491
Sidst ændret 02/07/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 02-09-2021 13:00 - 02-09-2021 15:00 i uge 35
Specialeworkshop (PF, POL)

Onsdag 06-10-2021 13:00 - 06-10-2021 15:00 i uge 40
Specialeworkshop (PF, POL)

Mandag 08-11-2021 13:00 - 08-11-2021 15:00 i uge 45
Specialeworkshop (PF, POL)

Mandag 03-01-2022 10:00 - 03-01-2022 10:00 i uge 01
Speciale - Aflevering