PDF til print    Find kalender

Videregående metodekursus: Praktisk Statistik

Semester
E2021
Uddannelse
Socialvidenskab / Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Ved for få tilmeldte aflyses kurset.

Uddybende beskrivelse

Formålet med kurset er, at give de studerende en grundlæggende forståelse af kvantitativ metode og kompetencer i at anvende disse til at analysere samfundsvidenskabelige data samt at bruge statistisk software(SPSS) til bearbejdning og analyse af kvantitative data.

Kurset vil give en indføring i forskellige typer undersøgelsesdesign (herunder tværsnitsstudier og eksperimenter) operationalisering af begreber ved spørgsmål, variable og index, spørgeskemakonstruktion, dataindsamling, deskriptiv statistik, grundlæggende statistisk teori (statistiske sandsynlighedsfordelinger og signifikansbegrebet), formulering og test af hypoteser ved bla. chi2 test, t-test og regressionsanalyse.

Studerende, der har taget Basiskursus 8: Kvantitativ metode eller tilsvarende på deres bachelor kan ikke følge kurset

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kurset kræver en samlet arbejdsindsats på 130-150 timer. Heraf 20 til at følge undervisning, 20 til at deltage i øvelser og ca. 70-90 til at læse pensum og lave øvelser på egen hånd, og 20 timer til eksamen.

Pensum

Grundbog: Galderisi, Peter (2015). Understanding Political Science Statistics. Observations and Expectations in Political Analysis. Routledge.

I Reader/Kompendium: Kirk, Roger E. (2001). Promoting Good Statistical Practices: Some Suggestions. Educational and Psychological Measurement, Vol. 61(2), 213-218. Andersen et al. (red) (2012). Metoder i Statskundskab. 2. Udgave. København: Hans Reitzels Forlag: - Risbjerg Thomsen, S. Stikprøveudvælgelse. s 325-338 (13 sider) - Bischoff, C. & Klemmensen, R.. Fra spørgsmål til hypoteser. s. 45-65 (20 sider) - Bang Pedersen. Indekskonstruktion. s. 401-412 (11 sider) Fredriksen et al (red) (2017). Survey. Design, stikprøve, spørgeskema, analyse. København: Hans Reitzels Forlag: - Clement, Sanne Lund. kap. 4-6: 'Fra teorier og begreber til konkrete spørgsmål', 'I respondentens sted: Forståelse, viden og hukommelse', 'Formulering af surveyspørgsmål', s. 89-136.

Øvrige: Ejrnæs, A. (2016). Sekundære data i komparative og tidsserieundersøgelser. I C. Juul Christensen og M.A. Hussain (red.), Metoder i samfundsvidenskaberne (s. 205-218). Samfundslitteratur.

Evaluering- og feedback former

De studerende får feedback på øvelserne, som hører til hver kursusgang. Der lægges således svar ud til øvelserne og eventuelle spørgsmål diskuteres ved undervisningen.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Lena Brogaard (brogaard@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden:

Viden om akademisk og/eller praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på videregående niveau.

  • Forståelse for og kritisk reflektion over akademiske og/eller videnskabligt baseret praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskablige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremtidige profession som f.eks. underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

  • Færdigheder:

  • Udføre undersøgelse og analyser ved hjælp af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.

  • Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og professionelle praksis.

  • Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.

  • Kompetence:

  • Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademiske og/eller videnskabligt baseret praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle kontekster.

  • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Formålet med kurset er, at give de studerende en grundlæggende forståelse af kvantitativ metode og kompetencer i at anvende disse til at analysere samfundsvidenskabelige data samt at bruge statistisk software til bearbejdning og analyse af kvantitative data. Kurset vil give en indføring i forskellige typer undersøgelsesdesign (herunder tværsnitsstudier og eksperimenter) operationalisering af begreber ved spørgsmål, variable og index, spørgeskemakonstruktion, data-indsamling, deskriptiv statistik, grundlæggende statistisk teori (statistiske sandsynlighedsfordelinger og signifikansbegrebet), formulering og test af hypoteser.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og diskussioner.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 14,400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41521
Sidst ændret 06/04/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 14-09-2021 12:15 - 14-09-2021 16:00 i uge 37
Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Tirsdag 21-09-2021 12:15 - 21-09-2021 16:00 i uge 38
Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Tirsdag 28-09-2021 12:15 - 28-09-2021 16:00 i uge 39
Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Tirsdag 05-10-2021 12:15 - 05-10-2021 16:00 i uge 40
Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Tirsdag 12-10-2021 12:15 - 12-10-2021 16:00 i uge 41
Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Tirsdag 19-10-2021 12:15 - 19-10-2021 16:00 i uge 42
Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Tirsdag 02-11-2021 12:15 - 02-11-2021 16:00 i uge 44
Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Tirsdag 09-11-2021 12:15 - 09-11-2021 16:00 i uge 45
Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Tirsdag 16-11-2021 12:15 - 16-11-2021 16:00 i uge 46
Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Tirsdag 30-11-2021 12:15 - 30-11-2021 16:00 i uge 48
Praktisk statistik (PF, POL, SV)

Onsdag 05-01-2022 10:00 - Fredag 07-01-2022 10:00 i uge 01
Praktisk statistik - prøve (PF, POL, SV)

Onsdag 09-02-2022 10:00 - Fredag 11-02-2022 10:00 i uge 06
Praktisk statistik - omprøve (PF, POL, SV)