PDF til print    Find kalender

Videregående metodekursus: Køn & mangfoldighed: forskningsmetoder, ligestillingsredskaber, analyseperspektiver

Semester
E2021
Uddannelse
Socialvidenskab / Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Ved for få tilmeldte aflyses kurset.

Uddybende beskrivelse

Indhold:

Den tidlige kønsforskningen kritiserede de traditionelle forskningsmetoder, deres relation til forskningens ’objekter’ og forestillingen om den neutrale og objektive forsker. Det har ført til centrale bidrag til forskningens metodologi. Kønsforskningen startede som kvindeforskning, men inkluderer nu både mandeforskning og mangfoldigheds, intersektionelle og queer perspektiver. Erindringsarbejde er en forskningsmetode udviklet af kønsforskere, men det er også den eneste egentlige kønsforskningsmetode. Køn og mangfoldighed kan til gengæld sagtens undersøges gennem andre metoder. Vi vil på kurset udforske forskellige kvalitative metoder med køn+ i fokus. Frigørelse og forandring har fra kønsforskningens start udgjort en central del. Forskningen har derfor også været engageret i både kritik og udvikling af ligestillings- og mangfoldighedsstrategier og værktøjer.

Formål:

Kurset klæder jer på til at arbejde med køn, mangfoldighed/ intersektioner og ligestilling empirisk og analytisk i projekter samt giver jer grundlag for at kunne arbejde med ligestilling og mangfoldighed som konsulenter

Forløb:

Der veksles mellem kursus/klasse undervisning og øvelser. Øvelserne indgår i et eksamensportofolio.

Forudsætninger:

Har du ikke deltaget i HUM/SAM bach valgkurset ’Kønsteori for begyndere og letøvede’ eller i SV-B2 kurset ’Køn, klasse, etnicitet, generationer’, så bedes du inden kursusstart læse følgende tekster:

· Widerberg, K. (2005):”Køn og samfund” i Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen. Klassisk og moderne samfundsteori. København: Hans Reitzel: 597-624

Gang 1: Introduktion til kurset & kønsforskningens metodologi

Underviser: Lise Lotte Hansen

Gang 2: Køn, intersektionalitet & refleksivitet

Underviser: Marie Lunau

Gang 3: At interviewe om køn+

Underviser: Marie Lunau

Gang 4: Køn: Visuelle, digitale og affektive metodetilgange

Underviser: Marie Lunau

Gang 5: Ligestilling & mangfoldighed: strategier og værktøjer

Underviser: Lise Lotte Hansen

Gang 6: At arbejde med LGBT+ ligestilling i praksis – dilemmaer og strategier

Underviser: Kristine Esrom Raunkjær, konsulent i Dansk Metal og arbejder for fagbevægelsens ligestillingspartnerskab FIU-Ligestilling

Gang 7: Kritiske feministiske perspektiver på ligestilling

Underviser: Lise Lotte Hansen

Gang 8: Erindringsarbejde del I

Underviser: Lise Lotte Hansen

Gang 9 & 10: Erindringsarbejde del II

Underviser: Lise Lotte Hansen

Eksamensportfolio består af tre selvvalgte øvelser fra kurset, som er skriftliggjort, videreudviklet til sammenhængende tekst med klar argumentation og brug af litteratur og individuelt bearbejdet. Omfang: i alt 24.000-31,200 tegn inkl. mellemrum og inkl. eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Hver øvelse (7)8-10.000 tegn inkl. mellemrum

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Undervisning: 20 timer

Forberedelse til undervisning inkl. løbende arbejde med øvelser: 80 timer

Eksamen 35 timer

Pensum

• Højgaard, L. (2010). Kan man interviewe sig til viden - om køn? Dansk Sociologi. Nr. 1/21

• Personal Narratives Group. (1989). ‘Whose voice?’ and ‘Truths’, in Interpreting Women’s Lives. Bloomington: Indiana University Press. pp. 201-203 and 261-264.

• Ahmed, S. (2000). Knowing Strangers. In Strange Encounters. Embodied Others in Post-Coloniality. (pp. 55-74) London: Routledge.

• Haug, F.: Memory-Work as a Method of Social Science Research: A Detailed Rendering of Memory-Work Method [downloades påhttp://www.friggahaug.inkrit.de/documents/memorywork-researchguidei7.pdf

• Widerberg, K. (1995): Kunnskapens Kjønn. Minner, refleksjoner og teori, Pax-forlag, kap. 10 ’Minnearbeid –en metode til at komme på sporet av erfaringerne’ [uploades på moodle

• Bacchi, C. & Eveline J. (2010): Mainstreaming Politics. Gendering practices and feminist theory, University of Adelaide Press, kap. 1,2,4,6

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Lise Lotte Hansen (liselh@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden:

Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på videregående niveau.

  • Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

  • Færdigheder:

  • Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.

  • Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og professionelle praksis.

  • Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

  • Kompetencer:

  • Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademiske og/ellervidenskabeligt baseret praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle kontekster.

  • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold
  • Forskningsmæssige og professionelle præmisser for akademiske og videnskabeligt baseret praksisrettede analyser.

  • Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og diskussioner. Kurset forudsætter den studerendes medvirken og engagement på kursusgangene.

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.

Portfolioen består af 3 til 5 skriftlige produkter, som helt eller delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Portfolioen skal have et omfang på 24.000-31,200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41467
Sidst ændret 09/09/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 08-09-2021 08:15 - 08-09-2021 12:00 i uge 36
Køn & mangfoldighed: forskningsmetoder, ligestillingsredskaber, analyseperspektiver (PF, POL, SV)

Onsdag 15-09-2021 08:15 - 15-09-2021 12:00 i uge 37
Køn & mangfoldighed: forskningsmetoder, ligestillingsredskaber, analyseperspektiver (PF, POL, SV)

Onsdag 22-09-2021 08:15 - 22-09-2021 12:00 i uge 38
Køn & mangfoldighed: forskningsmetoder, ligestillingsredskaber, analyseperspektiver (PF, POL, SV)

Onsdag 29-09-2021 08:15 - 29-09-2021 12:00 i uge 39
Køn & mangfoldighed: forskningsmetoder, ligestillingsredskaber, analyseperspektiver (PF, POL, SV)

Onsdag 06-10-2021 08:15 - 06-10-2021 12:00 i uge 40
Køn & mangfoldighed: forskningsmetoder, ligestillingsredskaber, analyseperspektiver (PF, POL, SV)

Fredag 14-01-2022 10:00 - 14-01-2022 10:00 i uge 02
Køn & mangfoldighed: forskningsmetoder, ligestillingsredskaber, analyseperspektiver - Aflevering, prøve (PF, POL, SV)

Mandag 28-02-2022 10:00 - 28-02-2022 10:00 i uge 09
Køn & mangfoldighed: forskningsmetoder, ligestillingsredskaber, analyseperspektiver - Aflevering, omprøve (PF, POL, SV)