PDF til print    Find kalender

Studier af virksomheder og ledelsesprocesser

Semester
E2021
Uddannelse
Virksomhedsstudier / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Gennem kurset vil den studerende opnå kritisk indsigt i såvel klassiske som nyere teorier om virksomhedsledelse og virksomhedsstudier.

Kurset har til formål at gøre de studerende i stand til at forstå og analysere virksomheder og ledelsesprocesser med særligt henblik på nyere organisations- og ledelsesformer.

Kurset omfatter overblik og specialisering inden for metodiske og teoretiske tilgange til studier af virksomheder og ledelsesprocesser. Kurset følger de aktuelle udviklingstendenser inden for området og integrerer dem med forståelse for at analysere komplekse problemstillinger i og omkring virksomheder og ledelse. Det gennemføres både som holdundervisning, gruppearbejde, og sættes i relation til det sideløbende projektarbejde.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Forelæsninger: 34 timer, Forberedelse (læsning + små øvelser): 101 timer, udarbejdelse af gruppesynopsis og poster 115 timer pr studerende (inklusiv feedback), eksamen (inklusiv forberedelse af lille oplæg): 20 timer. Ialt 270 timer = 10 ects.

Pensum

Grundbøger:

 • Carroll, B. J. Ford & S. Taylor: Leadership. Contemporary critical perspectives. 2nd ed., Sage 2019.

-Stacey, Ralph D., & Chris Mowles: Strategic Management and Organisational Dynamics.: The challenge of complexity to ways of thinking about organisations. Pearson 2016. Seventh Edition.

Udover grundbøgerne læser vi en række centrale artikler. Pensum til de enkelte kursusgange er angivet på Moodle, hvor der også er direkte links til de artikler der skal hentes i bibliotekets databaser.

Evaluering- og feedback former

Grupperne vil få mulighed for gruppevis feedback på ideer til synopsis før aflevering (sidste kursusgang). Midtvejs- og slutevaluering.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

  Viden om ledelsesteoriens definitioner af ledelse og perspektiver på ledelse

 • Viden om udvalgte nyere ledelsesteorier, der søger at svare på de aktuelle ledelsesproblemstillinger

 • Viden om nyere analytiske perspektiver på virksomheder og ledelsesprocesser i lyset af komplekse og foranderlige forretningsmæssige og organisatoriske forhold samt relationer til omverdenen

 • Viden om videnskabelige analyser af virksomheders organisatoriske og ledelsesprocesser og problemstillinger

 • Viden om centrale analysestrategier og -metoder for analyse af virksomheder og ledelses processer.

 • Færdigheder:

  I at tilegne sig klassisk og nyere litteratur om ledelses- og organiseringsprocesser

 • I at identificere og beskrive ledelsesproblemer og ledelsesprocesser med brug af ledelsesteoriens begreber

 • I at kombinere videnskabelige analyser af virksomheder med praktiske problemstillinger i virksomhederne

 • I kritisk at vurdere forslag til analysedesign i forhold til virksomheders komplekse situationer

 • Kompetencer:

  I at analysere virksomheder i forhold til problemstillinger, som oparbejdes igennem virksomhedsforståelsen.

 • I at identificere problemstillinger i relation til ledelse og anvende af fagets begreber, teorier og perspektiver. Arbejdet skal demonstrere analytiske og refleksivt vurderende kompetencer

 • I at omsætte egne observationer i en relevant analyse og vurdering af ledelse

 • I at kunne begrunde valg af teorier, sammenligne teoriers og perspektivers udsagnskraft og forstå de forskellige situationers særpræg.

Overordnet indhold

Gennem kurset vil den studerende opnå kritisk indsigt i såvel klassiske som nyere teorier om virksomhedsledelse og virksomhedsstudier. Kurset har til formål at gøre de studerende i stand til at forstå og analysere virksomheder og ledelsesprocesser med særligt henblik på nyere organisations- og ledelsesformer. Kurset omfatter overblik og specialisering inden for metodiske og teoretiske tilgange til studier af virksomheder og ledelsesprocesser. Kurset følger de aktuelle udviklingstendenser inden for området og integrerer dem med forståelse for at analysere komplekse problemstillinger i og omkring virksomheder og ledelse. Det gennemføres både som holdundervisning, gruppearbejde, og sættes i relation til det sideløbende projektarbejde.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Der afholdes et antal kursusgange med forelæsninger á 2-4 timers varighed. Det forventes, at den studerende deltager i gruppearbejdet med udarbejdelse af synopsis og øvelsesfremlægning af planche, herunder rapporteres eventuelle virksomhedskontakter.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopsis (det skriftlige produkt) samt en planche (størrelse: to A2-sider eller tilsvarende) udarbejdet af gruppen.

Den studerende starter prøven med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.

Den enkelte studerende i gruppen må ikke overhøre prøven af andre studerende fra samme gruppe.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve..

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41202
Sidst ændret 03/05/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 14-09-2021 12:15 - 14-09-2021 16:00 i uge 37
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser (VL, VS)

Tirsdag 21-09-2021 12:15 - 21-09-2021 16:00 i uge 38
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser (VL, VS)

Tirsdag 28-09-2021 12:15 - 28-09-2021 16:00 i uge 39
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser (VL, VS)

Tirsdag 05-10-2021 12:15 - 05-10-2021 16:00 i uge 40
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser (VL, VS)

Tirsdag 12-10-2021 12:15 - 12-10-2021 16:00 i uge 41
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser (VL, VS)

Tirsdag 19-10-2021 12:15 - 19-10-2021 16:00 i uge 42
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser (VL, VS)

Tirsdag 26-10-2021 12:15 - 26-10-2021 16:00 i uge 43
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser (VL, VS)

Tirsdag 02-11-2021 12:15 - 02-11-2021 16:00 i uge 44
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser (VL, VS)

Tirsdag 09-11-2021 12:15 - 09-11-2021 16:00 i uge 45
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser (VL, VS)

Tirsdag 16-11-2021 12:15 - 16-11-2021 16:00 i uge 46
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser (VL, VS)

Onsdag 17-11-2021 10:00 - 17-11-2021 10:00 i uge 46
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser - Aflvering, prøve (VL, VS)

Mandag 03-01-2022 08:15 - Tirsdag 11-01-2022 18:00 i uge 01 og uge 02
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser - Mundtlig prøve (VL, VS)

Fredag 04-02-2022 08:15 - 04-02-2022 18:00 i uge 05
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser - Aflevering, omprøve (VL, VS)

Tirsdag 15-02-2022 08:15 - Onsdag 16-02-2022 18:00 i uge 07
Studier af virksomheder og ledelsesprocesser - Mundtlig omprøve (VL, VS)