PDF til print    Find kalender

Videregående organisationsteori

Semester
E2021
Uddannelse
Virksomhedsstudier / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Kurset i videregående organisationsteori bygger videre på de indsigter, der blev opnået på basis-kurset i organisationsteori. Det adskiller sig imidlertid fra og er mere avanceret end dette kursus idet kurset dels fokuserer på klassiske temaer set i lyset af nyere teorier og aktuelle diskussioner indenfor organisationsfagets tema-områder (organisation-omverden, struktur, kultur etc.) dels træner de studerende i at læse originaltekster –herunder artikler -indenfor det organisationsfaglige forskningsområde.

Dette med henblik på at forberede de studerende til analyse, problemidentifikation og intervention i forhold til organisations-relaterede problemsituationer i forbindelse med egne projekter og egen fremtidige praksis som medarbejder i en organisation. For at illustrere de organisationsfaglige tema-områders relevans i forhold til konkrete problemløsningssituationer i organisationer, vil der for hvert tema-område i så vidt omfang som muligt blive koblet til udvalgte typer af forandringssituationer, hvor tema-områdets teorier har relevans for en medarbejder eller leder i en organisation.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kurset svarer til 5 ECTS hhv. 135 studenter-arbejds-timer fordelt på følgende aktiviteter:

Holdundervisning: 20 timer

Andet (øvelser m.m.): 5 timer

Forberedelse: 62 timer

Eksamen: 48 timer

Timer i alt 135 timer

Pensum

Der anvendes ikke en gennemgående lærebog på kurset men forskningsartikler og udvalgte tekster fra bøger. Disse vil være tilgængelig på kursets interne hjemmeside på Moodle, som studerende vil blive inviteret til, når de tilmelder sig kurset.

Evaluering- og feedback former

Via diskussion og gennemgang af øvelser samt dialog om og nærmere forklaring af forelæsnings-og/eller pensumrelaterede spørgsmål fra de studerende. Efter eksamen afsætter den kursusansvarlige kontortid til studerende, der ønsker en uddybende forklaring på den til dem tildelte karakter. For at sikre det læringsmæssige udbytte af samtalen imellem den studerende og kursusansvarlige, er det en forudsætning for afholdelse af mødet, at den studerende udarbejder og fremsender en kort skriftlig vurdering af egen besvarelse og karakter i forhold til det af den kursus-ansvarlige stillede eksamensspørgsmål, kursets mål og de i forbindelse med bedømmelsen anvendte evalueringskriterier til den kursusansvarlige inden mødet. De for kurset opstillede mål og anvendte bedømmelseskriterier fremgår dels af beskrivelsen af kurset på kursus.ruc.dk dels af detailbeskrivelsen af kurset på Moodle.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
John Damm Scheuer (jods@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

  Om avancerede teorier om organisationer og organisering

 • Om nyere bidrag inden for organisationsteori og -sociologi

 • Om organisationsteoriens bidrag til problemorienteret analyse af komplekse problemstillinger i virksomheder og organisationer

 • Færdigheder:

  I at analysere organisationers komplekse spørgsmål i relation til relevante nyere teorier herom.

 • I at gennemføre diskussioner, der bygger på indsigt i både en konkret beskrivelse af organisationen og et videnskabeligt perspektiv, med tilhørende analysestrategier.

 • I at forholde sig meningsfuldt til kaotiske situationer ved at udpege handlerelevante aspekter i dem

 • Kompetencer:

  Til at diskutere og udvikle analysedesigns, hvortil organisationsteorien bidrager

 • Til at reflektere over virksomhedens organisatoriske situation ved hjælp af teoretiske begreber

 • Til at formulere velbegrundede, problemorienterede overvejelser i relation til det organisationsteoretiske teorifelt.

Overordnet indhold

Kurset skal arbejde med de nyere teorier om organisationer og organisering og vise, hvilken nytte, der kan skabes ved at anvende de pågældende perspektiver i forbindelse med emneindkredsning og problemfelt. Videregående organisationsteori skal tilføre forståelse for hvordan organisatoriske perspektiver også definerer valg af analyse-strategier

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Der holdes et antal forelæsninger af 2-4 timers varighed, og der gennemføres desuden et antal øvelser. Til øvelserne forbereder de studerende analyser, der eventuelt kan relatere sig til deres fælles kombinationsfaglighed, ved at de søger at indtænke konkrete eksempler fra undervisningen anskuet ud fra et organisationsteoretisk perspektiv. Mindst én af øvelserne skal indeholde en analyse af flertydige og modsætningsfyldte situationer.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 14.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40017
Sidst ændret 03/05/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 09-09-2021 08:15 - 09-09-2021 12:00 i uge 36
Videregående organisationsteori (VL, VS)

Torsdag 16-09-2021 08:15 - 16-09-2021 12:00 i uge 37
Videregående organisationsteori (VL, VS)

Torsdag 23-09-2021 08:15 - 23-09-2021 12:00 i uge 38
Videregående organisationsteori (VL, VS)

Torsdag 30-09-2021 08:15 - 30-09-2021 12:00 i uge 39
Videregående organisationsteori (VL, VS)

Torsdag 07-10-2021 08:15 - 07-10-2021 12:00 i uge 40
Videregående organisationsteori (VL, VS)

Torsdag 14-10-2021 08:15 - 14-10-2021 12:00 i uge 41
Videregående organisationsteori (VL, VS)

Torsdag 28-10-2021 08:15 - 28-10-2021 12:00 i uge 43
Videregående organisationsteori (VL, VS)

Torsdag 04-11-2021 08:15 - 04-11-2021 12:00 i uge 44
Videregående organisationsteori (VL, VS)

Torsdag 11-11-2021 08:15 - 11-11-2021 12:00 i uge 45
Videregående organisationsteori (VL, VS)

Torsdag 18-11-2021 08:15 - 18-11-2021 12:00 i uge 46
Videregående organisationsteori (VL, VS)

Onsdag 12-01-2022 10:00 - Fredag 14-01-2022 10:00 i uge 02
Videregående organisationsteori - Prøve (VL, VS)

Mandag 21-02-2022 10:00 - Onsdag 23-02-2022 10:00 i uge 08
Videregående organisationsteori - Omprøve (VL, VS)