PDF til print    Find kalender

Projektorienteret praktikforløb: Virksomhedens ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet (Virksomhedsstudier)

Semester
E2021
Uddannelse
Virksomhedsstudier / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype
Praktik
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Uddybende beskrivelse

Den studerende laver en kontrakt (se intranettet), som skal godkendes af den organisation, der er vært for praktikpladsen, samt af studielederen og studienævnet.

Praktikprojektet er en anden måde at indsamle data og lære på. Praktikprojektet er et akademisk projekt inden for semesterets tema (i henhold til almindelige projekter).

Studerende skriver praktikprojektet individuelt.

Projektforløbet

De projektunderstøttende kurser er enten Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse (10 ects) eller Strategisk ledelse, virksomhedsansvar og legitimitet (10 ects). Den studerende vælger også et temaseminar i virksomhedens eksterne relationer (5 ects).

Den studerende gennemfører praktikken i henhold til kontrakten (15 ect).

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

15 ects - svarende til 410 timer inkl eksamen (halvdelen af studietiden pr semester)

Pensum

Den studerende vælger selv projekt litteraturen.

Evaluering- og feedback former

Det forventes at:

 • den studerende kontakter vejleder

 • den studerende fra begyndelsen afstemmer forventninger med vejleder.

 • at der foretages midt- og slutevaluering mundtligt med vejleder

 • at der ved semesterevalueringens survey foretages evaluering af projektforløbet og vejledningen

Studieleder/faglig koordinator
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden:

Om virksomhedens konkrete ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet

 • Færdigheder:

  I at kombinere teoretiske og empiriske studier til relevante analyser

 • Iat gennemføre og fremlægge problemorienterede analyser

 • I at beskrive og reflektere over et praksisorienteret og selvstændigt udført arbejde.

 • Kompetencer:

  Til kritisk at formulere og vurdere virksomhedens udviklingsprocesser og ledelsesformer i samspil med dens omgivelser og/eller ressourceudvikling og sociale organisering.

 • Til at formulere klare problemorienterede overvejelser og vise sikker metodisk forståelse

 • Til selvstændigt at reflektere teoretisk og praktisk på et højt fagligt niveau i forhold til den funktion og arbejdsopgave, som den studerende har haft i virksomheden.

Overordnet indhold

Målet med praktikopholdet er, at den studerende tilegner sig faglig indsigt og færdighed i at arbejde med metodiske og teoretiske problemer inden for Virksomhedsstudier samt opnå erhvervskompetence i relation til konkrete arbejdsopgaver i en privat eller offentlig virksomhed, organisation eller forening. Målopfyldelsen består i, at den studerende udarbejder et praktikprojekt, der skal demonstrere evnen til at arbejde selvstændigt videnskabeligt inden for virksomhedsstudier og til at reflektere teoretisk og metodisk i forhold til den erhvervsfunktion, som den studerende har haft i virksomheden.

Den studerende skal i sit projektrapport beskrive og dokumentere de fagligt relevante elementer af de problemstillinger og arbejdsopgaver vedkommende har arbejdet med, reflektere over erfarede praksisser i feltet, egen faglig læring og relationen til og mellem praksis og teori inden for feltet.

Målet med et særligt tilrettelagt projektorienteret praktikforløb er, at den studerende opnår evne til at beskrive og reflektere over et selvstændigt udført arbejde, hvori en problemstilling inden for faget behandles.

Type

Projektorienteret praktikforløb

Undervisnings- og arbejdsform

Praktik omfatter:

 • maksimalt 400 timer, omfattende såvel praktikforløb og praktikprojektrapport
 • Udarbejdelsen af en praktikprojektrapport som har til formål at få den studerende til at vise hvorledes man kan reflektere over eget ophold i virksomheden, og hvilke kvalifikationer de har benyttet gennem forløbet. Rapporten skal kunne anvendes til at diskutere de erfaringer de studerende har erhvervet sig ved at være i praksis – til forskel fra at arbejde abstrakt og analytisk med de tilsvarende problemstillinger i deres studium. Projektrapporten skal referere til det pågældende semesters overordnede faglige emne.

Praktikopholdet skal godkendes af studienævnet. Forud for praktikopholdet ansøger den studerende om forhåndsgodkendelse af praktikvirksomhed. Studienævnet skal ved sin behandling af ansøgningen sikre, at den studerende gennem det projektorienterede praktikforløb opnår faglige kompetencer, der i omfang og niveau svarer til de kompetencer, der kan opnås gennem det ordinære uddannelsesforløb. Godkendes ansøgningen, tildeler studielederen en vejleder. Der ydes vejledning til de studerende under selve praktikforløb.

Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af en praktikprojektrapport. Ved eksamen tages der udgangspunkt i den studerendes praktikprojektrapport og eventuelle bilag afleveret samtidig med praktikprojektrapporten.

Prøven starter med et oplæg på baggrund af rapporten. Oplæg har en varighed på op til 3 min.
Oplægget efterfølges af en dialog mellem den studerende og bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for praktikprojektrapportens fagområde(r).

Omfangskravene for praktikprojektrapporten er minimum 60.000 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41442
Sidst ændret 03/05/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 20-12-2021 10:00 - 20-12-2021 10:00 i uge 51
Projektorienteret praktikforløb: Virksomhedens ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet - Aflevering (VL, VS)

Mandag 03-01-2022 08:15 - Mandag 31-01-2022 18:15 i uge 01 til uge 05
Projektorienteret praktikforløb: Virksomhedens ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet - Mundtlig prøve (VL, VS)

Tirsdag 01-02-2022 08:15 - Mandag 28-02-2022 18:15 i uge 05 til uge 09
Projektorienteret praktikforløb: Virksomhedens ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet - Mundtlig omprøve (VL, VS)