PDF til print    Find kalender

Projekt: Virksomhedens ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet

Semester
E2021
Uddannelse
Virksomhedsstudier / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype
Kandidatprojekt
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Et projektarbejde udarbejdes i grupper med 2-7 studerende. De studerende modtager i løbet af projektarbejdet klynge- og projektvejledning fra vejledere i et omfang, der er fastsat af Studienævnet. De studerende på herværende studieordning kan skrive projekt sammen med studerende, der skriver samme projekt. Dvs studerende fra Virksomhedsstudier og Virksomhedsledelse kan skrive projekt sammen.

Vejledning i anvendelse af kvantitative metoder i projekter og specialer

Der er hjælp at få, hvis du/din gruppe gerne vil belyse en problemstilling med kvantitative data og analyser, og jeres vejleder ikke har mulighed for at hjælpe jer med dette. Vi afholder en workshop, hvor en gruppe forskere fortæller om, hvordan man kan arbejde med kvantitative data i et projekt/speciale. Fokus for workshoppen er at give jer et overblik over offentligt tilgængelige data-sæt indenfor forskellige fagområder og de muligheder I har, hvis I gerne vil indsamle data selv. Vi forudsætter, at deltagerne har taget grundkursus i kvantitative metoder (BK8, Praktisk Statistik eller tilsvarende).

Workshoppen afholdes onsdag d. 29. september fra kl. 12:15-14:00 i lokale 25.2-005

Efter workshoppen har I mulighed for at booke tid hos en erfaren studerende, Trine Cosmus Nobel, som kan støtte jer i processen omkring download og klargøring af data, analyser og tolkning. Dette er også en mulighed selvom man ikke har deltaget i workshoppen. Skriv til nobel@ruc.dk og aftal en tid. Skulle der være forhold, som I har brug for ekstra støtte til, så bliver I henvist til en relevant forsker.

Projektforløbet

Der afholdes et projektunderstøttende forløb bestående af:

 • Gruppedannelsesproces

 • 2 klyngeseminarer: a) problemfeltseminar b) intern evaluering på basis af et udvidet abstract

 • Projektvejledning i et omfang, der er afhængig af gruppestørrelsen

Kurserne i: hhv. Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse og/eller Strategisk ledelse, virksomhedsansvar og legitimitet projektunderstøttende kurser

Vedrørende klyngeseminarer: Til problemfeltseminaret forventes: Din gruppe forbereder ca. 1 ½ side, der beskriver det problemfelt, du undersøger og angiver en klar problemformulering. I forventes også at have søgt efter videnskabelig litteratur om problemformuleringen og udarbejde en foreløbig liste over referencer. Jeres foreløbige ideer til, hvordan I vil undersøge problemformuleringen, skal også beskrives. Klyngevejlederen opstiller en plan for peer-feedback, der skal hjælpe med at skærpe jeres problemformulering og dermed projektet. Det forventes også, at I giver peer-feedback til andre projektgrupper

Vedrørende intern evaluering: Afholdes lige inden den intensive slutfase i projektskrivningen.

Her forventes det, at I har udført det meste af arbejdet, - I mangler nu kun at skrive den endelige rapport. Derfor er I i stand til at skrive et udvidet abstract med:

• Problemfelt

• Problemformulering

• Metode – jeres empiriske arbejde

• Teori

• Analyse/diskussion

• Forventet konklusion

Sidebegrænsning: ca. 5-6 sider

Igen giver I og får peer-feedback, hvilket skærper jeres sidste arbejde.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

15 ects - svarende til 410 timer inkl eksamen pr gruppemedlem (halvdelen af studietiden pr semester)

Pensum

Gruppen vælger selv projektlitteraturen

Evaluering- og feedback former

Det forventes at:

 • det er gruppen, der kontakter vejleder

 • gruppen fra begyndelsen afstemmer forventninger både med hinanden og med vejleder.

 • gruppen løbende evaluerer indbyrdes

 • at der foretages midt- og slutevaluering mundtligt med vejleder

 • der foretages endvidere en survey-baseret semesterevaluering

Studieleder/faglig koordinator
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Margit Neisig (neisig@ruc.dk)
ECTS
15
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden:

Om virksomhedens konkrete ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet

 • Færdigheder:

  I at kombinere teoretiske og praktiske studier af virksomheder under inddragelse af eksterne rammer og interne betingelser for virksomhedens handlinger,

 • I at gennemføre, dokumentere og fremlægge problemorienterede analyser og analyseresultater

 • I at give konstruktiv feedback på andre studerendes arbejde og reflektere over feedback fra andre studerende

 • Kompetencer:

  Til kritisk at formulere og vurdere virksomhedens udviklingsprocesser og ledelsesformer i samspil med den omgivelser og/eller ressourceudvikling og sociale organisering

 • Til at formulere klare problemorienterede overvejelser og vise sikker metodisk forståelse

Overordnet indhold

Målet med projektarbejdet er, at den studerende:

 • fokuserer på et eller flere af kandidatmodulets områder,
 • kombinerer teoretiske og praktiske studier af virksomheder,
 • inddrager eksterne og interne rammer for virksomhedens handlinger,
 • demonstrerer en overbevisende progression i forhold til bacheloruddannelsens erhvervede viden,
 • orienterer sig mod en kritisk forståelse af virksomhedens udvikling, organisation og ledelse,
 • demonstrerer klare problemorienterede overvejelser og viser sikker metodisk forståelse
Type

Projekt

Undervisnings- og arbejdsform

Et projektarbejde udarbejdes i grupper med 2-7 studerende. De studerende modtager i løbet af projektarbejdet vejledning fra vejledere i et omfang, der er fastsat af Studienævnet. Projektvejledningen suppleres af et projektunderstøttende forløb. Det projektunderstøttende forløb inkluderer følgende elementer: 1) Gruppedannelse, 2) Problemfeltseminar og 3) Intern evaluering.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport samt den vedlagte gruppebaserede studieforløbsbeskrivelse. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en samtale mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for projektrapportens faglige område og det projektunderstøttende forløbs relevans og betydning for processen.

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af projektrapport og den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Grupperne kan bestå af 2-7 studerende.

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 69.600-122,400 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 69.600-122,400 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 69.600-122,400 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 69.600-163,200 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 69.600-204,000 tegn inkl. mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 69.600-204,000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller engelsk, der indgår i bedømmelsen samt en gruppebaseret studieforløbsbeskrivelse

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Ved 7 studerende 135 minutter.

Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.

Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41441
Sidst ændret 02/07/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 06-09-2021 08:15 - 06-09-2021 18:00 i uge 36
Projekt i Virksomhedens konkrete ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet - Projektdannelse (VL, VS)

Tirsdag 07-09-2021 08:15 - 07-09-2021 18:00 i uge 36
Projekt i Virksomhedens konkrete ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet - Projektdannelse (VL, VS)

Mandag 20-12-2021 10:00 - 20-12-2021 10:00 i uge 51
Projekt: Virksomhedens ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet - Projektaflevering (VL, VS)

Mandag 03-01-2022 08:15 - Mandag 31-01-2022 18:15 i uge 01 til uge 05
Projekt: Virksomhedens ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet - Mundtlig prøve (VL, VS)

Tirsdag 01-02-2022 08:15 - Mandag 21-02-2022 18:15 i uge 05 til uge 08
Projekt: Virksomhedens ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet - Mundtlig omprøve (VL, VS)

Vis kursusgange for Hold: Klynge v. Elena Tavella Find kalender (Klynge v. Elena Tavella) PDF til print (Klynge v. Elena Tavella)

Torsdag 14-10-2021 15:15 - 14-10-2021 18:00 i uge 41
Projekt i Virksomhedens konkrete ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet - Klynge v. Elena Tavella (VL, VS)

Torsdag 11-11-2021 15:15 - 11-11-2021 18:00 i uge 45
Projekt i Virksomhedens konkrete ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet - Klynge v. Elena Tavella (VL, VS)

Vis kursusgange for Hold: Klynge v. Kenneth Hansen Find kalender (Klynge v. Kenneth Hansen) PDF til print (Klynge v. Kenneth Hansen)

Torsdag 21-10-2021 15:15 - 21-10-2021 18:00 i uge 42
Projekt i Virksomhedens konkrete ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet - Klynge v. Kenneth Hansen (VL, VS)

Torsdag 02-12-2021 15:15 - 02-12-2021 18:00 i uge 48
Projekt i Virksomhedens konkrete ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet - Klynge v. Kenneth Hansen (VL, VS)

Vis kursusgange for Hold: Klynge v. Stefan Thorbjørnsen Find kalender (Klynge v. Stefan Thorbjørnsen) PDF til print (Klynge v. Stefan Thorbjørnsen)

Torsdag 14-10-2021 12:15 - 14-10-2021 15:00 i uge 41
Projekt i Virksomhedens konkrete ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet - Klynge v. Stefan Thorbjørnsen (VL, VS)

Torsdag 02-12-2021 12:15 - 02-12-2021 15:00 i uge 48
Projekt i Virksomhedens konkrete ressourcer, værdiskabelse og innovation og/eller strategiske ledelse, ansvar og legitimitet - Klynge v. Stefan Thorbjørnsen (VL, VS)