PDF til print    Find kalender

Problem-drevet ledelse

Semester
E2021
Uddannelse
Virksomhedsledelse
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Temaseminaret har til formål at udvikle forståelse for ledelse som problemdrevet, refleksiv og kontekstuel praksis. Temaseminaret har videre til formål at understøtte den enkelte studerendes faglige udvikling og fokusering indenfor uddannelsens muligheder. Seminaret træner den studerende i at forberede og definere et problemfelt med specialet eller et andet kommende projekt for øje. Seminaret retter sig i særdeleshed til studerende der forbereder sig på specialeskrivning, og som vil diskutere deres emne for specialet i lyset af en teoretisk og begrebsmæssig præcisering.

Der gennemføres et antal temaseminar á 2-4 timer. Temaseminarets faglige felt belyses gennem forelæsninger ud fra grundbøger og med faglige diskussioner. Efterfølgende arbejdes der dybdegående med faglig problematisering af de studerendes valg af tematik for deres eksamensopgave, herunder også grundig litteratursøgning og brug af litteratur til at kvalificere den valgte tematik. Der gives en dobbeltkursusgang med fremlæggelse af foreløbige opgaver, herunder med peer feedback og feedback fra undervisere. Ved en kursusgang tilstræbes foredrag med leder, der har kendskab til problemdreven ledelse i praksis. Bemærk, at temaseminar adskiller sig fra andre kursusformer ved at lægge vægt på studenteraktiv deltagelse i diskussioner og ved fremlæggelser. Studienævnet har godkendt at dette dækker studieordningen.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Holdundervisning og fremlæggelser af papers: 20 timer.

Forberedelse: 67 timer

Eksamen: 48 timer

I alt 135 timer/ 5 ECTS

Evaluering- og feedback former

Feedback på papers som peer feedback og underviser feedback

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Anita Mac (amm@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

  Viden om ledelse som problem-drevet, refleksiv og kontekstuel praksis

 • Viden om teori-komplekser, der kan bruges til at indkredse ledelsesproblemstillinger og problemtyper.

 • Færdigheder:

  Færdigheder i effektivt at kunne sammenfatte teoretisk viden med henblik på at indkredse problemstillinger for ledelse

 • Færdigheder i at udføre empiriske analyser af forskellige problem-typer for ledelse.

 • Kompetencer:

  Kompetencer til at opstille forståelser af ledelse som en kontekstuel og problem-drevet praksis

 • Kompetencer til at vurdere og analysere en virksomheds ledelsesproblemstillinger.

Overordnet indhold

Temaseminaret har til formål at understøtte den enkelte studerendes faglige udvikling og gode fokusering indenfor uddannelsens muligheder. Seminaret forbereder specialets (eller et kommende projekts) problemfelt, og gør at de studerende kan starte veldefinerede i deres specialeperiode igennem bedre fokus på problemstillingen og dens begreberseminaret retter sig i særdeleshed til studerende der forbereder sig på specialeskrivning, og som vil diskutere deres emne for specialet i lyset af at der skal ske en teoretisk og begrebsmæssig præcisering. temaseminaret repræsenterer et arbejde på problemfeltet.andre deltagerne kan følge seminaret, idet de gør det som forberedelse til et fremtidigt projekt.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Der gennemføres et antal temaseminar á 2-4 timer. Eksempler og situationsbeskrivelser anvendes til at afgrænse diskussionen. Disse er opbygget til formålet, eller foreliggende i materiale fra empiriske studier. De studerendes egne empiriske observationer indgår i seminaret, idet de individuelt opsøger virksomheder og beskriver, hvordan de arbejder med deres omgivelser. I starten af seminaret læses, diskuteres og præsenteres teori og eksempler. Efterfølgende diskuteres situationer og problemstillinger i relation til papers, som den studerende udarbejder udkast til undervejs i seminaret. I slutningen af seminaret præsenterer de studerende deres udkast til papers og modtager kritik fra en opponent med efterfølgende diskussion i plenum.Som en del af undervisningen skal den studerende: gennemføre en fremlæggelse af en teoretisk tekst (evt. i grupper)præsentere et udkast til essay på baggrund af egne beskrivelser og analyseropponere på en eller flere medstuderendes udkast til essay.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset og har en varighed på 28 dage inkl. evt. helligdage. Afleveringstidspunktet vil fremgå af study.ruc.dk.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41105
Sidst ændret 07/06/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 14-09-2021 12:15 - 14-09-2021 14:00 i uge 37
Problem-drevet ledelse (VL)

Tirsdag 21-09-2021 12:15 - 21-09-2021 14:00 i uge 38
Problem-drevet ledelse (VL)

Tirsdag 28-09-2021 12:15 - 28-09-2021 14:00 i uge 39
Problem-drevet ledelse (VL)

Tirsdag 05-10-2021 12:15 - 05-10-2021 14:00 i uge 40
Problem-drevet ledelse (VL)

Tirsdag 12-10-2021 12:15 - 12-10-2021 14:00 i uge 41
Problem-drevet ledelse (VL)

Tirsdag 02-11-2021 12:15 - 02-11-2021 14:00 i uge 44
Problem-drevet ledelse (VL)

Tirsdag 09-11-2021 10:00 - Tirsdag 07-12-2021 10:00 i uge 45 til uge 49
Problem-drevet ledelse - Prøve (VL)

Tirsdag 09-11-2021 12:15 - 09-11-2021 14:00 i uge 45
Problem-drevet ledelse (VL)

Tirsdag 16-11-2021 12:15 - 16-11-2021 16:00 i uge 46
Problem-drevet ledelse (VL)

Tirsdag 30-11-2021 12:15 - 30-11-2021 14:00 i uge 48
Problem-drevet ledelse (VL)

Tirsdag 01-02-2022 10:00 - Tirsdag 01-03-2022 10:00 i uge 05 til uge 09
Problem-drevet ledelse - Omprøve (VL)