PDF til print    Find kalender

Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse

Semester
E2021
Uddannelse
Virksomhedsstudier / Virksomhedsledelse
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Kurset tager udgangspunkt i nyere teorier om virksomhedens udvikling, innovation og værdiskabelse i lyset af dens ressourcer og omgivelser. Vi sætter fokus på, hvordan moderne virksomheder og organisationer bruger ressourcer til at skabe værdi. Værdiskabelse kan ses ud fra forskellige synsvinkler, hvor ledere, medarbejdere, brugere og andre kan have forskellige interesser i, hvilken værdi der skabes og for hvem. I kurset arbejder vi med en analyse af, hvordan forskellige typer af ressourcer indgår i skabelsen af værdi, fx medarbejdere, brugere, vidensressourcer og netværksressourcer, og vi fokuserer tillige på forskellige måder at mobilisere ressourcerne på.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kursus: 30 Forberedelse (læsning): 150 eksamenspaper og forberedelse til eksamen: 90 total: 270

Pensum

Gøres tilgængelig på moodle.

Evaluering- og feedback former

Midtvejs- og slutevaluering.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Flemming Sørensen (flemmiso@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • Viden:

  Om nyere teorier om virksomhedens udvikling, innovation og værdiskabelse i lyset af dens ressourcer og omgivelser

 • Om teoretiske og empiriske analyser af virksomhedens forandringsprocesser, herunder tillid i og mellem virksomheder

 • Om nyere viden om entreprenørskab og intraprenørskab

 • Viden om nyere analyser af medarbejdernes rolle i virksomhedens udviklingsprocesser

 • Om nyere analyseperspektiver på virksomhedens værdigrundlag

 • Om nyere perspektiver på ledelse i lyset af virksomhedens udvikling og forandring.

 • Færdigheder:

  I at analysere virksomhedens udvikling, ledelse og værdiskabelse i lyset af dens ressourcer og omgivelser

 • I at omsætte analyser af virksomhedens ressourcer og værdiskabelse i konkrete modeller for udvikling, entreprenørskab og innovation

 • I kritisk at analysere forskellige forandringsprocesser, herunder medarbejdernes rolle i innovationsprocesser

 • I at kommunikere med virksomhedens ansatte og ledelse om virksomhedens behov for forandring og virksomhedens værdigrundlag og værdiskabelse

 • Kompetencer:

  Til at identificere relevant viden om virksomhedens udviklingsprocesser

 • Til at udpege handlemuligheder for ledelse og organisering af de konkrete situationer, som teorierne fokuserer på

 • Til at reflektere over virksomhedens økonomiske, strategiske og organisatoriske situation.

Overordnet indhold

Kurset bygges op af to dele. Den ene del af kurset er overbliksskabende og giver den studerende overblik over nyere perspektiver på, hvordan virksomheder og organisationer kan arbejde med deres ressourcer, værdiskabelse og innovation. Den anden del af kurset er et seminar, hvor de studerende arbejder i seminarform med præsentation af teori og observation af cases, og de skal udarbejde en synopsis om en udvalgt problemstilling. De studerende skal vælge et analytisk perspektiv, som de skal udarbejde en synopsis om.

Type

Valgfrit kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Et antalt forelæsninger á 2-4 timer og i tilknytning her til et antal øvelser (workshops). Dertil kommer der et antal seminargange á 2-4 timer.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i synopsis udarbejdet af gruppen.

Ved prøven tages der udgangspunkt i synopsen, der taget udgangspunkt i en problemstilling stillet af den kursusansvarlige. Prøven foregår som en dialog mellem den studerende og bedømmer(ne).
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Synopsen skal have et omfang på minimum 16.800 og maksimalt 21.600 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Grupperne kan bestå af 2 til 5 studerende.

Eksaminationstid inkl. votering: 15 minutter.

Den enkelte studerende i gruppen må ikke overhøre prøven af andre studerende fra samme gruppe.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40662
Sidst ændret 03/05/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 10-09-2021 08:15 - 10-09-2021 12:00 i uge 36
Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse (VL, VS)

Fredag 17-09-2021 08:15 - 17-09-2021 10:00 i uge 37
Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse (VL, VS)

Fredag 24-09-2021 08:15 - 24-09-2021 10:00 i uge 38
Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse (VL, VS)

Fredag 01-10-2021 08:15 - 01-10-2021 10:00 i uge 39
Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse (VL, VS)

Fredag 08-10-2021 08:15 - 08-10-2021 10:00 i uge 40
Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse (VL, VS)

Mandag 11-10-2021 12:15 - 11-10-2021 14:00 i uge 41
Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse (VL, VS)

Fredag 22-10-2021 08:15 - 22-10-2021 12:00 i uge 42
Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse (VL, VS)

Fredag 29-10-2021 08:15 - 29-10-2021 12:00 i uge 43
Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse (VL, VS)

Fredag 05-11-2021 08:15 - 05-11-2021 12:00 i uge 44
Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse (VL, VS)

Fredag 12-11-2021 08:15 - 12-11-2021 12:00 i uge 45
Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse (VL, VS)

Mandag 15-11-2021 10:00 - 15-11-2021 10:00 i uge 46
Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse - Aflevering, prøve (VL, VS)

Mandag 03-01-2022 08:15 - Tirsdag 11-01-2022 18:00 i uge 01 og uge 02
Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse - Mundtlig prøve (VL, VS)

Fredag 04-02-2022 10:00 - 04-02-2022 10:00 i uge 05
Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse - Aflevering, omprøve (VL, VS)

Tirsdag 15-02-2022 08:15 - Onsdag 16-02-2022 18:00 i uge 07
Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse - Mundtlig omprøve (VL, VS)