PDF til print    Find kalender

Tværfaglig projektorienteret praktikforløb (30 ECTS) - PBP/POL

Semester
E2021
Uddannelse
plan by og proces / Politik
Aktivitetstype
Praktik
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig et projektorienteret praktikforløb, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for evt. andre studieaktiviteter og deres eksamen. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke studieaktiviteter du vælger.

Særligt for projektorienteret praktikforløb gælder det, at du skal have godkendt forløbet inden det starter. [Du kan læse mere omkring godkendelsesprocessen her]( https://intra.ruc.dk/index.php?id=43596 ””).

Uddybende beskrivelse

Kurset den studerende skal følge hedder Profilkursus - mellem universitet, profession og praksis - læs mere her: Profilkursus - mellem universitet, profession og praksis

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Den forventede arbejdsindsats svarende til det tværfaglige projektorienterede projektforløb på 30 ECTS er ca. 810 timer, fordelt med 560 – 600 timer på opgaver på praktikstedet og 200-250 timer på praktikportfolio, deltagelse i kursusaktiviteter, eksamen m.m.

Studieleder/faglig koordinator
Peter Aagaard (peteraa@ruc.dk)
Katrine Hartmann-Petersen (katrineh@ruc.dk)
Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Prøveform

For uddybende information vedrørende censur og bedømmelse på de to fag læs her: Studieordninger på RUC

Bedømmelse

7-trins-skalaen

7-trins-skalaen

Censur

Intern

Intern

ECTS
30
Forudsætning for deltagelse

Praktikken skal minimum udgøre 800 arbejdstimer, inkl 200 timers kursusdeltagelse og opgave/projektskrivning, for at få tildelt 30 ECTS-point.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
 • De to fags teorier, begreber og metoder til at beskrive, forstå, analysere, vurdere og ændre praksis,

 • mødet mellem fagenes teorier, metoder og begreber sammenholdt med fagområdets praksis,

 • faglige problemstillinger i konkrete praksissammenhænge.

 • at kunne beskrive, analysere og diskutere konkrete praktiske problemstillinger ved hjælp af fagenes teorier, begreber og metoder,

 • at kunne finde, vurdere og anvende relevante kilder og litteratur til løsning af konkrete problemstillinger,

 • at kunne formidle viden, planlægge og indgå i dialog med såvel eksperter som samfundsaktører omkring udførelse af konkrete planlægningsopgaver.

 • at kunne indgå i udarbejdelse af planlægningstiltag med udgangspunkt i kritisk anvendelse af fagområdernes teorier og metoder,

 • at kunne udvikle egen faglighed på baggrund af en kritisk stillingtagen til praktikopgavernes samfundsmæssige betydning.

Overordnet indhold

Målet med det særligt tilrettelagte praktikforløb er, at den studerende opnår en praksisindsigt i forhold til det formål, der er beskrevet for 3. semester på uddannelsen. Det er tillige målet, at den studerende opnår evne til at beskrive og reflektere over et selvstændigt udført arbejde. I forløbet får den studerende mulighed for at behandle fagligt relevante elementer af de problemstillinger, som vedkommende arbejder med i praksis. I den forbindelse skal den studerende reflektere over erfarede praksisser i feltet, egen faglig læring og relationen mellem praksis og forskning.

Studerende der vælger at gå i tværfaglig praktik skal følge profilkurset (men ikke gå til eksamen), hvor fokus er på samarbejde med praksis ud fra teoretiske og metodiske perspektiver og på udvikling af den studerendes faglige profil. Kurset er desuden specialeforberedende.

Prøveform

Skriftelig aflevering af 2 papers og præsentation på offentligt PBP arrangement (Plan By & Proces) samt praktikrapport (Politik og Administration).

Den studerende skal i løbet af sit praktikophold aflevere følgende hos fag 1:

 • et essay, der skal have et omfang på minimum 9.600 tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på maksimalt 14.400 tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg. Skal indeholde metodiskerefleksioner i forhold til praktikforløbet og de undersøgelsesmetoder, der kan anvendes.
 • et essay, der skal have et omfang på minimum 9.600 tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på maksimalt 14.400 tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg. Skal indeholde teoretiskerefleksioner over hvilke af fagets tilgange der med fordel kan bruges i en analyse.
 • Præsentation på offentligt fyraftensarrangement på PBP primært fokuseret på refleksion over læringsudbytte i praktikforløbet.

Den studerende har i løbet af sit praktikophold følgende forpligtigelser hos Politik og Administration:

 1. Den studerende skal udarbejde en midtvejsrapport, der afleveres til projektvejlederen efter aftale. Midtvejsrapporten skal indeholde:
 2. Refleksioner over praktikopholdet bestående af énsides beskrivelse af praktikstedets opgaver/aktiviteter og centrale problemstillinger disse adresserer samt den studerendes daglige opgaver i organisationen og af to sides refleksion over, hvilke af Politik og Administrations teorier hhv. metoder, der har været særligt relevante for det hidtidige arbejde hos praktikværten og hvorfor.
 3. Praktikprojektets problemfelt og problemformulering (max. 2 sider)
 4. Udkast til praktikprojektets struktur (teori, metode,empiri, analyse)
 5. Forslag til minimum 300 sider af praktikprojektets samlede litteratur på 650 side.

Praktikprojekt
Praktikprojektets problemstilling skal relatere sig til teoretiske eller empiriske problemstillinger fra Politik og Administrations genstandsområde, som opholdet hos praktikværten (eller dennes aktiviteter) giver anledning til at belyse, men vælges i øvrigt frit af den studerende. De studerende opfordres til at fokusere på problemstillinger, hvor aspekter fra Plan, By & Proces kan komme i spil.

Det færdige praktikprojekt, der udarbejdes individuelt, skal indeholde:

 1. Et executive summary på max. 4.800 tegn inkl. mellemrum, der forholder sig til projektets indhold og til de væsentligste punkter, en læser særligt bør være opmærksom på
 2. En hoveddel; herunder et obligatorisk litteraturreview, der giver en oversigt over den nyeste forskning inden for det område af Politik og Administration, praktikprojektet behandler (state of the art-litteraturreview).

Litteraturen til projektet består af i alt 650 sider, der udvælges af den studerende i samarbejde med vejleder.

Projekt der skal have et omfang på minimum 45.600 tegn inkl.mellemrum og må have et omfang på maksimalt 60.000 tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg.

For de 2 papers samt præsentation på offentligt arrangement hos fag 1 -Bestået/ikke bestået (godkendelse af vejleder)For praktikrapport på fag 2 – 7-trins skalaen, mundtligt forsvar medintern medbedømmer.

Tidsmæssig placering
Pt. ingen data fra studieordning.
Undervisnings- og arbejdsform

Praktikforløb, forelæsninger samt vejledning

Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40433 / U40380
Sidst ændret 09/09/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 20-12-2021 10:00 - 20-12-2021 10:00 i uge 51
Tværfaglig projektorienteret praktikforløb (30 ECTS) - Aflvering (PBP, POL)

Mandag 03-01-2022 08:15 - Mandag 31-01-2022 18:15 i uge 01 til uge 05
Tværfaglig projektorienteret praktikforløb (30 ECTS) - Mundtlig prøve (PBP, POL)

Tirsdag 01-02-2022 08:15 - Mandag 28-02-2022 18:15 i uge 05 til uge 09
Tværfaglig projektorienteret praktikforløb (30 ECTS) - Mundtlig omprøve (PBP, POL)