PDF til print    Find kalender

1s Teori I: Brugerperspektiver og hverdagslivskontekster

Semester
E2021
Uddannelse
Sociale Interventionsstudier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Kevin Mogensen er kursusansvarlig og gennemgående holdunderviser på teorikursus 1. Kurset er organiseret på den måde, at de første timer (kl. 8.15-10.00) på hver kursusgang starter med en forelæsning. Efter forelæsningen vil der hver gang være holdundervisning de sidste timer fra kl. 10.15-12.00. På hver kursusgang vil I møde en ny forelæser, som hver især vil præsentere jer for forskellige teoretiske perspektiver på social intervention og på de kontekster, der interveneres i. Et vigtigt formål med såvel forelæsningerne som holdundervisningen er, at I får et teoretisk grundlag for at kunne analysere problemstillinger i hverdagslivskontekster, som sociale interventioner retter sig imod.

I holdundervisningen forsøger vi (Kevin som gennemgående holdunderviser og jer studerende :-)) sammen efter hver forelæsning at blive klogere på, hvordan vi her på RUC arbejder tværvidenskabeligt med social intervention i spændingsfeltet mellem pædagogik, psykologi og samfundsvidenskab. Særligt vil vi diskutere, hvilke problemstillinger, der træder frem som væsentlige i forskellige teoretiske perspektiver, og hvilke paradigmer forskellige teoretiske tilgange er forankret i. Holdundervisningen er organiseret som aktiv og deltagerbaseret undervisning, og det foregår på den måde, at I, i den første holdundervisning, bliver delt op i fire mindre arbejdsgrupper. Hver gruppe bliver særligt ansvarlig for arbejdet i holdundervisningen én gang ved at gøre følgende: Forud for den kursusgang, gruppen har fået tildelt, mødes gruppen og arbejder med kompendieteksterne og temaet. Til holdundervisningen fremlægger gruppen mundtligt refleksioner og/eller spørgsmål fra gruppearbejdet for resten af holdet. Det mundtlige oplæg danner afsæt for hele holdets gruppearbejde i holdundervisningen - fx ved at præsentere nogle spørgsmål eller begreber, hele holdet skal diskutere i grupper eller andre øvelser. Fortvivl ikke hvis dette virker forvirrende eller skræmmende - vi skal nok fortælle meget mere om, hvordan det kommer til at foregå den første kursusgang. Det plejer at være rigtigt sjovt og en god måde at få rystet holdet sammen på og komme i dybden med spændende spørgsmål og debatter :-)

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

5 kursusgange á 4 timers aktiv deltagelse i undervisning, 17 timers forberedelse fordelt på 15 timers læsning af pensum og 2 timers forberedelse af gruppeoplæg etc.

Derudover 30 timer til skriftlig prøve.

Pensum

Dansk, engelsk og svensk litteratur indgår. Omfanget er ca. 100-120 sider per kursusgang. Pensum fremgår af kursets Moodlerum.

Evaluering- og feedback former

De studerende modtager løbende feedback i forbindelse med gruppeoplæg og plenumdiskussioner i holdundervisningen. Derudover modtager de studerende feedback på den individuelle skriftlige prøve.

Kurset evalueres i forbindelse med sidste kursusgang.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Kevin Mogensen (kevin@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden: Viden om forebyggende og udviklingsunderstøttende paradigmer for interventionsmodeller og -metoder i et teoretisk og begrebshistorisk perspektiv

  • Viden: Teoretisk forståelse for socialpsykologiske processer og problemstillinger i hverdagslivet og dets sociale læreprocesser som grundlag for social intervention

  • Viden: Viden om videnskabsteoretiske og etiske aspekter af psykologiens og læringsteoriens forståelse af social intervention

  • Færdigheder: Reflektere over videnskabsteoretiske, politiske og etiske aspekter af psykologiens og læringsteoriens forståelse af social intervention

  • Færdigheder: Kvalificere komplekse og forandringsorienterede processer teoretisk

Kompetencer: Planlægge og lede faglige delelementer af læringsforløb med fokus på interventionsparadigmer

Overordnet indhold

Kurset giver en teoretisk introduktion til centrale og grundlæggende spørgsmål i forhold til social intervention, herunder den historiske og samfundsmæssige udvikling bag - samt indblik i centrale kritiske refleksioner vedrørende social intervention. Kurset introducerer til forskellige teoretiske forståelser af subjektive og kollektive lære- og forandringsprocesser. Et væsentligt aspekt af kurset er at udvikle de studerendes teoretiske grundlag for at analysere de problemstillinger i hverdagslivskontekster, som de sociale interventioner retter sig imod.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger og deltagerbaseret undervisning i hold.

Prøveform
Portfolioen består af tre skriftlige produkter, hvoraf nogle udarbejdes under kursusforløbet.
Produkterne er en skriftlig individuel hjemmeopgave, slides fra gruppepræsentation og enten et refleksionsnotat, poster eller planche (fastlægges af den kursusansvarlige). Alle produkter ud over den skriftlige hjemmeopgave vedlægges hjemmeopgaven som bilag og tæller ikke med i nedenstående omgangskrav. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Portfolioens skriftlige hjemmeopgave skal have et omfang på 7.200-12.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-16.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U26721
Sidst ændret 16/04/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 02-09-2021 08:15 - 02-09-2021 12:00 i uge 35
S1 Teori 1: Brugerperspektiver og hverdagslivskontekster (SI)

Tirsdag 07-09-2021 08:15 - 07-09-2021 12:00 i uge 36
S1 Teori 1: Brugerperspektiver og hverdagslivskontekster (SI)

Torsdag 09-09-2021 08:15 - 09-09-2021 12:00 i uge 36
S1 Teori 1: Brugerperspektiver og hverdagslivskontekster (SI)

Tirsdag 14-09-2021 08:15 - 14-09-2021 12:00 i uge 37
S1 Teori 1: Brugerperspektiver og hverdagslivskontekster (SI)

Torsdag 16-09-2021 08:15 - 16-09-2021 12:00 i uge 37
S1 Teori 1: Brugerperspektiver og hverdagslivskontekster (SI)

Mandag 20-09-2021 10:00 - Torsdag 23-09-2021 10:00 i uge 38
S1 Teori 1: Brugerperspektiver og hverdagslivskontekster - Skriftlig prøve (SI)

Mandag 03-01-2022 10:00 - Mandag 10-01-2022 10:00 i uge 01 og uge 02
1s Teori I: Brugerperspektiver og hverdagslivskontekster - Omprøve (SI)