PDF til print    Find kalender

3s Praksis II: Virkning, kvalitet og produktivitet

Semester
E2021
Uddannelse
Sociale Interventionsstudier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Formålet med kurset er, at skærpe de studerendes bevidsthed om de kvalitets,- effektivitets- og virkningsbegreber, der er på spil i feltet og i deres projekter, samt de studerendes evne til at arbejde med, argumentere for, sikre og formidle kvaliteten i og effekterne af deres egne og andres interventionsprojekter. Undervisningsforløbet er intensivt og slutter med en poster-eksamen organiseret som paneldiskussion. Kurset kører over tre uger. Den første er reserveret til intensiv læsning, mens de to sidste er baseret på hele undervisningsdage med forelæsninger, korte oplæg, samt øvelser, hvoraf nogle kræver ekstra forberedelse inden vi mødes. (Vi anbefaler derfor, at man allerede nu sætter dage af i kalenderen til nogle travle uger)

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

5 ECTS = 135 timer. Timerne fordeles på 5 kursusgange á 4 timers aktiv deltagelse i undervisning samt 16 timers forberedelse pr kursusgang fordelt på 13 timers læsning af pensum samt 3 timers forberedelse og efterbehandling af gruppeoplæg mv.

Derudover 35 timer til forberedelse og deltagelse i mundtlig prøve.

Pensum

Greve, C. & Ejersbo, N. (2013) Udviklingen i styringen af den offentlige sektor. Baggrundspapir til produktivitetskommissionen. s. 3-17. Mandag Morgen, Virker Velfærden - et debatoplæg om evidens og velfærd s. 12-29 (supplerende) Blom, B. & S. Morén. (2012). The evaluation of quality in social-work practice. Nordic Journal of Social Research. vol 3, s71-87 Christensen, M., & Madsen, M. (2018). Metodelygten - Når standardiseret ledelsesinformation forandrer socialarbejderens handle- og refleksionsrum. Tidsskrift for Arbejdsliv, 20(4), 72-86. Ejrnæs, M., & Monrad, M. (2012). Vignetmetoden: sociologisk metode og redskab til faglig udvikling. Akademisk Forlag. Kapitel 1 og 2 Schoonenboom, J. & Burke Johnson, R. (2017) How to construct a Mixed Methods Research Design. I Kölner Zeitschrift für Soziologi und Socialpsychologie, Springer Møller, J. K. (2016). Spørgeskemaet som metode til indsamling af egne data. I C. Juul Kristensten, & M. A. Hussain (red.), Metoder i samfundsvidenskaberne (s. 187 - 204). Samfundslitteratur (Supplerende) Janne Hedegaard (2009): Narrativ dokumentation – en metode til udvikling af pædagogisk arbejde. Akademisk Forlag Edward de Bono (1985) Six Thinking Hats. Looking at a Decision From All Points of View. Hagedorn-Rasmussen, P. (2020). Fjolleri som meningsskabende intervention – mellem forstyrrelse, fornuft og meningsfuldhed. I J. Krøjer, & P. Hagedorn-Rasmussen (red.), Meningsfuldt?: Kritiske diskussioner af meningsfuldhed i sociale Interventioner (s. 201-229). Frydenlund Academic Ejrnæs, M., & Monrad, M. (2012). Vignetmetoden: sociologisk metode og redskab til faglig udvikling. Akademisk Forlag. Kapitel 8 (supplerende) Ejrnæs, M., & Monrad, M. (2012). Vignetmetoden: sociologisk metode og redskab til faglig udvikling. Akademisk Forlag. Kapitel 9 og 10 Tilsen, J. & Mcnamer, S. (2015) Feedback Informed Treatment: Evidence-BasedPractice Meets Social Construction. In Family Proces. 54: 124-137

Evaluering- og feedback former

Mundtlig gruppeeksamen med mundtlig fremlæggelse, samt diskussion med undervisere og censor på baggrund af poster-præsentation af en idé til en social intervention.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Hanne Warming (hannew@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden: Viden om forskellige metoder til produktivitets- og kvalitetsfremme i interventionsprojekter og deres organisatoriske kontekst

  • Viden: Viden om og forståelse af hvordan forskellige former for virknings-, kvalitets- og produktivitetsfremme har betydning for sociale interventionsprojekters indhold og rækkevidde

  • Viden: Viden om forskellige tilgange til evidens og dokumentation i arbejdet med virkning, kvalitet og produktivitet i sociale interventioner

  • Færdigheder: Kvalificere institutionelle produktivitetslogikker

  • Færdigheder: Formidle forskningsbaseret viden om social intervention

  • Kompetencer:Tage ansvar for udviklingen af nye metoder til dokumentation, monitorering og evaluering af interventionsprojekter

  • Kompetencer: Lede professionelles udvikling af forståelse af kvalitet i sociale interventioner

  • Kompetencer: Lede diskussioner af professionelle og brugerrelevante problemstillinger inden for området med specialister og ikke-specialister

Overordnet indhold

Kurset sigter mod at udvikle de studerendes teoretiske og praktiske forståelse for virknings-, kvalitets- og produktivitetsfremme, og hvordan sådanne styringsambitioner har betydning for sociale interventionsprojekters indhold og rækkevidde. Kurset arbejder med cases som eksemplificerer forskellige former for effekt-, kvalitets- og produktivitetsfremme.

Type

Obligatorisk

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger og deltagerbaseret undervisning i hold.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en poster udarbejdet af gruppen.

Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i de studerendes produkt(er) og prøven foregår som en dialog med afsæt i et mundtligt oplæg fra de studerende.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Grupperne kan bestå af 2 til 7 studerende.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 35 minutter.
Ved 3 eksaminander 40 minutter.
Ved 4 eksaminander 45 minutter.
Ved 5 eksaminander 50 minutter.
Ved 6 eksaminander 55 minutter.
Ved 7 eksaminander 60 minutter. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Der gives en samlet bedømmelse af produkt(er) og den mundtlig prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ekstern censor.
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 24.000 og maksimum 28.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ekstern censor.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U26730
Sidst ændret 08/03/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Tirsdag 19-10-2021 12:15 - 19-10-2021 16:00 i uge 42
3s Praksiskursus: Virkning, kvalitet og produktivitet (SI)

Torsdag 21-10-2021 12:15 - 21-10-2021 16:00 i uge 42
3s Praksiskursus: Virkning, kvalitet og produktivitet (SI)

Tirsdag 26-10-2021 12:15 - 26-10-2021 16:00 i uge 43
3s Praksiskursus: Virkning, kvalitet og produktivitet (SI)

Torsdag 28-10-2021 12:15 - 28-10-2021 16:00 i uge 43
3s Praksiskursus: Virkning, kvalitet og produktivitet (SI)

Tirsdag 02-11-2021 12:15 - 02-11-2021 16:00 i uge 44
3s Praksiskursus: Virkning, kvalitet og produktivitet (SI)

Torsdag 04-11-2021 10:00 - 04-11-2021 10:00 i uge 44
3s Praksiskursus: Virkning, kvalitet og produktivitet - Aflevering af poster (SI)

Fredag 05-11-2021 08:30 - 05-11-2021 18:00 i uge 44
3s Praksiskursus: Virkning, kvalitet og produktivitet - Mundtlig prøve (SI)

Mandag 03-01-2022 10:00 - Mandag 10-01-2022 10:00 i uge 01 og uge 02
3s Praksis II: Virkning, kvalitet og produktivitet - Skriftlig omprøve (SI)