PDF til print    Find kalender

3s Teori IV: Interventioners virkninger for brugere, hverdagsliv og institutioner

Semester
E2021
Uddannelse
Sociale Interventionsstudier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

I kurset arbejder vi med at begribe og diskutere hvordan virkningen af en given intervention tager sig kvalitativt forskelligt ud afhængigt af den hverdagslivskontekst, som den virker i. I den forbindelse forfølger vi også løbende hvad samspillet mellem viden, intervention og virkninger består af.

Vi øver os i at forbinde det praktiske med analytisk-teoretiske samt videnskabsteoretiske diskussioner. I forlængelse heraf omhandler kurset også , hvordan interventioner evalueres og fortsættes i skiftende kontekster, samt hvilke muligheder og barrierer samt styrker og udfordringer, der er ift at skabe meningsfulde evalueringer.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

5 ECTS = 135 timer. Timerne fordeles på 5 kursusgange á 4 timers aktiv deltagelse i undervisning samt 17 timers forberedelse pr kursusgang fordelt på 15 timers læsning af pensum samt 2 timers forberedelse af gruppeoplæg og udarbejdelse af refleksionsnoter mv.

Derudover 30 timer til skriftlig prøve.

Pensum

Litteraturen annonceres via moodle

Evaluering- og feedback former

Kurset er bygget op omkring en kombination af forelæsninger/underviseroplæg, dialogøvelser og gruppearbejde. I den forbindelse gennemføres feedback for eksempel når: • underviser svarer på spørgsmål i forbindelse med forelæsninger/oplæg • studerende samarbejder om en opgave i relation til undervisningen • underviser faciliterer fremlæggelser fra studerende, samler op og svarer på spørgsmål underviser eller medstuderende formulerer kritik og spørgsmål til en fremlæggelse

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Steen Baagøe Nielsen (baagoee@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden: Viden om forskellige teoriers begrebssættelse af subjektive, læringsmæssige og sociale aspekter af sociale interventioner i menneskers hverdagsliv

  • Viden: Viden om og forståelse af evalueringsmetoder og -paradigmer

  • Viden: Viden om forskellige teoretiske begrundelser for kvantitative tilgange til evaluering af social intervention

  • Færdigheder: Identificere hvordan sociale interventioner virker kvalitativt forskelligt afhængig af den hverdagslivskontekst, som de virker i

  • Færdigheder: Reflektere kritisk over muligheder og barrierer for udveksling af erfaringer mellem interventionsprojekter

  • Færdigheder: Formidle kvalificerede overvejelser om virkningen af sociale interventioner

Kompetencer: Tage ansvar for udviklingen af kontekstuelt meningsfulde kvalitative og kvantitative evalueringer af sociale interventioners virkning

Overordnet indhold

Kurset sigter mod at give de studerende en nuanceret teoretisk forståelse af hvilken virkning social intervention kan have i menneskers hverdagsliv. Kurset beskæftiger sig indgående med forskellige teoriers begrebssættelse af subjektive, læringsmæssige og sociale aspekter af social forandring. Kurset sætter de studerende i stand til at begribe og diskutere hvordan virkningen af en given intervention tager sig kvalitativt forskelligt ud afhængigt af den hverdagslivskontekst, som den virker i. I forlængelse heraf omhandler kurset, hvordan interventioner meningsfuldt kan evalueres og fortsættes i skiftende kontekster.

Type

Valgkursus.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger og deltagerbaseret undervisning i hold.

Prøveform
Portfolioen består af tre skriftlige produkter, hvoraf nogle udarbejdes under kursusforløbet.
Produkterne er en skriftlig individuel hjemmeopgave, slides fra gruppepræsentation og enten et refleksionsnotat, poster eller planche (fastlægges af den kursusansvarlige). Alle produkter ud over den skriftlige hjemmeopgave vedlægges hjemmeopgaven som bilag og tæller ikke med i nedenstående omgangskrav. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Portfolioens skriftlige hjemmeopgave skal have et omfang på 7.200-12.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-16.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U26731
Sidst ændret 03/03/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 27-09-2021 08:15 - 27-09-2021 12:00 i uge 39
3s Teori IV: Interventioners virkninger for brugere, hverdagsliv og institutioner (SI)

Onsdag 29-09-2021 08:15 - 29-09-2021 12:00 i uge 39
3s Teori IV: Interventioners virkninger for brugere, hverdagsliv og institutioner (SI)

Mandag 04-10-2021 08:15 - 04-10-2021 12:00 i uge 40
3s Teori IV: Interventioners virkninger for brugere, hverdagsliv og institutioner (SI)

Onsdag 06-10-2021 08:15 - 06-10-2021 12:00 i uge 40
3s Teori IV: Interventioners virkninger for brugere, hverdagsliv og institutioner (SI)

Mandag 11-10-2021 08:15 - 11-10-2021 12:00 i uge 41
3s Teori IV: Interventioners virkninger for brugere, hverdagsliv og institutioner (SI)

Mandag 11-10-2021 12:00 - Torsdag 14-10-2021 12:00 i uge 41
3s Teori IV: Interventioners virkninger for brugere, hverdagsliv og institutioner - Skriftlig prøve (SI)

Mandag 03-01-2022 10:00 - Mandag 10-01-2022 10:00 i uge 01 og uge 02
3s Teori IV: Interventioners virkninger for brugere, hverdagsliv og institutioner - Skriftlig omprøve (SI)